nazar furyk

Nazar Furyk – ukraiński artysta i niezależny fotograf z Kołomyi. Studiował na Wydziale Architektury i Projektowania Kijowskiego Zawodowego Kolegium Architektury, Budownictwa i Zarządzania. Pracował jako fotoreporter dla ukraińskich i zagranicznych mediów. W praktyce fotograficznej skupia się na łączeniu przedmiotów codziennego użytku i środowiska naturalnego. Rejestruje zjawiska przyrody i interakcje człowieka z nimi, a także zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Obecnie dokumentuje, w jaki sposób brutalne i destrukcyjne skutki wojny odbijają się na ludziach i przestrzeni. Traumy nie zawsze są widoczne, ale przynoszą zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zniszczenia oraz wpływają na przyszłość. Furyk był uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Korei, Polsce. Obecnie mieszka i pracuje w Kijowie.

Nazar Furyk is an artist and independent photographer from Kolomyia, Ukraine. Studied at the Faculty of Architecture and Design of the Kyiv Professional College of Architecture, Construction and Management. He worked as a photojournalist for Ukrainian and foreign media. In his photographic practice, he often focuses on the combination of everyday objects and the natural environment. He records natural phenomena and human interaction with them and changes in urban space. Now he documents how the brutal and destructive effects of war are reflected in people and space. Traumas are not always visible, but they bring both internal and external destruction, affecting the future. Furyk is a participant of many individual and group exhibitions in Ukraine, Great Britain, Latvia, Korea, Poland. Currently lives and works in Kyiv.

Hазар Фурик - український митець та незалежний фотограф із Коломиї. Навчався на факультеті архітектури та дизайну Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління. Працював як фотожурналіст для українських та іноземних ЗМІ. У своїй фотопрактиці зосереджується на поєднанні предметів щоденного вжитку та природного середовища. Митець фіксує природні явища і взаємодію з ними людини, а також зміни в міському просторі. Зараз документує, як жорстокі та руйнівні наслідки війни впливають на людей та простір. Ці травми не завжди помітні, але вони спричинюють і внутрішню, і зовнішню руйнацію, впливаючи на майбутнє. Фурик є учасником багатьох персональних та колективних виставок в Україні, Великій Британії, Латвії, Кореї, Польщі. Нині живе та працює в Києві.

Instagram: @nazarfuryk

Landmark-1, sierpień 2022

Wieś Horenka leży na przedmieściach Kijowa. Jeśli jedzie się tramwajem ze starego centrum miasta, można być na miejscu w ciągu godziny. 24 lutego 2022 roku wieś znajdowała się niedaleko od linii frontu. To jedno z miejsc, które przyjęło uderzenie w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Osada została poddana ciężkiemu ostrzałowi i zniszczeniu, przez co wiele ludzi zostało bez dachu nad głową. 

Landmark-1, August 2022

The village of Horenka is located on the outskirts of Kiev. You can reach it within an hour if you take a tram from the old city centre. The village was not far from the front line on 24 February 2022. It was one of the places that took a hit in the first days of the Russian invasion of Ukraine. The settlement came under heavy shelling and destruction, leaving many people homeless.

Landmark-1, серпень 2022

Село Горенка розташоване на околиці Києва. Якщо їхати на трамваї зі старого центру міста, то туди можна дістатися протягом години. 24 лютого 2022 року село опинилося недалеко від лінії фронту. Це одне з місць, яке зазнало удару в перші дні російського вторгнення в Україну. Село опинилося під сильними обстрілами, багато будівель було зруйновано, і люди залишилися без даху над головою.

Landmark-2, lipiec 2022

Las w pobliżu miejscowości Moschun. Drzewa zostały uszkodzone z powodu ostrzału i walk we wsi. 

Landmark-2, July 2022

Forest near the village of Moschun. Trees have been by shelling and fighting in the village.

Landmark-2, Липень 2022

Ліс біля села Мощун. Внаслідок обстрілів та боїв у селі постраждали дерева.

Seria zdjęć Landmark
Badając Kijów i jego okolice, artysta stara się dokumentować brutalne i niszczycielskie konsekwencje wojny oraz ich powidoki w ludziach, którzy tu wracają, przenoszą się, zatrzymują na chwilę lub zostają. I odwrotnie – jak straty, których doświadczyli ludzie, odbijają się w przestrzeni, z którą współistnieją. Inwazja rosyjska trwa już prawie rok. Okrutna wojna niszczy ludzi na różne sposoby. Skutki agresji oraz obrażenia nie zawsze są widoczne, ale przynoszą wewnętrzne i zewnętrzne zniszczenia, które wpływają na naszą przyszłość. Kiedy powracamy na wyzwolone terytoria, bardzo ważne wydaje się mówienie o przestrzeni, ludziach i wspólnocie. Fotografia oznacza również ujawnianie, niepomijanie i przechowywanie w indywidualnej i zbiorowej pamięci tragedii i bólu.

Landmark photo series
By exploring Kiev and its surroundings, the artist seeks to document the brutal and devastating consequences of the war and their afterimages in the people who return here, move here, stay for a while or stay, and conversely, how the losses experienced by people are reflected in the space with which they coexist. The Russian invasion has continued for almost a year now. The cruel war destroys people in different ways. The effects of aggression and the damage are not always visible, but they bring internal and external destruction that affects our future. When we return to liberated territories, it will be essential to have conversations about space, people and community. Photography also means revealing, not forgetting and storing tragedy and pain in individual and collective memory.

Серія фотографій Landmark
Досліджуючи Київ та його околиці, митець намагається задокументувати жорстокі та руйнівні наслідки війни та їхні післяобрази в людях, які повертаються, переїжджають, зупиняються на деякий час чи залишаються. І навпаки - як пережиті людьми втрати відображаються на просторі, з яким вони співіснують. Російське вторгнення триває вже майже рік. Жорстока війна по-різному нищить людей. Наслідки агресії та травми не завжди помітні, але вони спричиняють внутрішні та зовнішні руйнування, які впливають на наше майбутнє. Коли ми повертаємося на звільнені території, нам здається дуже важливим говорити про простір, людей і громаду. Фотографія також означає виявлення, проговорювання та збереження в індивідуальній та колективній пам’яті трагедії та болю.

Series-1
Series-2

Seria-1, czerwiec 2022 roku

Czernihów leży w północnej części Ukrainy. Położone między granicą a Kijowem miasto pomogło powstrzymać ofensywę na ukraińską stolicę. Od pierwszych dni wojny było wielokrotnie ostrzeliwane i otoczone przez wojska rosyjskie. Większość uderzeń trafiła w infrastrukturę cywilną.

Series-1 , June 2022

Chernihiv is located in the northern part of Ukraine. Located between the border and Kiev, the city helped stop the offensive on the Ukrainian capital. From the first days of the war, it has been repeatedly shelled and surrounded by Russian troops. Most of the hits have been on the civilian infrastructure.

Серія-1, червень 2022

Чернігів знаходиться у північній частині України. Розташоване між кордоном і Києвом місто допомогло зупинити наступ на українську столицю. З перших днів війни його неодноразово обстрілювали, місто також опинилось в оточенні російських військ. Більшість ударів було завдано по цивільній інфраструктурі.

untitled-2
Edited-2

Projekt „Edited” (2017–2020) poświęcony jest znienawidzonym i ukochanym przez artystę przedmieściom. W metaforyczny sposób bada w nim napięcia codziennego życia. Artystę interesowało eksplorowanie scen z codziennego życia jego dawnego miejsca zamieszkania na obrzeżach miasta. W rzeczywistości jest to badanie form naturalnej przestrzeni, w której fotografia podkreśla znajomy świat w nieznanych wariacjach. Fotografie tworzą równoległą rzeczywistość w przestrzeni, nie niszcząc tej realnej, ale wchodząc z nią w interakcję.

The Edited project (2017-2020) looks at suburbs the artist hates or loves. He metaphorically explores the tensions of everyday life. The main focus is on daily life in his former place of residence on the outskirts of a city. In fact, it is an exploration of the forms of natural space, where photography highlights the familiar world in unfamiliar variations. The photographs create a parallel reality in space, while interacting with the real one, rather than destroying it.

Проєкт «Edited» (2017-2020) присвячений передмістям, які митець одночасно і любить, і ненавидить. Він метафорично досліджував там напругу повсякденного життя. Художнику було цікаво спостерігати за побутовими сценами у його колишньому місці проживання на околицях міста. Фактично ж це дослідження форм природного простору, де фотографія висвітлює знайомий світ у незнайомих варіаціях. Фотографії створюють у просторі паралельну реальність, не руйнуючи справжньої, а взаємодіючи з нею.

... powrót do strony głównej | back to main page ...