maria matiashova

Maria Matiashova - ukraińska artystka pochodzącą z Kijowa. Pracuje na przecięciu różnych mediów, w tym wideo, fotografii, tekstu, performance, instalacji i interwencji publicznych. Bada pamięć osobistą, relacje międzyludzkie, język oraz wpływ technologii cyfrowej na ludzkie zachowania i procesy społeczne. Obecnie pracuje nad tematem inwazji Rosji na Ukrainę. Maria brała udział w wystawach zbiorowych w Ukrainie, Niemczech, Szwajcarii oraz w Polsce z wystawą w Galerii Labirynt w Lublinie i Galerii ASP w Krakowie.

Instagram: @maria.matiashova

Maria Matiashova is a Ukrainian artist from Kyiv. She works at the intersection of various media, including video, photography, text, performance, installation and public intervention. In her projects, she explores personal memory, human relationships, language and the effects of digital technology on human behavior and social processes. She is currently working with the subject of Russia's invasion of Ukraine. Maria has participated in group exhibitions in Ukraine, Germany, Switzerland, and in Poland with an exhibition in the Labyrinth Gallery in Lublin and ASP Gallery in Krakow.

Марія Матяшова - українська мисткиня, народилася в Києві. Працює на перетині різних медіа, серед яких відео, фотографія, текст, перформанс, інсталяція та публічні інтервенції. Досліджує особисту пам’ять, стосунки між людьми, мову та вплив цифрових технологій на людську поведінку й суспільні процеси. Зараз працює із темою вторгнення Росії в Україну. Брала участь у групових виставках в Україні, Німеччині, Швейцарії, а також у Польщі: виставлялася у галереї Labirynt у Любліні та галереї ASP у Кракові.

Empire Expire, neon, 2022

z M - rządzi i pożera
z X - śmieć się poniewiera

„Każde słowo jest gotowe w każdej chwili przekształcić się w inne”. Dziś słowo „imperium” kojarzy się z czymś monumentalnym, odwołuje się do mitu „złotego wieku”, o którego urzeczywistnieniu marzy wielu. Wydaje im się, że imperium jest wieczne. Historia jednak pokazała, że to bardzo krucha konstrukcja. Koniec imperium opisuje się za pomocą górnolotnych słów, takich jak „załamanie”, „demontaż”, „upadek”. W skali historycznej ich niszczenie jest prozaiczne, nieuniknione i naturalne.

Film przedstawia model 3D instalacji ledowo-neonowej stworzonej przez autorkę dla Galerii Labirynt w Lublinie na wystawę „Na głos / Вголос / Out Loud”. 

with M - rules and devours
with X - junk with zero powers

"Every word is ready at any moment to transform into another". Today, the word 'empire' is associated with something monumental, and refers to the myth of a 'golden age' yearned by many. They seem to believe that the empire is eternal. History has shown, however, that it is a very fragile structure. The end of an empire is described with upper-case words such as 'collapse', 'dismantling', 'decline'. On a historical scale, their destruction is mundane, inevitable and natural.

The film presents a 3D model of a LED-neon installation created by the author for the Labirynt Gallery in Lublin for the Na głos / Вголос / Out Loud exhibition.

із М - керує й поглинає
із Х - обсміяна, зникає

«Кожне слово будь-якої миті готове перетворитися на інше». Сьогодні слово «імперія» асоціюється з чимось монументальним, відсилає до міфу про «золотий вік», про який багато хто мріє. Люди думають, що імперія вічна. Однак історія показала, що це дуже крихка структура. Кінець імперії описується пафосними словами на кшталт «розвал», «занепад», «крах». В історичному масштабі їх знищення є прозаїчним, неминучим і природним.

У фільмі представлено 3D-модель світлодіодно-неонової інсталяції, створеної авторкою для галерії Labirynt у Любліні для виставки «Na Głos / Вголос / Out Loud».

... powrót do strony głównej | back to main page ...