kaja kusztra

Kaja Kusztra - warszawska projektantka i artystką. Wykłada komunikację wizualną na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest członkinią Solidarnościowego Domu Kultury “Słonecznik” przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej prace często opisują próby znalezienia alternatywy dla szeroko rozumianego przywództwa. Współpracuje z instytucjami kultury, m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęta – Galeria Narodowa w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Depot Basel, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Monopol, BWA Wrocław, Biuro Praktyk Postartystycznych, Galeria Arsenał. Jej prace były prezentowane na London Design Biennale, Brno Biennale, Salone del Mobile, Art Basel, Festiwalu Warszawa w Budowie i innych.

Kaja Kusztra is a Warsaw based designer and artist. She teaches Visual Communication at Kraków Academy of Fine Arts and is a member of Warsaw Museum of Modern Art's Solidarity Community Center "Sunflower”. Her works often describe attempts to find an alternative to broadly understood leadership. She mostly works with cultural institutions, such as Museum of Modern Arts in Warsaw, Zachęta - National Gallery in Warsaw, Muzeum Sztuki w Łodzi, Depot Basel, Foksal Gallery Foundation, Monopol Gallery, BWA Wrocław, Bureau of Postartistic Practices, Arsenał Gallery and more. Her works were featured in the London Design Biennale, Brno Biennale, Salone del Mobile, Art Basel, Warsaw Under Construction and more.

Кая Куштра - варшавська дизайнерка і мисткиня. Викладає візуальну комунікацію в Краківській академії образотворчого мистецтва. Учасниця Солідарного дому культури «Соняшник» при варшавському Музеї сучасного мистецтва. Її роботи часто відображають спроби знайти альтернативи для лідерства в широкому розумінні слова. Співпрацює з культурними інституціями, такими як Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Zachęta — Національна галерея у Варшаві, Музей мистецтва у Лодзі, Depot Basel, Foksal Gallery Foundation, Monopol Gallery, BWA Wrocław, Bureau of Postartistic Practices, Arsenał Gallery тощо. Її роботи були представлені на London Design Biennale, Brno Biennale, Salone del Mobile, Art Basel, Warsaw Under Construction тощо.

Instagram: @kajakusztra

Czerwona pszenica, 2022, animacja, 15 s

W czasach kultury cyfrowej przyzwyczailiśmy się do myślenia o mapach satelitarnych jako źródłach wiedzy o teraźniejszości. W rzeczywistości są one często nieaktualne, zwłaszcza w lokalizacjach wiejskich. Obrazy na Google Maps Street View mają zwykle około trzyletnie opóźnienie. Jak wygląda przyszłość miejsc pozbawionych aktualnej reprezentacji cyfrowej? Są takie, gdzie przyszłość już się wydarzyła i będzie się przejawiać w obrazach pól zamienionych w popiół, domów zamienionych w rumowiska. Ukraińska ziemia wraz z żyjącymi na jej powierzchni organizmami została nieodwracalnie zmieniona przez imperializm i biowładzę. To, co przeżywamy, oglądając wyświetlane na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęcia satelitarne nie jest zsynchronizowane z rzeczywistym rytmem życia Ziemi – myślimy, że obserwujemy teraźniejszość, ale jej nadejście zobaczymy dopiero w przyszłości.

Wideo Kai Kusztry to cyfrowy spacer po żyznym polu latem w południowej Ukrainie, wykonany zimą. Tytuł „Czerwona pszenica” jest odniesieniem do odmiany twardej, czerwonej pszenicy ozimej, brązowawej, dojrzałej, wysokobiałkowej, która była uprawiana na żyznej ukraińskiej ziemi przez wieki. Ta odmiana pszenicy ma korzenie na Półwyspie Krymskim. Turkey Red zawędrowała za ocean wraz z ukraińskimi rolnikami-mennonitami uciekającymi przed carem Mikołajem II w 1873 roku i dotarła do Kansas. Imigranci uciekający przed reżimem carskim zabrali ze sobą nasiona, gdyż były one ich ubezpieczeniem na życie. Richard Scheuerman, pedagog mający współczesne i rodowe związki z regionem, napisał: „Jeśli kiedykolwiek jadłeś kromkę chleba, możesz podziękować Ukrainie. To nie jest przesada. Smakowite ziarna, które w XIX wieku przekształciły północnoamerykańskie prerie w kontynentalny spichlerz, były odmianami pochodzącymi z osławionych okręgów Czarnej Ziemi w Ukrainie". Pozbawiona głosu moc botanicznego systemu korzeniowego opiera się na stałym, choć niewidocznym dla ludzkiego oka ruchu w kierunku światła słonecznego i wody, nawet pośród ognia i przemocy.

Red Wheat, 2022, animation, 15 s

In the era of digital culture, we habitually believe satellite maps to be a resource containing knowledge about the present. In reality, however, they are often out of date, especially in rural locations. Images on Google Maps Street View tend to have a lag of around three years. What does the future look like for places without up-to-date digital representation? There are some where the future has already happened and will manifest itself in images of fields turned to ash, houses turned to rubble. The Ukrainian soil and the organisms living on its surface have been irreversibly altered by imperialism and biopower. What we experience when looking at satellite images projected onto a three-dimensional model of the globe is out of sync with the real rhythm of the Earth's life. We believe we are watching the present but we will only see its arrival in the future.

Kaja Kusztra's video is a digital summer walk through a fertile field in southern Ukraine, taken in winter. The title Red Wheat is a reference to the hard winter red wheat cultivar, a brownish, mature, high-protein crop that has been harvested on fertile Ukrainian soil for centuries. This wheat cultivar has roots in the Crimean Peninsula. Turkey Red made its way overseas with Ukrainian Mennonite farmers fleeing Tsar Nicholas II in 1873 and went as far as Kansas, US. Immigrants fleeing the Tsarist regime took the seeds with them, as they were their life insurance policy. Richard Scheuerman, an educator with contemporary and ancestral ties to the region, wrote: If you have ever eaten a slice of bread, you can thank Ukraine. This is not an exaggerated statement. The tasty grains that transformed the North American prairies into a continental granary in the 19th century were cultivars from Ukraine's famed Black Earth districts. The voiceless power of the botanical root system relies on a constant, though invisible to the human eye, movement towards sunlight and water, even in the midst of fire and violence.

Червона пшениця, 2022, анімація, 15 с

В епоху цифрової культури ми звикли думати про супутникові карти як про джерела знань про сьогодення. Насправді вони часто неактуальні, особливо в сільській місцевості. Зображення на Google Maps Street View зазвичай запізнюються приблизно на три роки. Як виглядає майбутнє місць без сучасного цифрової репрезентації? Є такі місця, де майбутнє вже відбулося і проявлятиметься в образах полів, перетворених на попіл, і будинків, перетворених на руїни. Українська земля та організми, що живуть на її поверхні, були безповоротно змінені імперіалізмом та біовладою. Те, що ми відчуваємо під час перегляду супутникових знімків, відображених на тривимірній моделі земної кулі, не синхронізовано з реальним ритмом життя Землі - ми думаємо, що спостерігаємо за сьогоденням, але його настання побачимо лише в майбутньому.

Відео Каї Куштри - це цифрова прогулянка родючим полем на півдні України влітку, зроблена взимку. Назва «Червона пшениця» — це відсилка до сорту твердої червоної озимої пшениці, буруватої, стиглої, з високим вмістом білка, яка століттями вирощувалася на родючій українській землі. Історія цього сорту пшениці своїм корінням сягає Кримського півострова. Turkey Red вирушила через океан разом із українськими фермерами-менонітами, які тікали від царя Миколи II у 1873 році, і досягла Канзасу. Переселенці, які тікали від царського режиму, брали насіння з собою, оскільки воно рятувало життя. Річард Шойєрман, педагог, родина якого була пов’язана з регіоном, писав: «Якщо ви колись з’їли скибку хліба, можете подякувати Україні. Це не перебільшення. Смачні зерна, які перетворили прерії Північної Америки на континентальну житницю в ХІХ столітті, були сортами з сумнозвісних чорноземних районів України». Позбавлена права голосу сила ботанічної корінної системи спирається на постійному, хоч і непомітному для людського ока русі до сонячного світла і води, навіть посеред вогню та насильства.


Ilustracja dekoracyjna.

Ilustracja dekoracyjna.

Podziel się ciepłem, grafika, 2023

Ostatnie miesiące pokazały nam, że zmasowane ataki rakietowe na terytorium Ukrainy mają na celu dewastację infrastruktury energetycznej. W Ukrainie praktycznie nie ma już nieuszkodzonych elektrowni, ciepłowni, linii przesyłowych czy stacji węzłowych. Ponad 17 województw zostało bez prądu, a po ostatnim rosyjskim ostrzale padła także łączność telefoniczna i internetowa. W wyniku tzw. blackoutu prawie cały kraj został odizolowany od reszty świata – co stanowi kolejny dowód na to, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Chociaż Ukrainki i Ukraińcy dzielnie, w ciemności i zimnie, naprawiają skutki bombardowań, takie ataki będą się na pewno powtarzać. W świetle tych tragicznych wydarzeń musimy się przygotować, aby przetrwać tę zimę razem!

Otwieramy naszą zrzutkę na wsparcie naszych przyjaciół_ek oraz szpitali, z którymi współpracujemy od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Dzięki wielu z Was udało nam się wysłać niesamowitą ilość pomocy humanitarnej do pogrążonej w wojnie Ukrainy. Lekarstwa, żywność taktyczna i sprzęt medyczny zostały rozprowadzone po szpitalach i potrzebujących. Po każdym transporcie otrzymywaliśmy potwierdzenie i zdjęcia towarów bezpiecznie przekazanych potrzebującym.

W związku z naszą szczególną więzią z opieką medyczną, na podstawie otrzymanej niedawno listy potrzeb, postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na zakup agregatów, ocieplaczy, opatrunków, bandaży, ciepłych ubrań i innych rzeczy potrzebnych na froncie na bieżąco. Wszyscy możemy sobie wyobrazić konsekwencje wyłączenia prądu i ogrzewania w szpitalach. Musimy działać.

Share the Heat, graphic, 2023

It has become clear in recent months that the mass shelling of Ukrainian territory is designed to disrupt the country’s energy infrastructure. There are virtually no undamaged power stations, heating plants, transmission lines or nodes left in Ukraine. More than 17 provinces have been left without electricity, and telephone and internet communications have also collapsed after the latest Russian shelling. The blackout means almost the entire country is cut off from the rest of the world, which further proves Russia is a terrorist state. While Ukrainians have been bravely repairing the damage, working in the dark and cold, such attacks are bound to happen again. In light of these tragic events, we must brace for the winter and survive it together!

We are launching our crowdfunding project to support our friends and the hospitals we have been working with since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. Thanks to many of you, we have been able to send an incredible amount of humanitarian aid to war-ravaged Ukraine. Medicines, tactical food and medical equipment have been distributed to hospitals and those in need. After each transport, we received confirmation and photos of the goods safely delivered to those in need.

As much of our focus is on medical care, we have decided to respond to a recently received needs list by raising funds to buy generators, warmers, dressings, bandages, warm clothes and other items needed on the frontline on an ongoing basis . We can all imagine the consequences of power and heat cuts in hospitals. We must act now!

Поділіться теплом, графіка, 2023

Останні місяці показали, що масовані ракетні обстріли території України спрямовані на руйнування енергетичної інфраструктури. В Україні вже практично немає непошкоджених електростанцій, теплоцентралей, ліній електропередач та вузлових станцій. Понад 17 областей залишилися без світла, а після останніх російських обстрілів впав також телефонний та інтернет-зв’язок. Внаслідок так званого блекауту майже вся країна була ізольована від решти світу - ще один доказ того, що Росія є терористичною державою. Хоча українки й українці мужньо, в темряві та на морозі усувають наслідки бомбардувань, такі атаки напевно повторюватимуться. У світлі цих трагічних подій ми повинні підготуватися до того, щоби разом пережити цю зиму!

Ми відкриваємо наш збір, щоб підтримати наших подруг, друзів і лікарні, з якими співпрацюємо з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Завдяки багатьом із вас нам вдалося надіслати неймовірну кількість гуманітарної допомоги в охоплену війною Україну. Медикаменти, тактичне харчування та медичне обладнання роздали лікарням та людям у потребі. Після кожної відправки ми отримували підтвердження та фотографії речей, безпечно доставлених тим, хто їх потребував.

З огляду на наш особливий зв’язок із медичною допомогою, на підставі списку потреб, який ми нещодавно отримали, ми вирішили зібрати кошти на закупівлю агрегатів, грілок, перев’язувальних матеріалів, бинтів, теплого одягу та інших необхідних на фронті речей. Усі ми можемо собі уявити, до яких наслідків призведе відключення електроенергії та опалення в лікарнях. Мусимо діяти.

... powrót do strony głównej | back to main page ...