Atelienormalno

atelienormalno to studio artystyczne założone w 2018 roku, w którym współpracują profesjonalni artyści z osobami z zespołem Downa i nie tylko. ateliernormalno to dynamiczna społeczność, która rozwija się i ciągle poszukuje nowych form interakcji i tworzenia odpowiedzialnej sztuki. Artyści atelienormalno brali udział w wielu wystawach, publikacjach i projektach artystycznych.

atelienormalno is an artistic studio founded in 2018, where professional artists with and without Down syndrome work together. ateliernormalno is a dynamic community that is developing and constantly looking for new forms of interaction and creating responsible art. During the existence of the studio, the artists of the atelienormalno took part in many exhibitions, publications and artistic projects.

atelienormalno -  художня студія, заснована 2018 року, в якій співпрацюють професійні митці з синдромом Дауна і не тільки. atelienormalno — це активна спільнота, яка розвивається, постійно шукає нових форм взаємодії та творить відповідальне мистецтво. Митці atelienormalno брали участь у багатьох виставках, публікаціях та мистецьких проєктах.

Instagram: @atelienormalno

Untitled, Iryna Holoborodko, 2022
Ilustracja dekoracyjna
Peonies. Masha. Sts. atedienormalno, Valentyn Radchenko 2022
Ilustracja dekoracyjna.
Enlightened. Bowls of green paint. Dark. Satisfied. Flowers. Colors, Anna Sapon, 2021
Ilustracja dekoracyjna.
Fire. Bright. Flowers. Sparks are flying. On. The sky. Black. Background, Anna Sapon, 2021

Valentyn Radchenko – artysta, mieszka w Kijowie i we wsi Maliutianka w obwodzie kijowskim, członek kolektywu atelienormalno. Ukończył internat nr 2 oraz szkołę zawodową o profilu technologia i projektowanie wyrobów skórzanych. Kolekcjonuje różne przedmioty, w szczególności klamki od lodówek. Asystujemy przy osobistym projekcie Valentina, w którym powtarza swoim ciałem pozycje i kształty rzeźb, dzieł sztuki, drzew.

Anna Sapon – artystka, członkini atelienormalno od 2020 roku. Uczyła się w internacie nr 16, ukończyła szkołę zawodową nr 12 i wieczorową nr 27. O swojej multidyscyplinarnej praktyce mówi: "Haftuję za pomocą koralików. Tkam z drutu, dziergam makramę. Robię kartonowe pudełka oraz zeszyty. Pracowałam w szkolnej stołówce przy stacji metra Instytut Politechniczny. Teraz pracuję w sklepie Auchan. Grałam w tenisa. Byłam na zawodach badmintonowych w Chinach, Moskwie i Luksemburgu. Na zawodach piłkarskich w Grecji, koszykarskich w Japonii, biegowych w Irlandii, pingpongowych w Ameryce, w Los Angeles, pływackich w Emiratach Arabskich, w Dubaju."

Iryna Holoborodko – artystka, członkini kolektywu atelienormalno. Urodziła się w Kijowie. Poszła do przedszkola. W 2008 roku poszła do szkoły wieczorowej, w której zdobyła średnie wykształcenie. W 2018 roku uczestniczyła w projekcie wystawowym "Playgrounds", Rezydencja Barvinok w Dnipro. Od sierpnia 2019 roku pracuje w supermarkecie "Auchan".

Valentyn Radchenko is an artist, lives in Kyiv and Maliutianka village in Kyiv region. He is a member of the atelienormalno collective. He graduated from the boarding school 2 and the College of Technology and Design of Leather Products. Collects, in particular, handles from refrigerators. We assist Valentin's personal project, in which he repeats with his body the positions and shapes of sculptures, works of art, trees.

Anna Sapon is an artist, a member of atelienormalnol since 2020. She studied at the boarding school number 16. She graduated from professional school number 12 and the evening school number 27. Of her multi-disciplinary practice, she states: "I embroider with beads. I weave from wire, knit macrame. I made cardboard boxes. Common notebooks. I worked in the school canteen at the Polytechnic Institute metro station. Now I officially work in the Auchan store. I used to play tennis. I was at badminton competitions in China, Moscow and Luxembourg. At football competitions in Greece, basketball in Japan, cross-country skiing in Ireland, ping pong in America, Los Angeles, swimming in the Emirates, Dubai."

Iryna Holoborodko is an artist, a member of the atelienormalno collective. She was born in Kyiv. She went to kindergarten. In 2008, she went to evening school. She graduated from it and received secondary education. In 2018, she participated in the exhibition project "Playgrounds", Residence Barvinok, Dnipro. Since August 2019 she has been working in the supermarket "Auchan".

Валентин Радченко - митець, живе в Києві та в селі Малютянка на Київщині, учасник колективу atelienormalno. Закінчив інтернат № 2 та ПТУ за спеціальністю технологія і дизайн виробів зі шкіри. Колекціонує різні предмети, зокрема ручки від холодильників. Ми асистуємо в особистому проєкті Валентина, в якому він своїм тілом повторює пози та форми скульптур, творів мистецтва, дерев.

Анна Сапон - мисткиня, учасниця atelienormalno з 2020 року. Навчалась в інтернаті № 16, закінчила ПТУ № 12 та вечірню школу № 27. Про свою мультидисциплінарну практику вона говорить так: «Вишиваю бісером. Плету з дроту, в’яжу макраме. Роблю картонні коробочки та зошити. Працювала в шкільній їдальні на станції метро "Політехнічний інститут". Зараз працюю в магазині "Ашан". Займалася тенісом. Була на змаганнях з бадмінтону в Китаї, Москві та Люксембурзі. На змаганнях з футболу в Греції, з волейболу в Японії, з легкої атлетики в Ірландії, з пінг-понгу в Америці, в Лос-Анджелесі, з плавання в Еміратах, в Дубаї».

Ірина Голобородько - мисткиня, учасниця колективу atelienormalno. Hародилася в Києві. Ходила в дитсадок. 2008 року пішла до вечірньої школи, в якій здобула середню освіту. 2018 року брала участь у виставковому проєкті Playgrounds на резиденції «Барвінок» у Дніпрі. З серпня 2019 року працює в супермаркеті «Ашан».

Ilustracja dekoracyjna.
Square of the Malevych, Iryna Holobordko , 2022

Pokazujemy wybrane prace na papierze ukraińskiego kolektywu atelienormalno, stworzone w latach 2021–2022. Prace atelienormalno mówią o inkluzywności w sztuce, która jest głównym „przesłaniem w butelce” wystawy. Samo istnienie kolektywu osób z zespołem Downa w kontekście sztuki współczesnej jest gestem artystycznym.
W swojej pracy Iryna Holoborodko maluje czarny kwadrat Malewicza. Artystka sięga do historii awangardy dwudziestego wieku, która często jest nazywana „rosyjską awangardą” . Postać Malewicza jest ważna w kontekście dekolonizacji naszego regionu. Artysta urodził się i przebywał przez większość swojego życia w Ukrainie. Mimo polskiego pochodzenia jest postrzegany przez pryzmat radzieckiego (czy rosyjskiego) poszukiwania nowej formy w sztuce modernistycznej. Umieszczając pracę Holoborodko na wystawie, chcemy podkreślić potrzebę rewizji wielu wątków w historii sztuki. Ponadto włączanie różnych grup społecznych uważamy za jej przyszłość.

///

We are showing a selection of works on paper by the Ukrainian atelienormalno collective, created between 2021 and 2022. Atelienormalno's works speak of inclusivity in art, which is the main 'message in a bottle' of the exhibition. The very existence of a collective of people with Down syndrome in the context of contemporary art is an artistic gesture.
In her work, Irina Holoborodko paints a black square by Malevich. The artist reaches into the history of the twentieth century ‘Russian avant-garde’. The figure of Malevich is important in the context of decolonisation in this region. The artist was born and lived most of his life in Ukraine. Despite his Polish origins, he is perceived as part of the Soviet (or Russian) search for new forms of expression in modernist art. By including Holoborodko's work in the exhibition, we want to emphasise the need to revise many themes in art history. Furthermore, we consider the inclusion of different social groups to be its future.

///

Ми представляємо вибрані роботи українського колективу atelienormalno, виконані на папері у 2021-2022 роках. Ці твори - про інклюзивність у мистецтві, що є головним «меседжем у пляшці» виставки. Саме існування колективу людей із синдромом Дауна в контексті сучасного мистецтва є мистецьким жестом.

Ірина Голобородько малює чорний квадрат Малевича. Художниця спирається на історію «російського авангарду» ХХ століття. Постать Малевича є важливою в контексті деколонізації нашого регіону. Митець народився і прожив більшу частину життя в Україні. Незважаючи на польське походження, він сприймається крізь призму радянських (або російських) пошуків нової форми в модерністському мистецтві. Розміщуючи роботу Голобородько на виставці, ми хочемо підкреслити необхідність перегляду багатьох віх в історії мистецтва. Крім того, ми вважаємо залучення різних соціальних груп його майбутнім.

... powrót do strony głównej | back to main page ...