Room of Projected Horizons / Bożna Wydrowska

3.6 — 27.8.22

Przedłużamy wystawę do 27 sierpnia!

Wydarzenia towarzyszące:
- 13.6.22 / G.19:00 - O Ballroomie od środka: panel dyskusyjny z Icon Stan
- 23.6 - 25.6.22 - Kłirowe warsztaty poetycko-choreograficzne „Poezja to nie luksus"
- 21.7.22 / G.19:00 - Spotkanie z Bożną Wydrowską

///

Bożna Wydrowska

“Room of Projected Horizons”

3 czerwca - 27 sierpnia 2022
Galeria Promocyjna

Wernisaż: 3 czerwca 2022 godz. 19.00


“Room of Projected Horizons” to pierwsza instytucjonalna, solowa wystawa Bożny Wydrowskiej - performerki, tancerki, artystki wizualnej i inicjatorki cyklu wydarzeń “Bal u Bożeny”. Składa się na nią wideo-instalacja stworzona razem z kilkunastoma osobami z Kiki House of Sarmata. W czarno-białym filmie Bożna przygląda się kulturze ballroom z perspektywy osobistej oraz osób, które ją współtworzą w Polsce.

Voguing i kultura klubowa kojarzą się z ekstrawagancją, sypiącym się brokatem i kolorową powierzchownością. Bożna ściąga ze swoich bohaterów makijaże i kostiumy. Pokazuje ich saute - delikatnych, wrażliwych, prawie nagich. Mimo że mają różne pochodzenie, kolory i kształty ciała, różną orientację i tożsamość łączy ich wspólna pasja, jaką jest ballroom oraz doświadczenie wykluczenia w heteronormatywnym, transfobicznym społeczeństwie. Poprzez rozmowy i intymne pytania zadawane członkom queerowej rodziny Bożna opowiada własną historię. Powracającymi tematami są: ciało, pragnienia, (nie)możność, samotność, zakończenie, odradzanie się oraz miłość do samego siebie i innych.

Ballroom pokazany jest jako narzędzie autoterapii, odkrywania siebie, zmiany i dorastania. To miejsce, gdzie poszukuje się nowych wzorców - nowej matki i nowego ojca. Pozwala na odzyskiwanie autonomicznej przestrzeni - nie tylko w sensie geograficznym jako miejsca w tkance miejskiej, ale przede wszystkim jako przestrzeni społecznej i tożsamościowej. W ballroomie wyraźnie widać to, co Judith Butler nazywała performatywnością płci. Według badaczki płeć jest konstruktem społeczno-kulturowym. Jest performowana poprzez powtarzalne gesty, wzorce zachowań, ubioru czy odgrywane role społeczne. Kultura ballroom demaskuje jej umowność. Pozwala na reinterpretowanie i podważanie nabytych wzorców. W tym sensie taniec staje się choreograficzną formą oporu wobec zastanego porządku społeczno-politycznego. “Room of Projected Horizons” zwiastuje początek nowej ery: kryzys płci kulturowej i nadejście nowych, płynnych tożsamości.

Wystawa w ramach Nagrody Inicjatywy Entry.

Mecenas wystawy:
Levi's

Patroni medialni:
Elle
Vogue Polska
Szajn
Sexed.pl

Partnerzy wystawy:
Inicjatywa Entry
ZAiKS
Bal u Bożeny
Kampania Przeciw Homofobii
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ATM grupa

ChaiKola & ChaiMate / Rainbow4.love

Kuratorki: Michalina Sablik, Kaja Werbanowska

///

Bożna Wydrowska

Room of Projected Horizons

3 June - 20 August 2022
Galeria Promocyjna

Opening: June 3, 2022 at 19.00

Room of Projected Horizons is the first institutional solo exhibition of Bożna Wydrowska, a performer, dancer, visual artist and initiator of the “Ball at Bożena's” series of events. It consists of a video installation created together with a dozen or so members of the Kiki House of Sarmata. In the black-and-white video, Bożna looks at the ballroom culture from a personal perspective, as well as from the perspective of the people who are its co-creators in Poland.

Voguing and club culture are associated with extravagance, glitter and colourful appearance. Bożna strips her characters of their make-up and costumes. She shows them sautéed - delicate, sensitive, almost naked. Although they have different origins, body colours and shapes, orientations and identities, they share a passion for ballroom and the experience of exclusion in a heteronormative and transphobic society. Bożna tells her own story through conversations and intimate questions asked of the members of a queer family. Recurring themes include the body, desires, (in)ability, loneliness, ending, rebirth and love for oneself and others.

The Ballroom is shown as a tool for self-therapy, self-discovery, change and growing up. It is a place where new role-models are sought - a new mother and a new father. It allows for the recovery of autonomous space, in the geographical sense as a place in the urban fabric, but above all as a social and identity space. What Judith Butler called the performativity of gender is clearly visible in the ballroom. According to the researcher, gender is a socio-cultural construct. It is performed through repetitive gestures, patterns of behaviour, dress or social roles. Ballroom culture exposes its conventionality. It allows for the reinterpretation and questioning of the acquired patterns. In this sense, dance becomes a choreographic form of resistance against the existing socio-political order. Room of Projected Horizons heralds the beginning of a new era: the crisis of cultural gender and the arrival of new, fluid identities.

Exhibition within the framework of the Entry Initiative Award.

Exhibition Patron:
Levi's

Media Patrons:
Elle
Vogue Polska
Szajn
Sexed.pl

Exhibition partners:
Entry Initiative
ZAiKS
Campaign Against Homophobia
Academy of Fine Arts in Warsaw
ATM Group

ChaiKola & ChaiMate / Rainbow4.love

Curators: Michalina Sablik, Kaja Werbanowska

///

Божна Видровська

“Room of Projected Horizons”

3 червня - 20 серпня 2022 року
Galeria Promocyjna

Room of Projected Horizons – перша інституційна персональна виставка Божни Видровської, перформерки, танцівниці, візуальної художниці та ініціаторки циклу заходів «Бал у Божени». Він складається з відео інсталяції, створеної разом із десятком учасників Kiki House of Sarmata. У чорно-білому відео Божна дивиться на бальну культуру з особистої точки зору, а також з точки зору людей, які є співтворцями цієї культури в Польщі.

Voguing і клубна культура асоціюються з екстравагантністю, блиском і колоритною зовнішністю. Божна знімає зі своїх героїв грим і костюми. Вона показує їх без макіяжу— ніжними, чутливими, майже голими. Хоча вони мають різне походження, колір та форму тіла, орієнтацію та ідентичність, їх об’єднує пристрасть до балів і досвід вигнання в гетеронормативному та трансфобному суспільстві. Божна розповідає власну історію через розмови та інтимні запитання членів квір-сім'ї. Повторювані теми включають тіло, бажання, (не)здатність, самотність, кінець, відродження та любов до себе та інших.

Ballroom показаний як інструмент самолікування, самопізнання, змін і зростання. Це місце, де шукають нові приклади для наслідування – нову матір і нового батька. Це дозволяє відновити автономний простір – не тільки в географічному сенсі як місце в міській тканині, але, перш за все, як соціальний простір та простір ідентичності. Те, що Джудіт Батлер назвала гендерною перформативністю, добре видно в бальній культурі. На думку дослідниці, гендер є соціокультурним конструктом. Він виконується за допомогою повторюваних жестів, моделей поведінки, одягу та соціальних ролей. Бальна культура розкриває свою умовність. Це дозволяє переінтерпретувати та поставити під сумнів набуті моделі. У цьому сенсі танець стає хореографічною формою опору існуючому суспільно-політичному порядку. Room of Projected Horizons віщує початок нової ери: гендерну кризу та появу нових, плинних ідентичностей.

Виставка є частиною премії Entry Initiative Award

Організатори:
Galeria Promocyjna
Staromiejski Dom Kultury

Спонсори:
Levi's

Медійні спонсори:
Elle
Vogue Polska
Szajn
Sexed.pl

Партнери виставки:
Entry Initiative
ZAiKS
Campaign Against Homophobia
Academy of Fine Arts in Warsaw
ATM Group

ChaiKola & ChaiMate / Rainbow4.love

Концепція, режисура та хореографія: Божна Видровська
Куратори: Міхаліна Саблік, Кая Вербановська

1 obraz w galerii artykułu Room of Projected Horizons / Bożna Wydrowska
1 / 1