Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury


Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kulturyhttps://sdk.bip.um.warszawa.pl/.

• Data publikacji strony internetowej: [2009]
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-10]


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•Deklarację sporządzono dnia: [2021-03-11]
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Staromiejski Dom Kultury korzysta ze strony BIP w systemie-zespole stron BIP udostępnionym przez Urząd m.st Warszawy.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sobieniak, piotr.sobieniak@sdk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 831 23 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

---

Deklaracja dostępności strony firmowej Staromiejskiego Domu Kultury - www.sdk.pl


Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Staromiejskiego Domu Kulturyhttp://www.sdk.pl

• Data publikacji strony internetowej: [03.2021]
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: [03.2021]


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•Deklarację sporządzono dnia: [2021-03-11]
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Staromiejski Dom Kultury korzysta ze strony BIP w systemie-zespole stron BIP udostępnionym przez Urząd m.st Warszawy.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sobieniak, piotr.sobieniak@sdk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 831 23 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

---

Dostępność architektoniczna siedzib Staromiejskiego Domu Kultury

1. Budynek Staromiejskiego Domu Kultury,
Rynek Starego Miasta 2, 00 – 272 Warszawa.

Budynek Staromiejskiego Domu Kultury, przy Rynku Starego Miasta 2 to siedziba główna Staromiejskiego Domu Kultury. W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona.
[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.].

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w kamienicy, przy Rynku Starego Miasta nr 2 w Warszawie.

Dojścia piesze do Rynku Starego Miasta są:

1) od Alei Solidarności (od strony mostu Śląsko-Dąbrowskiego, od strony tunelu Trasy W-Z):
- dojeżdżając komunikacją miejską z Placu Bankowego w kierunku Dworca Wileńskiego: należy z przystanku autobusowego lub tramwajowego (przystanek Stare Miasto 01), skierować się w kierunku Placu Bankowego (10 m), przekroczyć Aleję Solidarności przez nieoznakowane (świetlnie) i ruchliwe przejście dla pieszych, następnie kolejne nieoznakowane (świetlnie) przejście przez ulicę Grodzką, dalej chodnikiem skierować się w lewo do schodów ruchomych przy trasie W-Z i wjechać nimi na górę bezpośrednio do Placu Zamkowego (wyjście w prawą stronę) lub ku ulicy Senatorskiej (wyjście na wprost); dalej kierować się trasami od Placu Zamkowego do Rynku Starego Miasta (trasy omówione w kolejnych punktach),
- dojeżdżając komunikacją miejską z Dworca Wileńskiego w kierunku Placu Bankowego (przystanek Stare Miasto 02): należy przekroczyć nieoznakowane świetlnie przejście przez ulicę Grodzką, dalej chodnikiem skierować się w lewo do schodów ruchomych przy trasie W-Z i wjechać nimi na górę bezpośrednio do Placu Zamkowego (wyjście na prawą stronę) lub ku ulicy Senatorskiej (wyjście na wprost); dalej kierować się trasami od Placu Zamkowego do Rynku Starego Miasta (trasy omówione w kolejnych punktach),

2) od Krakowskiego Przedmieścia (od przystanków Plac Zamkowy 01 i 02): kierować się chodnikami w kierunku północnym, północny-wschód, w stronę Placu Zamkowego; dalej kierować się trasami od Placu Zamkowego do Rynku Starego Miasta (trasy omówione w kolejnych punktach),

3) od Placu Zamkowego:
[Uwaga! Plac Zamkowy jest przestrzenią trudną komunikacyjnie, nie dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (z uwagi na zastosowanie różnych materiałów nawierzchnia jest śliska, ma małe kontrasty kolorystyczne i niewidoczne obniżenia oraz podwyższenia poziomów). Najlepszym (acz nie idealnym) rozwiązaniem jest przemieszczanie się od Placu Zamkowego w kierunku ulic Świętojańskiej i Piwnej tzw. Mostkiem Gotyckim znajdującym się w pobliżu kolumny króla Zygmunta III Wazy lub przy tuż przy wschodniej krawędzi Placu Zamkowego, od strony Wisły]
- ulicą Świętojańską, do Rynku Starego Miasta, dalej przez Rynek Starego Miasta, w kierunku narożnika Rynku u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w narożnej kamienicy na północno-wschodniej pierzei Rynku (tzw. strona Barssa),
- ulicą Piwną, Zapiecek, do Rynku Starego Miasta, dalej przez Rynek Starego Miasta, w kierunku narożnika Rynku u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w narożnej kamienicy na północno-wschodniej pierzei Rynku (tzw. strona Barssa),
- ulicą Jezuicką, przez plac Kanonie i dalej Jezuicką do narożnika Rynku u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się na wprost wylotu ulicy Jezuickiej na Rynek Starego Miasta, w narożnej kamienicy na północno-wschodniej pierzei Rynku (tzw. strona Barssa)

4) od ulicy Miodowej:
- od przystanku autobusowego Kapitulna 01 - należy kierować się w stronę skrzyżowania Senatorskiej i Miodowej (ok. 30 m), przekroczyć ul. Miodową przez oznakowane świetlnie przejście dla pieszych, następnie poruszać się chodnikiem wzdłuż ul. Senatorskiej aż do Placu Zamkowego, w końcowym fragmencie Senatorskiej należy przekroczyć nieoznakowane świetlnie przejście dla pieszych, ulica Senatorska w tym miejscu dla ruchu samochodowego jest jednokierunkowa lecz dla ruchu rowerowego dwukierunkowa.
- od przystanku autobusowego Kapitulna 02 - należy kierować się ulicą Kapitulną do skrzyżowania z ulicą Podwale, przekroczyć ul. Podwale przez nieoznakowane świetlnie przejście dla pieszych, dalej ulicą Piekarską, Zapiecek, do Rynku Starego Miasta, dalej przez Rynek Starego Miasta, w kierunku narożnika Rynku, u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w narożnej kamienicy na północno-wschodniej pierzei Rynku (tzw. strona Barssa),

5) od ul. Wybrzeże Gdańskie ulicami:
- Boleść, Bugaj, dolnym fragmentem ulicy Kamienne Schodki, Brzozowa, górnym fragmentem ulicy Kamienne Schodki do Rynku Starego Miasta, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż pierzei Rynku (tzw. strona Barssa) aż do końca linii kamienic (ostatnia kamienica to - Staromiejski Dom Kultury) - Boleść, Brzozowa, Celna w kierunku narożnika, Rynku u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w narożnej kamienicy na północno-wschodniej pierzei Rynku (tzw. strona Barssa),
- Boleść, Bugaj, aż do umiejscowionych po prawej stronie drogi, stromych schodów wytyczonych w stoku tzw. Gnojnej Góry, schodami w górę do szczytu, do ulicy Brzozowej, dalej pod górę ulicą Celną, w kierunku narożnika Rynku, u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w ostatniej, narożnej kamienicy po prawej stronie ciągu kamienic, wejście do budynku od strony Runku Starego Miasta,
- fragmentem ulicy Piotra Antoniego Steinkellera (przy parkingu), następnie ścieżką asfaltową przez Skwer Karoliny Lanckorońskiej do zbiegu z ulicą Bugaj, dalej stromym odcinkiem ulicy Piotra Antoniego Steinkellera, dalej ulicą Brzozową i Celną, w kierunku narożnika Rynku, u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w ostatniej, narożnej kamienicy po prawej stronie ciągu kamienic, wejście do budynku od strony Runku Starego Miasta,
- fragmentem ulicy Piotra Antoniego Steinkellera (przy parkingu), następnie ścieżką asfaltową przez Skwer Karoliny Lanckorońskiej do zbiegu z ulicą Bugaj, dalej w prawo ulicą Bugaj, do stromych schodów po lewej stronie, wytyczonych w stoku tzw. Gnojnej Góry, schodami w górę do szczytu, do ulicy Brzozowej, dalej pod górę ulicą Celną, w kierunku narożnika Rynku, u zbiegu ulic Celnej i Jezuickiej - Staromiejski Dom Kultury znajduje się w ostatniej, narożnej kamienicy po prawej stronie ciągu kamienic, wejście do budynku od strony Runku Starego Miasta,

Wszystkie przedstawione dojścia piesze do Rynku Starego Miasta oraz ciągi komunikacyjne na Rynku Starego Miasta, posiadają wiele barier architektonicznych i nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, co rodzi wiele utrudnień w zakresie poruszania się - dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu i identyfikacji drogi dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Nawierzchnie ulic są brukowane lub wykonane z nierównego, grubo łupanego kamienia, chodniki są nieregularnej szerokości, często wąskie, wyłożone płytami porfirowymi zapewniającymi średni stopień antypoślizgowości. Na chodnikach, przy elewacjach ustawione są masywne śmietniki, do tego przy Rynku, na chodnikach znajdują się kamienne ławy i latarnie uliczne, a w sezonie wiosna-lato restauratorzy lokują na Rynku Starego Miasta oraz na chodnikach okolicznych uliczek tzw. ogródki restauracyjne otwarte i grodzone.

W obszarze Starego Miasta jedynymi udogodnieniami są: zjazdy-podjazdy, czyli obniżone fragmenty krawężników z chodnika na ulicę lub plac - obniżenia te nie są w żaden sposób zaznaczone, brak jest także różnic w kolorze nawierzchni w tych miejscach, kontrast jest niewystarczający. Zastosowano także płaską, szlifowaną strukturę kamiennego wyłożenia fragmentów ulic: - Piwnej (po jej prawej stronie, od Placu Zamkowego do kościoła św. Marcina) i ul. Piekarskiej (po jej prawej stronie, od Rycerskiej do Piwnej).

Najbliższa stacja PKP:
- Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się:
- przy Alei Solidarności: przystanki autobusowe znajdują się w odległości 450 m - przystanek Stare Miasto 02 (kierunek: Plac Bankowy - autobusy: 160, 190, N11, N16, N21, N61, N66, N71), oraz 460 m - przystanek Stare Miasto 01 (kierunek Dworzec Wileński - autobusy: 160, 190, N11, N16, N21, N61, N66, N71),
- przy Alei Solidarności: przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 450 m - przystanek Stare Miasto 02 (kierunek: Plac Bankowy - tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26) oraz 460 m - przystanek Stare Miasto 01 (kierunek Dworzec Wileński - tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26),
- przy ul. Krakowskie Przedmieście: przystanki autobusowe znajdują się w odległości 550 m - przystanek Plac Zamkowy 01 (kierunek: Uniwersytet Warszawski - autobusy: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, N44) oraz 650 m - przystanek Plac Zamkowy 02 (kierunek: Senatorska - autobusy: 116, 178, 180, 222, 503, 518, N44),
- przy ul. Miodowej: przystanki autobusowe znajdują się w odległości 550 m - przystanek Kapitulna 01 (przy ul. Senatorskiej, kierunek: Uniwersytet Warszawski - autobusy: 116, 178, 180, 222, N44) oraz 400 m - przystanek Kapitulna 02 (przy ul. Kapitulnej, kierunek: Plac Krasińskich - autobusy: 116, 178, 180, N44),
- przy ul. Wybrzeże Gdańskie: przystanek autobusowy znajduje się w odległości 500 m - przystanek Podzamcze 01 (kierunek: Wybrzeże Kościuszkowskie - autobusy: 118, 185)
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się:
- przy ul. Zapiecek w odległości 100 metrów od Staromiejskiego Domu Kultury. Dojazd na w/w miejsce od ul. Podwale, ulicą Piekarską.
-przy ul. Kanonie w odległości ok. 130 metrów od Staromiejskiego Domu Kultury. Dojazd na w/w miejsce od ul. Podwale, ulicą Piekarską, przez Rynek Starego Miasta i ul. Jezuicką lub od ul. Wybrzeże Gdańskie, ul. Boleść, Brzozową, Celną, Jezuicką.

Najbliższy postój taksówek:
Jest przy ulicy Podwale, tuż za skrzyżowaniem z ul. Piekarską (odległość ok 280 metrów).
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Staromiejskiego Domu Kultury znajduje się od Rynku Starego Miasta i jest oznakowane za pomocą ozdobnego, metalowego kartusza (szerokość ok 100 cm) z napisem "Staromiejski Dom Kultury" (niski kontrast między napisem a tłem). Kartusz znajduje się na ścianie frontowej budynku, nad kamiennym, łukowym portalem, w którego zagłębieniu znajdują się drzwi wejściowe do instytucji. Po lewej stronie portalu wejściowego znajduje się kamienna tabliczka z wyrytym napisem "Staromiejski Dom Kultury" (niski kontrast między napisem a tłem) oraz druga kamienna tabliczka z napisem "Galeria Sztuki Współczesnej przy Staromiejskim Dom Kultury".
Do Staromiejskiego Domu Kultury prowadzi chodnik (szerokość 170 cm) ułożony z płyt porfirowych, w pobliżu (ok. 200 cm od narożnika Rynku z ulicą Celną) znajduje się nieoznakowane obniżenie krawężnika. Przed wejściem do Staromiejskiego Domu Kultury znajdują się trzy schodki: wysokość ok. 12,5 cm, najniższy ma 300 cm szerokości, środkowy 200 cm szerokości, a najwyższy ok. 140 cm szerokości. Odległość między frontową krawędzią najwyższego schodka a drzwiami to 80 - 84 cm, szerokość tego spocznika (podestu schodowego) to ok. 140 cm (w świetle przejazdu). Brak poręczy.
Wejście do budynku odbywa się przez bardzo masywne, okute metalem, ciężkie asymetryczne drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone po stronie prawej w dużą uchylna klamkę, umiejscowioną na wysokości 110 cm od poziomu progu. Część prawa drzwi, jest szersza i pełni funkcje wejściowe, część lewa jest otwierana tylko okazjonalnie po odblokowaniu wewnętrznych rygli (góra, dół). Oba skrzydła drzwi otwierają się do wewnątrz. Przy prawej ościeżnicy, na wysokości 155 cm, znajduje się dzwonek z domofonem i kamerą, do komunikacji z portiernią.
Szerokość przejścia - przy otwartej prawej części drzwi to 90 cm, przy otwartych obu częściach to ok. 130 cm. Prawa strona drzwi nie otwiera się w pełni, stąd tuż za drzwiami światło przejścia jest nieco ograniczone do ok. 85 cm, lecz zwężenie to w pewnym stopniu niweluje wolna przestrzeń za drzwiami po stronie lewej.

Parter:
Za drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń (wymiary: ok. 210 długości i szerokości 145 cm), który odgradzają od dalszej części korytarza drewniane i przeszklone wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe. Drzwi mają możliwość ruch do wewnątrz i na zewnątrz, lecz zaczepy unieruchamiające drzwi w pozycji "otwarte" znajdują się jedynie przy otwarciu do wnętrza wiatrołapu. Przy całkowitym otwarciu drzwi, szerokość przejazdu, w najwęższym miejscu to 118 cm.
Za wiatrołapem znajduje się korytarz parteru Staromiejskiego Domu Kultury. Szerokość w najwęższym miejscu to ok 145 cm.
W początkowym odcinku korytarza po lewej i prawej stronie, na ścianach, zawieszone są tablice informacyjne.
Idąc w głąb korytarza znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczeń technicznych i pracowniczych. Z prawej strony: pierwsze drzwi to pomieszczenie techniczne (magazyn), kolejne to pokój pracowniczy – oznakowany jako "Redakcja Rynek", nr 10 (wewnętrzna szerokość między bazami ościeżnic drzwi to ok. 88 cm). Z lewej strony korytarza znajdują się drzwi do pomieszczenia pracowniczego - "Pokój instruktorski", nr 4 (wewnętrzna szerokość między bazami ościeżnicy drzwi to ok. 88 cm). Drzwi do pokoi pracowniczych mają oznaczone progi (żółto-czarna naklejka ostrzegawcza), wysokość progu ok 3 cm. Z lewej strony tuż za drzwiami pokoju nr 4 znajduje się tablica informacyjna.
W odległości ok 6 metrów od drzwi wiatrołapu rozpoczyna się część korytarza stanowiąca początek klatki schodowej, przy której, po lewej stronie znajduje się obsługiwana przez pracownika Portiernia z szatnią (przestrzeń znajduje się za kratą z otwieraną częścią wejściową, szerokość przejścia 48 cm), po prawej stronie znajdują się wejścia na klatkę schodową, w kolejności: zejście do Piwnicy Largactil, odgraniczone od schodów przeszklonymi, przesuwanymi drzwiami, z krótkim uchylnym skrzydłem lewym (prześwit całego przejścia 140 cm, przy przesunięciu drzwi, prześwit ok 95 cm). W dalszej części korytarza, po prawej stronie, w odl. ok 75 cm, znajduje się otwarte, bezpośrednie wejście na schody prowadzące na wyższe kondygnacje (schody zabiegowe, w najwęższym miejscu 130 cm). Najniższy schodek jest wysunięty, zmniejszając prześwit przejazdu - w najszerszym miejscu ma on 160 cm, lecz w końcowej części tego fragmentu korytarza prześwit zwęża się do 85 cm.
Dalej, w linii prostej korytarza (od drzwi wejściowych), znajduje się jego druga część.
Po prawej stronie tej części korytarza, na parterze: znajduje się wejście do Sekretariatu SDK, szerokość wewnętrzna ościeżnicy, między bazami to 80 cm. W pomieszczeniu znajduje się duże biurko - miejsce pracy sekretariatu. Odstęp (na wprost biurka) między biurkiem a ścianą ma 85 cm szerokości. Dostęp po prawej stronie biurka umożliwia wjazd wózkiem i pozwala na ostrożne manewrowanie - przestrzeń o wymiarach 100 x 130 cm. Po lewej stronie od wejścia do pomieszczenia, za przejściem stworzonym przez krawędź biurka sekretariatu i ścianę, znajduje się pokój dyrektora instytucji. Szerokość wewnętrzna ościeżnicy to 90 cm, drzwi otwierają się na zewnątrz co zmniejsza światło przejazdu do 75 cm. W pomieszczeniu znajduje się wystarczająca przestrzeń dla łatwego manewrowania wózkiem.
Po lewej stronie tej części korytarza, na parterze: znajduje się wejście do pokoju "Przestrzeń bez schematów". Szerokość wewnętrzna ościeżnicy to 75 cm. W pomieszczeniu znajduje się wystarczająca przestrzeń dla manewrowania wózkiem.
W krańcowej części korytarza , na parterze, znajduje się wyjście ewakuacyjne z budynku. Szerokość wewnętrzna ościeżnicy to 90 cm. Wyjście prowadzi na wewnętrzny dziedziniec kilku okolicznych kamienic i nie należy do SDK. Przestrzeń zawiera wiele barier architektonicznych, m.in. schody, kolumny, nierównomierna nawierzchnia, inne drzwi blokujące wyjście przy równoczesnym otwarciu, zamknięcia wyjść do przestrzeni ogólnomiejskich domofonami. Brak także funkcjonalnych podjazdów, zjazdów.

Piwnica Largactil:
Zejście do części piwnicznej rozpoczyna się z parteru budynku (opis wcześniejszy).
Do pomieszczeń piwnicy prowadzą schody zabiegowe (szerokość części schodków, od strony osi środkowej schodów, jest mniejsza niż od strony zewnętrznej i wynosi ok 20 cm), kamienne, polerowane. Schody maja podcięcia. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu nie są czytelnie oznakowane. Schody w połowie swojej długości mają niewielką część podestową (spocznik). Śliskość nawierzchni ograniczają paski antypoślizgowe koloru czarnego. Przy schodach zamontowana jest platforma przyschodowa dla wózków. Rura konstrukcyjna (zjazdowa) platformy pełni funkcję poręczy schodowej. Obsługa platformy wymaga pomocy osoby przeszkolonej (pełni ją portier). Platforma w stanie spoczynku "parkuje" na dole schodów. Bezpośrednio po zejściu ze schodów na poziom piwnicy, znajduje się przestrzeń podestowa o wymiarach ok: 170 x 110 cm. Po lewej stronie znajdują sie metalowe drzwi do pomieszczenia technicznego. Do dalszej przestrzeni Piwnicy Largactil prowadzą drzwi wahadłowe, szklane, ciężkie. Szerokość przejścia przy maksymalnym otwarciu to 110 cm. Podłogi w Piwnicy są szklane (szkło hartowane), podświetlane.
Po lewej stronie od wejścia, znajdują sie dwie otwarte przestrzenie - projekcyjna i warsztatowa. Oddziela je półotwarta ściana z umieszczoną po środku ściany kolumną podporową stropu.
Po prawej stronie od wejścia, znajdują się: po prawej - pokój komputerowy odgrodzony kratą - szerokość przejścia do pomieszczenia to 80 cm, po lewej - kamienny zlewozmywak, ograniczający światło przejścia, na wprost - wejście do przestrzeni toalet: męskiej - drzwi po lewej i damaskiej - drzwi na wprost (szerokości ościeżnic od 80 - do 85 cm). Wewnątrz obu toalet znajdują się kolejne i kolejne drzwi. Wszystkie drzwi otwierają sie na zewnątrz. Toalety nie są przystosowane do możliwości łatwego manewrowania wózkiem ani do korzystania z nich przez osoby na wózku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Klatka schodowa:
Wejście na wyższe kondygnacje rozpoczyna się z parteru budynku (opis wcześniejszy). Prowadzą do nich schody zabiegowe (szerokość części schodków, od strony osi środkowej schodów, jest mniejsza niż od strony zewnętrznej i wynosi ok 20 cm), drewniane, wyłożone wykładziną podłogową. Schody mają podcięcia. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu nie są oznakowane. Schody w połowie swojej długości - między kolejnymi kondygnacjami (od 1 do 3) mają niewielką część podestową tzw. spocznik (w najszerszym miejscu ok. 50 cm - w najwęższym 15 cm). Klatka schodowa jest widna (w ścianie znajdują się okna). Po obu stronach znajdują sie masywne, metalowe, ozdobne poręcze nieprzedłużone, na wysokości ok. 85 cm. Ciągłość poręczy - między kolejnymi kondygnacjami (od 1 do 3) - przerywana jest w miejscu znajdowania się wnęki okiennej i parapetu przyokiennego (po stronie odśrodkowej od osi schodów, na wysokości części spocznikowej, podestowej). Przestrzeń po wejściu ze schodów na klatkę danej kondygnacji jest otwarta - od niej prowadzą wejścia do kolejnych pokoi pracy lub innych pomieszczeń.
Powyżej piętra 3 znajduje sie funkcjonalna przestrzeń zaadaptowanego strychu budynku (piętro czwarte). Schody klatki schodowej są tu nieco węższe, w ścianie znajduje się niewielkie okienko. Na szczycie schodów znajduje się przestrzeń, mniejsza niż na niższych kondygnacjach, od której prowadzą wejścia do pokoi pracy lub innych pomieszczeń.

Piętro pierwsze:
Po pokonaniu schodów między parterem a pierwszą kondygnacją znajdujemy się na piętrze pierwszym.
Po lewej stronie schodów znajduje się wejście do sali Kameralnej. Prowadzą do niej dwie pary masywnych, drewnianych drzwi dwuskrzydłowych (zewnętrzne otwierają się na zewnątrz, wewnętrzne do wewnątrz). Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to 140 cm (jednego skrzydła to 70 cm) Pomieszczenie sali Kameralnej jest przestronne, znajduje się tam ok. 50 krzeseł i fortepian (możliwość przeniesienia).
Po prawej stronie schodów znajduje się wejście do sali Klubowej. Prowadzą do niej dwie pary masywnych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych (zewnętrzne otwierają się na zewnątrz, wewnętrzne do wewnątrz). Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to 140 cm (jednego skrzydła to 70 cm) Pomieszczenie sali Klubowej jest przestronne, znajduje się tam ok 30 krzeseł i 6 dużych dębowych stołów (możliwość przeniesienia do innego pomieszczenia), pianino i szafy ekspozycyjne.
Pomieszczenia są widne.

Piętro drugie:
Po pokonaniu schodów między pierwszym piętrem a drugą kondygnacją znajdujemy się na piętrze drugim.
Na wprost schodów znajduje się pomieszczenie techniczne.
Po lewej stronie schodów znajduje się wejście do sali Dużej Galerii. Prowadzą do niej masywne, drewniane drzwi dwuskrzydłowe. Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to 140 cm (jednego skrzydła to 70 cm). Drzwi otwierają sie do wewnątrz pomieszczenia. Pomieszczenie sali jest przestronne, otwarte.
Po prawej stronie schodów znajduje się wejście do sali Małej Galerii. Prowadzą do niej jednoskrzydłowe drzwi drewniane (otwarcie do wewnątrz). Maksymalna szerokość otwarcia to 85 cm. Pomieszczenie sali jest przestronne, otwarte.
Po prawej stronie schodów znajduje się też wejście w krótki korytarz boczny (szerokość wew. ościeżnicy 85 cm) prowadzący do dwóch toalet (szerokość wewnętrzna ościeżnic 65 cm, pomieszczenia nie są przystosowane do poruszania się i manewrowania wózkiem, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). W głębi korytarza znajduje się wejście do pomieszczenia biurowego Galerii Promocyjnej (szerokość wewnętrzna ościeżnicy drzwi to 80 cm).

Piętro trzecie:
Po pokonaniu schodów między drugim piętrem a trzecią kondygnacją znajdujemy się na piętrze trzecim.
Po lewej stronie schodów znajduje się wejście do sali Muzycznej. Prowadzą do niej dwie pary masywnych, drewnianych drzwi dwuskrzydłowych. Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to 140 cm (jednego skrzydła to 70 cm). Pomieszczenie sali jest przestronne, otwarte.
Po prawej stronie schodów znajdują się jednoskrzydłowe drzwi (szerokość wewnętrzna ościeżnicy 85 cm) prowadzące niewielkim korytarzem bocznym do: pokoju Zastępczyni Dyrektora i pokoju Księgowości (szerokość wewnętrzna ościeżnic drzwi to 75 cm).
Po prawej stronie schodów znajdują się też wejście w krótki korytarz boczny, prowadzący do toalety (szerokość wewnętrzna ościeżnicy 65 cm, pomieszczenie nie jest przystosowane do poruszania się i manewrowania wózkiem) pomieszczenia technicznego i pokoju Administracji (szerokość wewnętrzna ościeżnicy 80 cm).
Na wprost schodów znajduje się pomieszczenie techniczne.

Piętro czwarte:
Po pokonaniu schodów między trzecim piętrem a czwartą kondygnacją znajdujemy się na piętrze czwartym. Schody są słabo oświetlone światłem naturalnym, w ścianie znajduje się tylko niewielkie okienko lufcikowe.
Po lewej stronie schodów znajduje się wejście do sali Dziecięcej. Prowadzą do niej drewniane drzwi dwuskrzydłowe (otwarcie na zewnątrz pomieszczenia). Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to ok. 135 cm (jednego skrzydła to ok. 65 cm). Pomieszczenie sali jest częściowo otwarte, choć znajdują się tam także meble, stoliki i krzesła oraz filary podtrzymujące strop, a ściany mają spad ograniczający wysokość przy ścianach. Pomieszczenie wyposażone jest w umywalkę.
Po prawej stronie schodów znajduje się wejście do sali Plastycznej. Prowadzą do niej drewniane drzwi dwuskrzydłowe (otwarcie na zewnątrz pomieszczenia). Maksymalna szerokość otwarcia obu skrzydeł to ok. 135 cm (jednego skrzydła to ok. 65 cm). Pomieszczenie sali jest otwarte, choć znajdują się tam także meble, stołki, sztalugi oraz filary podtrzymujące strop, a ściany mają spad ograniczający wysokość pomieszczenia przy ścianach. Pomieszczenie wyposażone jest w umywalkę. Znajduje się w nim także wydzielone pomieszczenie techniczne pełniące funkcje magazynu podręcznego.
Po prawej stronie schodów znajduje się także wejście do toalety (tuż obok wejścia do sali Plastycznej). Prowadzą do niej drewniane drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz (szerokość wewnętrzna ościeżnicy 70 cm). Pomieszczenie nie jest przystosowane do poruszania się i manewrowania wózkiem.
Na wprost schodów znajduje się pomieszczenie techniczne.

2. Pomieszczenia Filii Staromiejskiego Domu Kultury "Piwnica na Wójtowskiej", w budynku przy ul. Zakroczymska 11, 00 – 225 Warszawa

Siedziba Filii Staromiejskiego Domu Kultury. W związku z zabytkowym charakterem obszaru na jakim znajduje się obiekt, jego dostępność architektoniczna jest ograniczona. Staromiejski Dom Kultury nie jest pełnym dysponentem praw własności do pomieszczeń, lecz użytkuje je na podstawie stosownych umów z ZGN Warszawa Śródmieście. W wielu kwestiach - zwłaszcza architektonicznych - jest związany wiążącymi decyzjami lokalnej wspólnoty mieszkaniowej.
[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]
Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Zakroczymskiej nr 11, na terenie Nowego Miasta w Warszawie i ulokowany jest na parterze i w części piwnicznej budynku (pełniącej kiedyś funkcje kotłowni).
Bezpośrednie wejście do pomieszczeń, znajduje się od ulicy Wójtowskiej - z bramy przechodniej, prowadzącej na tyły budynku.

Dojścia piesze do budynku są:
Od ulicy Konwiktorskiej - od skrzyżowania z ulicą Zakroczymską należy kierować się w stronę ul. Wójtowskiej i skręcić w nią w prawą stronę, po przejściu ok 10 metrów, w bramie (po lewej stronie ulicy), znajduje się wejście do Filii.
Od ulicy Franciszkańskiej - od skrzyżowania z ulicą Zakroczymską należy w stronę ul. Wójtowskiej i skręcić w nią, w lewą stronę, po przejściu ok 10 metrów, w bramie (po lewej stronie ulicy), znajduje się wejście do Filii lub idąc ulicą Zakroczymską skręcić w lewo, w przejście prowadzące na wewnętrzną stronę pierzei kamienic przy ulicy Zakroczymskiej (od podwórka) i idąc wzdłuż kamienic dojść do końca, do bramy; po prawej stronie znajduje się wejście do Filii.

Najbliższa stacja PKP:
- Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok. 1100 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się:
- przy ulicy Konwiktorskiej - przystanki: Konwiktorska 03, 04,01: linie autobusowe 505, 178; - przy ulicy Bonifraterskiej - przystanek: Franciszkańska 02: linie autobusowe 178, 116, N44 lub przystanek: Muranowska 05: linie autobusowe 116, 178, 503, 518, N44.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się:
- przy ul. Wójtowskiej i Zakroczymskiej.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Filii Staromiejskiego Domu Kultury - Piwnica na Wójtowskiej znajduje się od ulicy Wójtowskiej z bramy przechodniej prowadzącej na tyły pierzei tworzonej przez ciąg kamienic usytuowanych wzdłuż ulicy Zakroczymskiej (nominalny adres Filii to ul. Zakroczymska 11). Brama i wejście do Filii nie są dobrze oznakowane: w oknie należącym do pomieszczeń Filii, na parterze budynku od strony ulicy Wójtowskiej - w pobliżu bramy przechodniej - znajduje się szyld z napisem "Piwnica na Wójtowskiej", po wejściu w przejście bramienne, na ścianie znajduje się szyld i tablica plakatowa. W przejściu bramiennym od strony Wójtowskiej na środku umieszczona jest składana blokada antywjazdowa (parkingowa), koloru czerwonego (szerokości ok 40 cm, wysokości ok 60 cm) - po obu jej stronach przestrzeń przejścia to ok. 90 cm.
Do pomieszczeń Filii prowadzą masywne, metalowe drzwi jednoskrzydłowe (szerokość wewnętrzna ościeżnicy 90 cm) otwierane na zewnątrz. Przed drzwiami znajduje się jeden stopień wysokości i głębokości ok 25 cm). Przy drzwiach znajduje się domofon na wysokości ok 160 cm.

Parter:
Po wejściu do pomieszczeń znajdujemy się w niewielkim, otwartym przedsionku będącym częścią wewnętrznej klatki schodowej. Powierzchnia podłogi jest obniżona w stosunku do progu zewnętrznego o ok 20 cm. Po lewej stronie od drzwi wejściowych, na podwyższeniu (dwa schodki) znajduje się wejście do pomieszczenia pracowniczego - technicznego, oddzielonego drzwiami. Po prawej stronie znajduje się - na podwyższeniu (dwa schodki) - wejście (szerokość wewnętrzna ościeżnicy drzwi to 90 cm), które prowadzi w krótki korytarz do kolejnych drzwi do pomieszczenia biurowego (szerokość wewnętrzna ościeżnicy drzwi to 90 cm), po lewej stronie korytarza znajdują sie drzwi do łazienki (toaleta z prysznicem) - szerokość wewnętrzna ościeżnicy drzwi to 80 cm.
Na wprost wejścia znajdują się drewniane schody dwubiegowe prowadzące w dół (szerokość schodów - przejścia ok. 90 cm) i balustrada drewniana zamykająca przejście z lewej strony (nad niższym biegiem schodów).

Część piwniczna:
Schody prowadzą w dół, do przestrzeni foyer, szatni, pomieszczeń widowni i sceny oraz technicznych. W pomieszczeniach nie ma dostępu do światła naturalnego.
Po zejściu na dół schodów, po prawej stronie schodów (patrząc w dół ich biegu) znajduje się otwarte przejście (szerokość 85 cm) prowadzące do samoobsługowej szatni. Tu także znajduje się wejście do pomieszczenia technicznego.
Po lewej stronie schodów znajduje się wejście (szerokość wew. ościeżnicy drzwi 90 cm) do zamkniętej drzwiami przestrzeni, gdzie znajdują się dwa wejścia do toalet (szerokość ościeżnicy drzwi 80 cm). Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, acz ilość miejsca pozwala - w pewnym stopniu - na przyszłe alternatywne dostosowanie.
Po lewej stronie schodów znajduje się także otwarta przestrzeń przeznaczonego dla widzów do odpoczynku oraz spotkań towarzyskich w przerwach spektakli i warsztatów oraz mały kącik gospodarczy. W dalszej części tej przestrzeni, po prawej stronie znajduje się przejście (szerokość 115 cm) do kolejnego, otwartego pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Na wprost schodów znajduje się wejście do pomieszczenia mieszczącego widownię i scenę. Podłoga pomieszczenia ma spadek pozwalający na rozmieszczenie na pochyłości: po prawej stronie 7 długich ław, przeznaczonych dla widowni, a przy ścianie po lewej stronie, trzech kolejno obniżonych platform schodowych (długość platformy ok. 75 cm) stanowiących ciąg komunikacyjny. Po lewej stronie znajduje się także wejście do pomieszczeń technicznych. W głębi pomieszczenia znajduje się podwyższona scena z kotarami. Z jej lewej strony, znajdują sie składane schody i rozsuwane drzwi, za którymi znajdują sie kolejne drzwi prowadzące na klatkę schodową kamienicy, w jego części piwnicznej. Wyjście to ma charakter wyjścia awaryjnego). Pomieszczenia nie posiadają dostępu do światła naturalnego.

Podsumowanie. Stan dostępności Staromiejskiego Domu Kultury.

Stan dostępności architektonicznej i częściowo komunikacyjno-informacyjnej, rozpoznany został dla budynku siedziby SDK przy Rynku Starego Miasta 2, podczas audytu dostępności wykonanego przez Spółdzielnię Socjalną FADO, na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy w grudniu 2020 roku, opisanego w Raporcie z dnia 21.12.2020 dla pomieszczeń Filii przy ul. Zakroczymskiej 11 - na podstawie rozpoznania własnego instytucji, wskazują one m.in.:

1. Budynek siedziby głównej SDK jak i pomieszczenia Filii SDK ze względu na charakter architektoniczny obiektu (obiekt zabytkowy, obiekt w zabudowie zabytkowej), zastane rozwiązania architektoniczne, jest dostępny w ograniczonym zakresie. Stan ten w ograniczonym stopniu pozwala na funkcjonalne i racjonalne zastosowanie dostępnych ułatwień.
2. W budynkach brak rozwiązań zapewniających możliwość łatwej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku, w tym brak windy do celów ewakuacyjnych (jedna klatka schodowa ze schodami zabiegowymi, brak możliwości innej drogi ewakuacji z wyższych kondygnacji niż zejście na poziom parteru budynku).
3. W budynkach brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową zw. z poruszaniem się na wózku (m.in. brak przestrzeni manewrowej, brak przestrzeni do transferu bocznego, brak systemu przyzywowego, brak poręczy, brak samozamykaczy).
4. Niektóre wejścia do pomieszczeń są wąskie (65-80 cm), próg drzwi zewnętrznych jest zbyt wysoki, krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych prowadzących w górę, nie wyróżniają się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki, schody mają podcięcia („noski”) , niektóre stopnie mają niewłaściwe wymiary i niewłaściwą ilość, pochwyty znajdują się na niewłaściwych wysokościach lub ich brak (schody zewnętrzne).
5. Brak dostępnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.
6. Brak pętli indukcyjnych w budynkach.
7. Dostęp do tłumacza PJM możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu potrzeby.
8. Do wszystkich przestrzeni budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym.
9. Oferta kulturalna – istnieje możliwość dostosowania danego wydarzenia z oferty do potrzeb grupy o szczególnym zapotrzebowaniu.

HISTORIA BUDYNKU KAMIENICA BORNBACHOWSKA (WINKLEROWSKA)

Narożna ul. Celnej. 1449 wzmiankowany Dom drewniany, który Mikołaj Bornbach, złotnik, sprzedał swemu synowi Jerzemu; w posiadaniu tej rodziny prawie do połowy XVII w. Kamienica wzniesiona około 1451, wzmiankowana 1462, zapewne jednotraktowa (obecnie dwa przednie trakty). W XVI wieku parokrotnie przebudowywana, zapewne najpierw dodano tylny trakt, następnie podzielono i sklepiono piwnice frontowe oraz powiększono zabudowania […]

Zarys Historii Wydarzenia Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu „Krzywego Koła” (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. […]