RESULTS OF AN OPEN CALL FOR CULTURAL EVENTS ORGANIZED BY MIGRANTS IN WARSAW

2.10.23

Dnia 2.10 Komisja ds. projektów zgłoszonych w ramach Open Calla na wydarzenia kulturalne realizowane przez Migrantki i Migrantów, postanowiła dofinansować następujące projekty / On 2.10, the committee on projects decided to fund the following projects / 2 кастрычніка праектны камітэт прыняў рашэнне аб суфінансаванні наступных праектаў / 2.10 проектний комітет прийняв рішення про фінансування наступних проектів :

 1. Yulia Leidik „Kurs fotografii KANAPLEIDIKI / START”
 2. Volha Kardash Design „Dom Bociana”
 3. Melisma Studio Dzmitry Dauhadzilin „Laboratorium muzyczne”
 4. Natallia Katsuba Wystawa „Kandydat Wiary”
 5. Konstantin Goryachiy „KG Organ Trio, koncert w Muzeum”
 6. Torvald sp. z o. o. „Teatr Muzyczny Ramana Arlova «Czarodziej» w klubie Scena Chmielna”
 7. Volha Mzhelskaya „Język Kultury”
 8. Dom Tvorcau - Dom Twórców sp. z o.o. „Wypalony”
 9. Stowarzyszenie Muzeum Wolnej Białorusi "Dom. Wystawa multidyscyplinarna"
 10. Stowarzyszenie Muzeum Wolnej Białorusi "Sukienki za wolność"
 11. Olga Klip „Portfolio Management for Artists”
 12. Palina Dabravolskaya „Spektakl muzyczny COMA”
 13. Yauheniya Davidzenka „Kręgosłup”
 14. Fundacja Volny Chor „Edukacja kulturalna BY. Białoruska Szkoła Artystyczna im. M.Ravenskaga”
 15. Fundacja Stus „Dzień Przyjaźni”

///

(PL) Na open call wpłynęło łącznie 59 wniosków. Większość została odrzucona z powodu błędów formalnych, merytorycznych i logicznych. Wśród najczęściej popełnianych błędów znalazły się następujące:

 • oświadczenie miejsca (instytucji, galerii, etc) w którym miał zostać zrealizowany projekt zostało podpisane przez wnioskodawcę a nie przez osobę, która takie miejsce prowadzi;
 • oświadczenie miejsca wskazanego we wniosku nie jest w ogóle podpisane / miejsce w którym ma zostać zrealizowany projekt nic nie wie o tym, że ma być realizowany w jego siedzibie zgłoszony projekt;
 • nie zostało wskazane miejsce realizacji lub została zawarta informacja, że będzie wybrane później;
 • wniosek w imieniu organizacji pozarządowej został podpisany niezgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu zawartym KRS (np. przez osobę, która nie widnieje w KRS-ie);
 • wnioskodawca, zgodnie z dokumentami rejestrowymi nie prowadzi działalności zgodnej z celami open calla, a wskazane we właściwych rejestrach kody PKD nie świadczą, że ma prawo zrealizować złożony projekt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • mimo, że wnioskodawca poinformował, że od uczestników będą pobierane opłaty (np. poprzez sprzedaż efektów), brakuje adnotacji, że środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na realizację projektu;
 • wnioskodawca będący osobą fizyczną – nie wskazał w kosztorysie kosztów innych realizatorów, informując, że samodzielnie rozliczy się z pozostałymi realizatorami;
 • termin realizacji projektu przekracza okres wskazany w regulaminie, po 15 grudnia 2023;
 • zgłoszony projekt nie realizuje celów open calla;
 • opis projektu jest enigmatyczny, uniemożliwiając zrozumienie i właściwa oceną;
 • wnioskodawca składa dwa tożsame projekty – z dwoma różnymi kosztorysami (jako osoba fizyczna i podmiot), zasadniczo różniące się kosztami realizacji;
 • wniosek lub obowiązkowy załącznik został przesłany po terminie wskazanym w regulaminie;
 • wnioskodawca składa wniosek jako podmiot, który zawiesił działalność;
 • skala projektu wskazuje, że jego realizacja nie będzie możliwa w ramach czasowych określonych w regulaminie

(BY) Усяго на open call было пададзена 59 заявак. Большасць была адхілена з прычыны фармальных, сутнасных і лагічных памылак. Сярод найбольш распаўсюджаных памылак мы заўважылі наступныя:

 • заява аб месцы рэалізацыі праекта (установе, галерэі і г. д.), падпісаная самім заяўнікам, а не асобай, якая прадстаўляе гэтае месца;
 • заява аб месцы рэалізацыі праекта, указаным у заяўцы, не падпісаная наогул / месца меркаванай рэалізацыі праекта нічога не ведае пра тое, што ў іх павінен рэалізоўвацца заяўлены праект;
 • месца рэалізацыі праекта не ўказанае наогул або ёсць пазнака, што месца будзе абранае пазней;
 • заява ад імя няўрадавай арганізацыі падпісаная не ў адпаведнасці са спосабам прадстаўлення суб’екта, акрэсленым у KRS (напрыклад, асобай, якая не фігуруе ў KRS);
 • заяўнік, згодна з рэгістрацыйнымі дакументамі, не ажыццяўляе дзейнасці адпаведнай мэтам open calla, а названыя ў адпаведных рэгістрах кодэксы PKD не сведчаць пра тое, што ён мае права рэалізаваць складаны праект у рамках сваёй прадпрымальніцкай дзейнасці;
 • нягледзячы на тое, што заяўнік паведаміў, што з удзельнікаў будуць спаганяцца аплаты (напрыклад, у выніку продажу вынікаў дзейнасці), адсутнічае пацверджанне таго, што сродкі, атрыманыя ад продажу, будуць накіраваныя на рэалізацыю праекта;
 • заяўнік, які з’яўляецца фізічнай асобай, не пазначыў у каштарысе кошты іншых рэалізатараў праекта, паведаміўшы, што самастойна разлічыцца з іншымі рэалізатарамі;
 • тэрміны рэалізацыі праекта пазнейшыя за тэрміны, пазначаныя ў рэгламенце – за 15 снежня 2023 года;
 • заяўлены праект не адпавядае мэтам open calla;
 • апісанне праекта цьмянае, што робіць немагчымым разуменне і належную ацэнку;
 • заяўнік прадстаўляе два ідэнтычныя праекты – з двума рознымі каштарысамі расходаў (як фізічная і як юрыдычная асоба) і з прынцыпова адрознымі выдаткамі на рэалізацыю;
 • заява або абавязковы дадатак былі адпраўлены па заканчэнні тэрміну, пазначанага ў рэгламенце;
 • заяўнік падае заяву як суб’ект, які прыпыніў сваю дзейнасць;
 • маштаб праекта ўказвае на тое, што яго рэалізацыя будзе немагчымая ў тэрміны, пазначаныя ў рэгламенце.

(UKR) Загалом на open call було подано 59 заявок. Більшість було відхилено через формальні, змістовні та логічні помилки. Серед найпоширеніших помилок, які ми помітили:

 • заява про місце реалізації проекту (заклад, галерея тощо), підписана самим заявником, а не особою, яка представляє місце;
 • заява про місце реалізації проекту, вказане в заяві, взагалі не підписана /місце передбачуваної реалізації проекту нічого не знає про те, що заявлений проект має бути реалізований в них;
 • місце реалізації проекту взагалі не зазначено або є вказівка, що місце буде обрано пізніше;
 • заява від імені громадської організації підписана не відповідно до способу представництва суб’єкта, визначеного в КRS (наприклад, особою, яка не фігурує в КRS);
 • заявник згідно з реєстраційними документами не провадить діяльність, що відповідає цілям open calla, а коди PKD, зазначені у відповідних реєстрах, не свідчать про наявність у нього права на реалізацію комплексного проекту в рамках своєї підприємницької діяльності.
 • незважаючи на те, що заявник повідомив про те, що з учасників будуть стягуватися виплати (наприклад, в результаті продажу результатів діяльності), немає підтвердження того, що кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на реалізацію проекту;
 • заявник, який є фізичною особою, не зазначив у кошторисі витрати інших виконавців проекту, зазначивши, що самостійно розраховуватиметься з іншими виконавцями;
 • терміни реалізації проекту пізніші за визначені в положенні терміни – після 15.12.2023;
 • заявлений проект не відповідає цілям OPEN CALL;
 • опис проекту нечіткий, що унеможливлює розуміння та належну оцінку;
 • заявник представляє два ідентичних проекти – з двома різними кошторисами (як фізична та як юридична особа) та з принципово різною вартістю реалізації;
 • заяву або обов’язковий додаток надіслано після закінчення терміну, визначеного регламентом;
 • заявник подає заяву як суб'єкт, що припинив свою діяльність;
 • масштабність проекту свідчить про те, що його реалізація буде неможливою у визначені положенням терміни.
1 obraz w galerii artykułu RESULTS OF AN OPEN CALL FOR CULTURAL EVENTS ORGANIZED BY MIGRANTS IN WARSAW
1 / 1