WARSAW>KIN<BERLIN

28.9 — 28.10.23

Ilustracja dekoracyjna.

Wystawa niezależnych projektów z Warszawy i Berlina.
Wystawa jest częścią programu FRINGE Warszawa.

28 września - 28 października 2023
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

kuratorki: Elisabeth Sonneck, Katie Zazenski
otwarcie wystawy: 28 września, godz. 19:00

Projekt WARSAW>KIN<BERLIN, którego kuratorkami są Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) i Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warszawa), obejmuje dwanaście przestrzeni projektowych z Berlina i Warszawy.

Zależy nam na podkreśleniu kluczowej roli niezależnych przestrzeni w eksperymentowaniu i rozwoju środowisk artystycznych, ich znaczeniu w ekosystemach sztuki współczesnej, ale też pokazaniu wyjątkowych mozliwości w jakie te społeczności są, i mogą być, połączone.

Po raz pierwszy WARSAW>KIN<BERLIN zaprezentowałyśmy w Pavillon am Milchhof w Berlinie w kwietniu tego roku. Jego podstawowym założeniem było wybranie dwóch artystów z każdego artist run space’u, przy czym musiał być to ktoś, z kim wcześniej się współpracowało.

W niektórych przypadkach wybierano kolektywy artystyczne, co zwiększało ogólną liczbę twórców, w innych – przestrzeń reprezentowana była przez jedną pracę zbiorową, co obniżyło oczekiwaną liczbę wszystkich dzieł. Ostatecznie 30 artystów pokazało 23 prace, które zostały wybrane tak, aby pokazać jak najszersze pole aktualnych konfrontacji, koncepcji, mediów i realizacji artystycznych. W przypadku wystawy w Warszawie zastosowałyśmy tę samą procedurę, ale dokonałyśmy zupełnie nowej selekcji, aby dostosować się do przestrzeni Galerii Promocyjnej. Ta iteracja obejmuje 32 prace 39 artystów, pisarzy i innych twórców.

Dzięki współpracy zdefiniowałyśmy słowo “kin” (ang. pokrewieństwo, krewni) jako relację, która nie wywodzi się z przeszłości, ale wskazuje raczej na przyszłość. Interesuje nas potencjał, który mamy jako “krewne”, przestawicielki niezależnych/projektowych scen dwóch stolic, sąsiadujących krajów, mających odmienne korzenie i biografie. I zgodnie z oczekiwaniami odzwierciedla to charakter i aktywność naszych niezależnych inicjatyw. To właśnie “kin” pozwala odkryć te subtelne i zaskakujące różnice, ujawniając jednocześnie ich krytyczne powiązania. Pragniemy wzmacniać nasze relacje i punkty styku, a także poszerzać sieci i inspiracje poprzez tę międzynarodową, interdyscyplinarną kooperację.

Przestrzenie uczestniczące wystawie: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Fundacja Ziemniaki i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, obcy, Przyszła Niedoszła, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Artyści uczestniczący w wystawie: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

koordynacja: Kaja Werbanowska
grafika: Punkt Widzenia

Organizatorzy: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
Partnerzy: Goethe-Institut, Dom Kultury Praga

fbhttps://www.facebook.com/events/1496735327768047/1496746174433629/

Wydarzenia towarzyszące/associated events:

[DE]

Eine Ausstellung unabhängiger Projekträume aus Warschau und Berlin. Sie findet im Rahmen von FRINGE WARSAW statt.

28. September - 28. Oktober 202
Galerie Promocyjna,
 Gemeindezentrum der Altstadt

Kuratorinnen: Elisabeth Sonneck, Katie Zazenski
Ausstellungseröffnung: 28. September, 19.00 Uhr

WARSAW>KIN<BERLIN umfasst jeweils sechs Projekträume aus Berlin und Warschau und wird von Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) und Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warschau) kuratiert. Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir die wichtige Rolle unabhängiger Projekträume für Experimente und künstlerische Entwicklungen hervorheben - die Rolle, die sie im Ökosystem der zeitgenössischen Kunst spielen, und die einzigartige Weise, in der diese Gemeinschaften untereinander verbunden sein können.

Wir haben das Projekt erstmals im April im Pavillon am Milchhof in Berlin vorgestellt. Die Kernstruktur bestand darin, dass jeder Projektraum von zwei Künstler*innen repräsentiert wird, mit denen bereits eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Teils wurden Künstlerkollektive ausgewählt, so dass die Anzahl der Künstler höher war. Oder ein Raum wurde durch eine kollektive Arbeit vertreten, was die Anzahl der Kunstwerke verringerte - wir folgten diesen unterschiedlichen Interpretationen und kamen schließlich auf 30 Künstler*innen mit 23 Werken. Dabei wurden die Arbeiten so zusammengestellt, dass sie ein möglichst weites Feld aktueller Auseinandersetzungen, Konzepte, Medien und Realisierungen zeigen. Für die Ausstellung in Warschau sind wir nach derselben Spielregel vorgegangen, aber mit neuer Werkauswahl, um wiederum auf die Besonderheiten des Raumes der Galeria Promocyjna einzugehen. - Diese Station umfasst nun 32 Werke von 39 Künstler*innen und Autor*innen.

Durch diese Partnerschaft kamen wir dahin, Verwandtschaft als eine Beziehung zu definieren, die nicht aus der Vergangenheit stammt, sondern die in die Zukunft weist. Wir interessieren uns für das Potenzial, das wir als Verwandte haben, als Akteur*innen der unabhängigen Projektraum-Szenen dieser beiden Hauptstädte unserer Nachbarländer, die sehr unterschiedliche Wurzeln und Biografien aufweisen. Wie zu erwarten, spiegelt sich dies in der jeweiligen Beschaffenheit, der Atmosphäre und der Lebensfähigkeit unserer unabhängigen Initiativen wider. Erst die Verwandtschaft ermöglicht es, die subtilen und überraschenden Unterschiede zu entdecken und gleichzeitig ihre tragenden Verbindungen aufzuzeigen. Wir möchten unsere Beziehungen und Berührungspunkte stärken und durch diese internationale, interdisziplinäre Zusammenarbeit unsere Netzwerke wie auch Inspirationen erweitern.

Teilnehmende Räume: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Fundacja Ziemniaki i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, obcy, Przyszła Niedoszła, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Teilnehmende Künstler: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

koordinierung: Kaja Werbanowska
grafik: Punkt Widzenia
Organisers: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
Partners: Dom Kultury Praga, Goethe Institut

[ENG]

An exhibition featuring independent spaces/projects from Warsaw and Berlin. This exhibition is a part of the FRINGE Warszawa program.

September 28th-October 28th, 2023 
Promocyjna Gallery, Staromiejski Dom Kultury

curators: Elisabeth Sonneck, Katie Zazenski
opening: September 28, 7:00 pm

WARSAW>KIN<BERLIN includes six project spaces each from Berlin and Warsaw, and is curated by Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) and Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warsaw).

Through this collaboration, we aim to emphasize the critical role of independent/project spaces for experimentation and artistic development, for the roles they play in contemporary art ecosystems, and the unique ways in which these communities are and can be connected.

We first introduced the project in April at Pavillon am Milchhof in Berlin. The core structure was two artists representing each space, with the primary condition being that it should be someone with whom they’ve collaborated before. In some cases, artist collectives were selected, making the number of total artists higher. In another case, the space was represented by one collective work, lowering the expected number of total art works — we welcomed the diverse interpretations and ended up with 30 artists represented by 23 works. Ultimately, pieces were selected to show as wide a field as possible of current confrontations, concepts, media, and realizations. For the exhibition in Warsaw we followed the same procedure but made a completely new selection, as well to similarly adapt to the unique space of Galeria Promocyjna. This iteration includes 32 works by a constellation of 39 artists, writers, and other specialists.

Through this partnership, we have come to define kin as a relationship that does not come from the past, but rather is one that points to the future. We are interested in the potential that we have as kin, as agents of the independent/project space scenes of these two capital cities, of neighboring countries, that have distinct roots and biographies. And as expected, the nature, tone, and viability of our independent initiatives reflect this. It is kinship that makes it possible to discover these subtle and surprising differences while also revealing their critical connections. We wish to strengthen our relations and touch points, and also to expand our networks and also inspirations through this international, interdisciplinary cooperation.

Participating spaces: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Fundacja Ziemniaki i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, obcy, Przyszła Niedoszła, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Participating Artists: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

coordination: Kaja Werbanowska
graphics: Punkt Widzenia
Organisers: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
Partners: Dom Kultury Praga, Goethe Institut

[UA] 

Виставка незалежних проектів з Варшави та Берліна. Виставка є частиною програми FRINGE Варшава.

28 вересня - 28 жовтня 2023 року
Галерея Promocyjna, Старомійський Дом культури  

Куратори: Елізабет Зоннек, Кеті Зазенскі  
Відкриття вистави: 28 вересня, 19:00

WARSAW>KIN<BERLIN, кураторками якого є Елізабет Зоннек (super bien! Berlin) та Кеті Зазенскі (STROBOSKOP, Warsaw), включає дванадцять проектних просторів з Берліна та Варшави.

Ми прагнемо підкреслити ключову роль незалежних просторів в експериментах і розвитку мистецьких спільнот, їхнє значення в екосистемах сучасного мистецтва, а також показати унікальні можливості, якими ці спільноти пов'язані і можуть бути пов'язані між собою. 

Вперше ми представили WARSAW>KIN<BERLIN у Павільйоні на Мілчхоф у Берліні у квітні цього року. Його основною передумовою був відбір двох художників з кожного кураторського простору, з вимогою, що це має бути хтось, з ким вони працювали раніше. У деяких випадках були обрані колективи художників, що збільшило загальну кількість художників, а в інших - простір був представлений однією колективною роботою, що зменшило очікувану кількість робіт. Зрештою, 30 художників показали 23 роботи, які були обрані, щоб показати якомога ширше поле актуальних протистоянь, концепцій, медіа та мистецьких реалізацій. Для виставки у Варшаві ми дотримувалися тієї ж процедури, але зробили абсолютно новий відбір, щоб адаптувати його до простору Galerii Promocyjnej . Ця ітерація включає 32 роботи 39 художників, письменників та інших творчих особистостей. 

Завдяки співпраці ми визначили слово "kin" (спорідненість, родинні зв'язки) як стосунки, що не випливають з минулого, а скоріше вказують на майбутнє. Нас цікавить потенціал, який ми маємо як "рідні", представники незалежної/проектної сцени двох столиць, сусідніх країн, з різним корінням та біографіями. І, як і очікувалося, це відображає характер і активність наших незалежних ініціатив. Саме "kin" дозволяє нам виявити ці тонкі та дивовижні відмінності, водночас розкриваючи їхні важливі зв'язки. Ми хочемо зміцнити наші стосунки і точки дотику, а також розширити наші мережі і джерела натхнення завдяки цій міжнародній міждисциплінарній співпраці.  

Простори, що беруть участь у виставці: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Potato Foundation i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, strangers, Future Unfound, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Художники, які беруть участь у виставці: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

Координаторка: Кая Вербановська  
Графіка: Точка зору  
Організатори: Галерея Promocyjna, Старомійскьй Дом Культури  
Партнери: Goethe-Institut, Празький Будинок Культури 

Ilustracja dekoracyjna.


fbhttps://www.facebook.com/events/1496735327768047/1496746174433629/