DEAR FUTURE. VOL.2

24.11 — 24.2.24

Miejsce: Galeria Bielska BWA (Willa Sixta)
Termin: 24 listopada 2023 - 24 lutego 2024
Otwarcie: 24 listopada 2023 godz. 18:00

Osoby artystyczne: Danylo Halkin, Maria Matiashova, Nazar Furyk, Fundacja BRDA, fantastic little splash, Marta Romankiv, Pamela Bożek, Małgorzata Mycek, Alicja Czyczel, Livyj Bereh, Weronika Zalewska, Anna Sydorenko

Kuratorki: Yulia Krivich, Anita Nemet

///

Location: Galeria Bielska BWA (Willa Sixta)
Date: November 24, 2023 - February 24, 2024
Opening: November 24, 2023 at 6:00 PM

Artists: Danylo Halkin, Maria Matiashova, Nazar Furyk, BRDA Foundation, fantastic little splash, Marta Romankiv, Pamela Bożek, Małgorzata Mycek, Alicja Czyczel, Livyj Bereh, Weronika Zalewska, Anna Sydorenko

Curators: Yulia Krivich, Anita Nemet

///

Місце: Галерея Bielska BWA (Вілла Сікста)
Дата: 24 листопада 2023 - 24 лютого 2024
Відкриття: 24 листопада 2023 о 18:00

Художники: Данило Галкін, Марія Матяшова, Назар Фурик, Фонд BRDA, fantastic little splash, Марта Романків, Памела Божек, Малґожата Мицек, Аліція Чичель, Лівій Берег, Вероніка Залевська, Ганна Сидоренко

Куратори: Юлія Кривич, Аніта Немет

baner wystawy DEAR FUTURE

Yulia Krivich i Anita Nemet, ukraińskie artystki wizualne i kuratorki, ponownie zaprosiły polskich i ukraińskich artystów oraz artystki do zastanowienia się, jakie narzędzia są dostępne w “arsenale” artystycznym do tworzenia nowej przyszłości. Wystawa Dear Future prezentowana w styczniu 2023 roku w przestrzeniach publicznych Warszawy przenosi się do Bielska-Białej.
Druga odsłona polsko-ukraińskiego projektu Dear Future jest opowieścią o niepewności związanej z przyszłością w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.


Droga Przyszłości,

“Chcielibyśmy się nauczyć nie bać planować na wiele lat do przodu, nie bać się marzyć i podejmować długofalowych działań” – napisała Wiktoria Amelina, Ukraińska pisarka, która zmarła 1 lipca 2023 roku w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego bombardowania w Kramatorsku.

Dla nas, osób z Ukrainy, przyszłość pozostaje niepewna dopóki trwa rosyjska inwazja. Każda praktyka kuratorska czy artystyczna blednie w obliczu ostrzałów, tortur, masowych deportacji i niezliczonych zbrodni wojennych. Gdy otwieraliśmy pierwszą edycję wystawy na ulicach Warszawy w styczniu 2023 roku, zwracanie się ku przyszłości było gestem teraupetycznym. Półtora roku po inwazji, po pierwszym szoku, nastąpiła faza okrutnej “normalizacji” sytuacji wojennej. Pojawiły się pierwsze praktyki odbudowy i refleksje o przyszłości kraju, regionu i Europy.

Na wystawie w Galerii Bielskiej BWA piszemy “list do przyszłości”, prezentując wypowiedzi kolektywów twórczych, osób artystycznych, architektów oraz wolontariuszek z Ukrainy i Polski. Ich postawa i praktyki prezentują różne strategie długofalowej odbudowy i pomocy. Podejmują zagadnienia migracji, ekologii, praktyk dekolonialnych oraz kolektywnej opieki. Zastanawiamy się, jakie narzędzia są dostępne w “arsenale” artystycznym do tworzenia nowej przyszłości.

Dear Future,

We would like to learn not to be afraid to plan many years ahead, not to be afraid to dream and to take long-term action, wrote Viktoria Amelina, a Ukrainian writer who died on 1 July 2023 in hospital as a result of injuries sustained in the Russian bombing of Kramatorsk.

For us, people from Ukraine, the future remains uncertain as long as the Russian invasion continues. Any curatorial or artistic practice pales in the face of shelling, torture, mass deportations and countless war crimes. When we opened the first edition of the exhibition on the streets of Warsaw in January 2023, turning to the future was a therapeutic gesture. Eighteen months into the invasion, the initial shock has given way to a phase of cruel 'normalisation' of the war situation. We are seeing the first reconstruction attempts and reflections on the future of the country, the region and Europe.

In the exhibition at BWA Bielska Gallery, we are writing a 'letter to the future', presenting statements by creative collectives, artists, artists, architects and volunteers from Ukraine and Poland. Their attitudes and practices present different strategies for long-term reconstruction and relief. They address issues of migration, ecology, decolonial practices and collective care. We consider what tools are available in the artistic 'toolbox' to create a new future.

Дороге Майбутнє,

"Ми хотіли б навчитися не боятися планувати на багато років вперед, не боятися мріяти і діяти на перспективу" - писала Вікторія Амеліна, українська письменниця, яка померла 1 липня 2023 року в лікарні від поранень, отриманих під час російського бомбардування Краматорська.

Для нас, українців і українок, майбутнє залишається невизначеним, доки триває російське вторгнення. Будь-яка кураторська чи мистецька практика марніє перед обличчям суворої реальності обстрілів, тортур, масових депортацій та незліченних воєнних злочинів. Коли ми відкривали першу версію виставки на вулицях Варшави в січні 2023 року, звернення до майбутнього було терапевтичним жестом. Через півтора року після вторгнення, первинного шоку, настала фаза жорстокої "нормалізації" воєнної ситуації. З'явилися перші практики відбудови та рефлексії про майбутнє країни, регіону та Європи.

На виставці в галереї BWA Bielska ми пишемо "лист у майбутнє", представляючи висловлювання творчих колективів, митців, художників, архітекторів та волонтерів з України та Польщі. Їхні погляди та практики представляють різні стратегії довгострокової реконструкції та допомоги. Вони звертаються до питань міграції, екології, деколоніальних практик та колективної турботи. Ми розглядаємо, які інструменти є в мистецькому "арсеналі" для творення нового майбутнього.


Osoby artystyczne / artists / художниці та художники:

Kuratorki / curators / kураторки:


Imprezy towarzyszące / accompanying events / супутні заходи:

13/01/24

13.01.2024
Warsztaty z sitodruku Kai Kusztry - dekolonialne koszulki (SDK Słonecznik) dla wszystkich

20.01.2024
Drag performans.
Osoby performerskie: Małgorzata Mycek, Paulina Darłak.

24.01.2024
Praktyki odbudowy.
Spotkanie poświęcone działaniom kolektywów prowadzących działania pomocowe

28.01.2024
Drogą przyszłości.
Czytanie bajki Wiktorii Amelinej w języku polskim i ukraińskim, na podstawie, której uczestnicy stworzą kolaże...


Dokumentacja fotograficzna wystawy Dear Future vol. 2 (autor zdjęć Krzysztof Morcinek) - link prowadzi do nowej strony

baner prezentujący miniaturki zdjęć z dokumanetacjii zdjęciowej wystawy DF vol.2

Koordynacja / coordination / координація: Paulina Darłak, Julia Ogińska, Michalina Sablik, Kaja Werbanowska
Identyfikacja wizualna / visual identity / візуальна айдентика: Punkt Widzenia

Organizatorzy / organisers / oрганізатори:

logotyp Mieroszewski Center
logotyp Galeria Promoicyjna
logotyp SDK

Partnerzy / partners / партнери:

logotyp SDK Słonecznik