o/b/c/y

@obcymiejsce

Przez dwa lata (2021-2023) prowadziliśmy o/b/c/y. Oboje (Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek) jesteśmy artystami, scenografami, kuratorami i wykładowcami Akademii Sztuki w Szczecinie. O/b/c/y mieściło się w naszym mieszkaniu, pokoju, który oddaliśmy do dyspozycji kilkunastu artystom, przestrzeni, do której zapraszaliśmy setki gości i odwiedzających, by spotykali się z nami, oglądali performanse, słuchali koncertów, oglądali wystawy. W ciągu dwóch lat zorganizowaliśmy dziesięć wystaw, cztery performance’y i jeden koncert. Program stworzyliśmy sami, budując narrację metaforycznej podróży. Opowiadaliśmy historie o miejscu i ruchu, o bezruchu, o chodzeniu, o utknięciu. Pokazaliśmy artystów kilku pokoleń, artystów bardzo znanych i tych zupełnie nieznanych. Wiele prac pokazywanych w o/b/cy można było zobaczyć tylko u nas, wiele miało tam swoją premierę lub krótkie, efemeryczne życie. Nadrzędnym celem o/b/c/y było zawsze spotkanie, czy to współtwórców wystawy (wystawy były zawsze grupowe), twórców z widzami, czy wreszcie spotkanie i relacja samych prac, która tworzyła się poprzez kompozycję miejsca.

For two years (2021 to 2023), we ran o/b/c/y. Both of us (Anna Maria Karczmarska and Mikołaj Małek) are artists, set designers, curators, and lecturers at the Academy of Art in Szczecin. O/b/c/y was located in our apartment, a room that we gave to a dozen artists, a space where we invited hundreds of guests and visitors to meet us, to watch performances, to listen to concerts, to see exhibitions. We held ten exhibitions, four performances and one concert in two years. We created the program ourselves by building the narrative of a metaphorical journey. We told stories about place and movement, about stillness, about walking, and about stuckness. We showed artists of several generations, artists who are very well known and those who are not at all known. Many of the works shown in o/b/cy could only be seen at our place, many premiered there or also had short, ephemeral lives. The overriding goal of o/b/c/y was always a meeting, whether between the exhibition's co-creators (the exhibitions were always group shows), creators with viewers, and finally the meeting and relationship of the works themselves, which was created through the composition of the place.

Während der beiden Jahre 2021 – 2023 haben wir o/b/c/y realisiert. Wir (Anna Maria Karczmarska und Mikołaj Małek) sind Künstlerinnen, Bühnenbildnerinnen, Kuratorinnen und Dozentinnen an der Kunstakademie in Szczecin. o/b/c/y befand sich in unserer Wohnung, einem Raum, den wir vielen Künstlerinnen zur Verfügung gestellt haben, in den wir Hunderte von Gästen und Besucherinnen einluden, um uns zu treffen und Performances, Konzerte und Ausstellungen zu erleben. In den beiden Jahren haben wir zehn Ausstellungen, vier Aufführungen und ein Konzert veranstaltet. Das Programm haben wir selbst entwickelt, indem wir das Narrativ einer metaphorischen Reise aufgebaut haben. Wir erzählten Geschichten über den Ort und die Bewegung, über Stille, über das Gehen und das Steckenbleiben. Wir haben Künstler aus verschiedenen Generationen gezeigt, Künstler, die sehr bekannt sind, und auch völlig unbekannte. Viele der von o/b/c/y gezeigten Werke waren nur bei uns zu sehen, viele wurden dort uraufgeführt oder hatten dort ein kurzes, ephemeres Leben. Das übergeordnete Ziel von o/b/c/y war immer der Dialog, sei es zwischen den Ko-Autorinnen der Ausstellungen (es waren ausschließlich Gruppenausstellungen), den Künstlerinnen und Betrachter*innen, und schliesslich durch die Begegnung und Beziehung der Werke selbst, die durch die Komposition vor Ort entstand.

Два роки (2021-2023) ми керували інопланетянами. Ми обоє (Анна Марія Карчмарська та Миколай Малек) – художники, сценографи, куратори та викладачі Академії мистецтв у Щецині. Obcy розташовувався в нашій квартирі, кімнаті, яку ми подарували десятку або близько того артистам, просторі, в який ми запрошували сотні гостей і відвідувачів, щоб зустрітися з нами, подивитися вистави, послухати концерти, подивитися виставки. За два роки ми організували десять виставок, чотири вистави і один концерт. Програму ми створювали самі, вибудовуючи наратив метафоричної подорожі. Ми розповідали історії про місце і рух, про тишу, про ходьбу, про застрягання. Ми показували художників кількох поколінь, дуже відомих художників і зовсім невідомих. Багато творів, показаних в «Чужому», можна було побачити тільки тут, у багатьох там була прем'єра або коротка, ефемерне життя. Головною метою інопланетянина завжди було зустрітися, будь то співтворці виставки (виставки завжди були груповими), художники з глядачами, або, нарешті, зустріч і взаємозв'язок самих робіт, які були створені через композицію місця.

Anna Maria Karczmarska, Mikołaj Małek

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu o/b/c/y
1 / 1