| fantastic little splash |

https://www.instagram.com/fantasticlittlesplash/

fantastic little splash – ukraiński kolektyw założony w 2016 roku przez dziennikarkę i artystkę Lerę Malczenko oraz artystę i reżysera Ołeksandra Hanca. Grupa łączy praktykę artystyczną i badania medialne. W polu ich zainteresowań znajdują się: utopie i dystopie, zbiorowa wyobraźnia i jej wcielenia, projekcje, złudzenia i stany niepewności. Ich projekty były wystawiane m.in. na post.MoMA, Plokta TV, The Wrong biennale, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Construction festival VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays. Uczestnicy rezydencji Transmediale x Pro Helvetia 2022.

fantastic little splash is a Ukrainian collective founded in 2016 by journalist and artist Lera Malchenko and artist and director Oleksandr Hanc. The group combines artistic practice and media research. Their fields of interest include utopias and dystopias, the collective imagination and its embodiments, projections, illusions and states of uncertainty. Their projects have been exhibited at post.MoMA, Plokta TV, The Wrong biennale, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Construction festival VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays and in other venues. Participants in the Transmediale x Pro Helvetia 2022 residency.

fantastic little splash – український колектив, заснований у 2016 році журналісткою та художницею Лєрою Мальченко та художником і режисером Олександром Ганцем. Група поєднує художню практику та медіадослідження. Сфера їх інтересів включає: утопії та антиутопії, колективну уяву та її втілення, проекції, ілюзії та стани невизначеності. Їхні проекти виставлялися m.in на пост. MoMA, Plokta TV, The Wrong bienalle, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Будівельний фестиваль VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays. Учасники резиденції Transmediale x Pro Helvetia 2022.

fantastic little  splash,
similar image, 2021,
wideo esej, 9:16 min 

 
Na plaży lub w lesie, gdy zamykasz oczy, słyszysz dźwięk wody, wiatru, szum liści, owadów. Słyszysz łódź motorową, dzwonek telefonu, szum autostrady, bzyczenie drona, rośliny. Te dźwięki się mieszają; delikatnie dochodzi do ciebie, że natura nie jest na pierwszym czy drugim planie, wszystkie elementy składają się na obraz, którego także ty jesteś częścią. 

Kiedy otwierasz oczy widzisz znowu porządek ludzki. Ale chociaż ludzie myślą, że ją kontrolują, natura zdaje się jednak być silniejsza i wyprowadza ich w las – nieprzewidywalny i magiczny. A im głębiej człowiek w niego wchodzi, tym szybciej może w nim zniknąć, a to zniknięcie jest inną formą obecności.  

fantastic little splash,
Similar Image, 2021,
video essay, 9:16 min 

While on a beach or in a forest, when you close your eyes, you hear the sound of water, wind, the rustle of leaves and the buzzing of insects. You hear a motor boat, a telephone ringing, a highway humming, a drone buzzing, and plants moving. These sounds blend together; it gently occurs to you that nature is not in the foreground or background, all the elements make up a picture of which you are also a part. 

When you open your eyes you see the human order again. But although people think they control it, nature seems to be stronger and leads them out into the forest, unpredictable and magical. And the deeper people go inside it, the faster they can disappear into it, and the disappearance is another form of presence. 


fantastic little splash
схоже зображення, 2021,
відео-есе, 9:16 хв 

На пляжі або в лісі, коли заплющуєш очі, чуєш шум води, вітру, шелест листя, комах. Ви чуєте швидкісний катер, дзвінок телефону, гул траси, дзижчання дрона, рослини. Ці звуки змішуються; До вас м'яко доходить усвідомлення, що природа не на передньому плані і не на задньому плані, всі елементи складають картину, частиною якої ви теж є. 

Коли розплющуєш очі, то знову бачиш людський порядок. Але, незважаючи на те, що люди думають, що вони контролюють ситуацію, природа здається сильнішою і веде їх у ліс – непередбачуваний і чарівний. І чим глибше людина занурюється в нього, тим швидше вона може в ньому зникнути, і це зникнення є ще однією формою присутності.  

... powrót do strony głównej | back to main page ...