Otwarty Nabór FRINGE Warszawa 2024

1.6.24

FRINGE reprezentuje w dużej mierze niekomercyjną scenę sztuki i kultury w Warszawie oraz składa się głównie z niezależnych przestrzeni i projektów, pop-upów i innych oddolnych inicjatyw wystawienniczych. FRINGE powstało w 2022 i kieruje się ideami powszechnej dostępności, celebrowania niezależnej społeczności oraz wzrastania i organicznego rozwoju w zgodzie z jej aktualnymi potrzebami. W pierwszej edycji FRINGE udział brało 9 przestrzeni/projektów, w drugiej 22.

FRINGE to wydarzenie w otwartym formacie, które odbywa się przez cztery dni pod koniec września (26-29.09.2024) Jest małym, niezależnym organizmem, który funkcjonuje na zasadzie zaufania. Nasz zespół organizacyjny składa się z kilku osób, które pracują w dużej mierze jako wolontariusze i wolontariuszki. Tegoroczna edycja jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) dzięki wsparciu Galerii Promocyjnej / Staromiejskiego Domu Kultury.

Istnieją dwie drogi aplikacji:

1) aplikacja z grantem produkcyjnym:
Osoby aplikujące wezmą udział w loterii o niewielki grant produkcyjny (dokładna kwota będzie znana po losowaniu i zależy od tego, ile miejsc zgłosi swój udział, przewidywana suma na projekt to ok. 1800 zł). Oprócz tego staną się częścią społeczności FRINGE, zostaną uwzględnione w identyfikacji wizualnej i promocji FRINGE, a także będą mieć dostęp do wszelkich wizualnych materiałów promocyjnych.
Osoby, które otrzymają dotację, będą zobowiązane do podpisania umowy w lipcu 2024 r., a środki zostaną rozdysponowane po 14 dni po ostatnim dniu FRINGE (w październiku 2024 r.). Deadline aplikacji: 01.06.2024

2) bez dotacji na produkcję:
Osoby aplikujące staną się częścią społeczności FRINGE, zostaną uwzględnione w identyfikacji wizualnej i promocji FRINGE, a także będą mieć dostęp do wszelkich wizualnych materiałów promocyjnych. Deadline aplikacji: 01.07.2024

Terminy:
Ogłoszenie otwartego naboru wszystkich wniosków: 01.05.2024
Q&A dotyczące procesu aplikacji (za pośrednictwem Instagrama na żywo): 14.05.2024, 19:00
Termin składania wniosków o dotacje: 01.06.2024
Deadline naboru zgłoszeń bez dotacji: 01.07.2024

Wszystkie informacje na temat open calla można znaleźć tutaj: OPEN CALL FRINGE WARSZAWA 2024.pdf
Nasza mapa etyki: FRINGE Warszawa 2024 Ethical Map.pdf

Formularze Google do składania wniosków:

W razie wątpliwości wszelkie pytania można kierować na adres: fringe.warszawa@gmail.com

Zespół organizacyjny FRINGE Warszawa 2024:
Katie Zazenski
Wojciech Gilewicz
Lena Pierga
Agnieszka Cieszanowska
Piotr Kopik
Joshua Plough
Marta Matysiak
Joanna Ogińska
Joanna Klass
Kaja Werbanowska (SDK)
Kinga Cieplińska (SDK)

///

[ENG] FRINGE Warszawa 2024 Open Call

FRINGE largely represents the non-commercial art and culture scene in Warsaw and is composed of primarily independent spaces and projects, pop-up exhibitions, and other grassroots initiatives. FRINGE was initiated in 2022 and is intended to be accessible, to celebrate the independent community, and to grow and expand organically according to the needs of the community. The first edition included 9 spaces / projects, the second edition included 22.

FRINGE is an open-format event that occurs across four days in late September (26 - 29.09.2024) and is a very small, independent organism that functions on trust. Our organizational team is made up of a few people who are working largely as volunteers and are doing the work of many. This year, we have been awarded a grant by the Ministry of Culture (MoC) thanks to the exceptional support of Galeria Promocyjna / Staromiejski Dom Kultury .

There are two application options:

1) application with production grant:
Applicants have the possibility to be included in a lottery for a small production grant (the exact amount will be known after the drawing and is dependent on how many spaces apply, the sum per project is anticipated to be approx 1800 PLN). You will be added to the FRINGE community, and will have access to/be represented in the visual identification and promotion of FRINGE.
Those who receive a grant will be expected to sign a contract in July 2024, the funding will be distributed up to 14 days after the last day of FRINGE (October 2024)

2) application without production grant:
You will be added to the FRINGE community, and will have access to/be represented in the visual identification and promotion of FRINGE.

Deadlines:
Announcement of the open call for all applications: 01.05.2024
Lite q+a for application questions (via Instagram live): 14.05.2024, 19:00
Grant applications deadline: 01.06.2024
Non-grant applications deadline: 01.07.2024

Full information on the open call can be found here: OPEN CALL FRINGE WARSZAWA 2024.pdf
Our Ethical Map can be found here: FRINGE Warszawa 2024 Ethical Map.pdf

The Google form for the application submission can be found here:

For all questions please contact: fringe.warszawa@gmail.com

Organizational team of FRINGE Warszawa 2024:
Katie Zazenski
Wojciech Gilewicz
Lena Pierga
Agnieszka Cieszanowska
Piotr Kopik
Joshua Plough
Marta Matysiak
Joanna Ogińska
Joanna Klass
Kaja Werbanowska (SDK)
Kinga Cieplińska (SDK)

1 obraz w galerii artykułu Otwarty Nabór FRINGE Warszawa 2024
1 / 1