Fantastic Little Splash

fantastic little splash – ukraiński kolektyw założony w 2016 roku przez dziennikarkę i artystkę Lerę Malczenko oraz artystę i reżysera Ołeksandra Hanca. Kolektyw łączy praktykę artystyczną i badania medialne. fantastic little splash interesuje się utopiami i dystopiami, zbiorową wyobraźnią i jej wcieleniami, projekcjami, złudzeniami i niepewnością. Ich projekty były wystawiane m.in. na post.MoMA, Plokta TV, The Wrong biennale, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Construction festival VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays. Uczestnicy rezydencji Transmediale x Pro Helvetia 2022.

Instagram:  @fantasticlittlesplash

fantastic little splash is an Ukrainian collective comprising journalist and artist Lera Malchenko and artist and director Oleksandr Hants. Collective combines art practice and media studies. fantastic little splash is interested in utopias and dystopias, the collective imagination and its incarnations, projections, delusions, and uncertainties. Established in 2016, their projects have been exhibited at post.MoMA, Plokta TV, The Wrong biennale, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Construction festival VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays among others. Participants of the Transmediale x Pro Helvetia Residency 2022.

fantastic little splash - це колектив, до складу якого входять журналістка/ художниця Лєра Мальченко та художник/режисер Олександр Ганц. Колектив поєднує художню практику та медіадослідження. fantastic little splash цікавиться утопіями та дистопіями, колективною уявою та її втіленнями, проєкціями, ілюзіями та невизначеностями. Заснований 2016 року, його проєкти виставлялися на post.MoMA, Plokta TV, The Wrong biennale, POCHEN Biennale, Liste Art Fair Basel, Construction festival VI x CYNETART, KISFF, Ars Electronica, Docudays та інших. Учасники резиденції Transmediale x Pro Helvetia Residency 2022. Колектив базується в Україні.

Nowa informacja, 2017, wideo

„Nowa informacja” to spekulatywny projekt poszukiwania alternatywnych form informacji. Utrata zaufania do tradycyjnych mediów, manipulacyjne i propagandowe rozpowszechniane treści, a także rosnąca szybkość przekazu skłaniają do poszukiwania nowych form podawania informacji w mediach cyfrowych. Interdyscyplinarny projekt na styku dziennikarstwa i praktyki artystycznej zakłada rezygnację z informacyjnych wydarzeń w wiadomościach na rzecz prezentacji ogólnych zjawisk, odwołuje się do symboli i obrazów artystycznych jako bardziej pojemnych jednostek przekazu.

New Information, 2017, video

New Information is a speculative project to search for alternative information formats. As trust in traditional media is lost, content is manipulative and propagandistic, and the speed of communication is rising, the project is looking for new forms of information delivery in digital media. It is an interdisciplinary effort at the interface between journalism and artistic practice and it seeks to move away from informative events in the news and turns to communicating general phenomena, and suggests symbols and artistic images are more capacious communication vehicles.

Нова інформація, 2017, відео

«Нова інформація» - спекулятивний проєкт пошуку альтернативних форм інформації. Втрата довіри до традиційних медіа, маніпулятивне та пропагандистське поширення контенту, а також зростання швидкості передачі спонукають до пошуку нових форм подачі інформації в цифрових медіа. Міждисциплінарний проєкт на перетині журналістики та художніх практик передбачає відмову від інформаційних подій у новинах на користь представлення загальних явищ, звертається до символів та художніх образів як більш містких одиниць комунікації

... powrót do strony głównej | back to main page ...