danylo halkin

Danylo Halkin (także Daniil Galkin) - ukraiński artysta i kurator, studiował w Dniepropietrowskim Kolegium Teatralno-Artystycznym oraz Akademii Inżynierii Cywilnej i Architektury. Pracuje z przestrzenią publiczną, wykorzystując instalacje przestrzenne, i happeningi. Współpracuje z instytucjami sztuki, zwracając uwagę na obiekty radzieckiego dziedzictwa Europy Wschodniej w celu ich dalszego przemyślenia i muzealizacji. Założył organizację pozarządową Prydniprovskiy barvinok (2018) oraz przestrzeń wystawienniczą "Barvinok Art Residence" (2020). Uczestnik licznych wystaw, rezydencji artystycznych i konkursów w Ukrainie oraz w Europie, Ameryce Południowej i Północnej, Azji Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Mieszka i pracuje w Dnieprze i Użhorodzie.

Instagram: @daniilgalkin

Danylo Halkin (also Daniil Galkin) is a contemporary Ukrainian artist and curator, studied at the Dnipropetrovsk Theater and Art College and the Academy of Civil Engineering and Architecture. He works with public space, using spatial installations, happenings, subject-oriented art, etc. He collaborates with state and municipal art institutions, drawing attention to the objects of Soviet heritage of Eastern Europe for their further rethinking and museification. Founding an independent NGO Prydniprovskiy barvinok (2018) and exhibition space "Barvinok Art Residence” (2020). Participant of numerous exhibitions, artistic residencies and contests in Ukraine and abroad in Europe, South and North America, Eastern Asia and the Middle East. Lives and works in Dnipro and Uzhhorod.

Данило Галкін - сучасний український митець і куратор, навчався у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі та Академії будівництва й архітектури. Працює з громадським простором, використовуючи просторові інсталяції й гепенінг. Співпрацює з мистецькими інституціями, привертаючи увагу до об’єктів радянської спадщини Східної Європи для їх подальшого переосмислення та музеєфікації. Засновник ГО «Придніпровський барвінок» (2018) та виставкового простору Barvinok Art Residence (2020). Учасник численних виставок, мистецьких резиденцій та конкурсів в Україні та в Європі, Південній та Північній Америці, Східній Азії та на Близькому Сході. Живе і працює в Дніпрі та Ужгороді.

Ilustracja dekoracyjna.
Ilustracja dekoracyjna.
Ilustracja dekoracyjna.

Dom ukraiński, 2022,
dokumentacja, fotografia cyfrowa

Na początku października, w wyniku zmasowanego ataku rakietowego na Kijów, zewnętrzne okna Ukraińskiego Domu zostały uszkodzone przez fale uderzeniowe. Okna znajdują się pod dachem budynku, którego pierwsza warstwa przypadkowo zabezpieczyła serię radzieckich witraży pod szkłem. Poprzez ocalałe obiekty dziedzictwa kulturowego Galkin opowiada zarówno o kruchym stanie wszelkich okien obecnie w Ukrainie, jak i o niezłomnym duchu narodu ukraińskiego w konfrontacji z przerażającą rzeczywistością wojny.

*Zdjęcia dzięki uprzejmości Halyny Kliuchkovskiej i Przedsiębiorstwa Państwowego "Narodowe Centrum Współpracy Biznesowej i Kulturalnej "Ukraiński Dom".

Ukrainian House, 2022,
documentation, digital photography

The exterior windows of the Ukrainian House were damaged by shockwaves as a result of a massive missile attack on Kiev early last October. The windows are located under the roof of the building, wchich accidentally protected a series of Soviet-era stained glass windows under the glass. Through the surviving heritage objects, Halkin tells a story of both the fragility of all windows in Ukraine now, and of the indomitable spirit of the Ukrainian people when confronted with the horrific reality of war.

*Photos courtesy of Halyna Kliuchkovskaya and the State Enterprise National Centre for Business and Cultural Cooperation Ukrainian House.

Український Дім, 2022,
документація, цифрова фотографія

На початку жовтня внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва ударною хвилею були пошкоджені зовнішні вікна Українського дому. Вікна розташовані під дахом будівлі, який випадково захистив серію радянських вітражів під склом. Через уцілілі об’єкти культурної спадщини Галкін показує не лише крихкість вікон, а й незламність духу української нації у зіткненні з жахливою реальністю війни.

*Фото надані Галиною Ключковською та Державним підприємством Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

... powrót do strony głównej | back to main page ...