STRASZNIE ŚLICZNE | WYSTAWA DYPLOMOWA AGATY WŁODARCZYK

16.6.23

Wystawa dyplomowa Agaty Włodarczyk

16 – 24 czerwca 2023
otwarcie: 16 czerwca o godzinie 19:00

Dawno, dawno temu w Staromiejskim Domu Kultury zamieszkała Zła Królowa Grimilda. Porzuciła rolę antagonistki Śnieżki i zgodnie z własnym charakterem, została główną bohaterką baśni.

Zła Królowa funkcjonuje w zachodniej popkulturze jako archetyp czarnego, damskiego charakteru za sprawą ekranizacji Śpiącej Królewny Walta Disneya z 1937 roku. Wtedy po raz pierwszy otrzymała ikoniczny strój, odpowiedni dla bajkowej „villainki”. Stał się on punktem wyjścia do kreacji większości disnejowskich złych bohaterek Gama kolorówów kostiumów ograniczona do czerni, fioletu i czasem czerwieni na stałe weszła do kanonu wytwórni, jako recepta na identyfikację antybohaterki. Niezapomniany wizerunek Złej Czarownicy zainspirował Agatę Wlodarczyk do stworzenia dyplomowej wystawy site-specific w przestrzeni Galerii Promocyjnej. Artystka posługuje się baśniową estetyką, nierzadko korzystając z kiczu i kampu. Świadomie wchodzi w dialog ze stylem gotyckim zarezerwowanym w bajkach dla czarnych charakterów. Ponadto paleta barw obrazów oraz instalacji prezentowanych na wystawie ogranicza się do odcieni fioletu – koloru kojarzonego z kobiecością oraz władzą czy monarchią.

Impulsem do stworzenia wystawy była niezgoda artystki na krzywdzące standardy przedstawiania kobiet w tekstach kultury, opisywane także przez Monę Chollet w książce Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet. W baśniach standardem stało się demonizowanie postaci żeńskich, które korzystają z wypracowanej autonomii. Nadawane są im cechy bezwględnie złe, kiedy swoim zachowaniem starają się wymknąć społecznym schematom lub charakteryzują się większym życiowym doświadczeniem. Zła Królowa występuje często pod postacią czarownicy, szeptuchy lub innej wygnanej z królestwa kobiety. Jej wiedza, umiejętności oraz wyemancypowanie są zagrożeniem dla społeczeństwa żyjącego w obrębie murów miasta. Ponadto, jak pisała badaczka: Klasyczne filmy animowane ze studia Disneya, takie jak “Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” czy “Śpiąca Królewna” ukazują walkę pokoleń toczącą się między starymi czarownicami a młodymi pięknościami, wartościując w ten sposób płodność i młodość kobiety, a nie jej mozolnie nabywaną wiedzę. Artystka krytykuje sztucznie wykreowany międzypokoleniowy konflikt wśród kobiet, który materializuje się w bajkowej walce o tytuł “najpiękniejszej”, ale jest także obecny współcześnie w rywalizacji kobiet o uwagę mężczyzn.

///

Terribly Pretty
Agata Włodarczyk's Diploma Exhibition

June 16th - 24th, 2023
Opening: June 16th at 7:00 PM

Long, long ago, the Evil Queen Grimilda moved into the Old Town House of Culture. She abandoned her role as Snow White's antagonist and, true to her character, became the main protagonist of the fairy tale.

The Evil Queen functions as an archetype of a dark, feminine character in Western popular culture, thanks to Walt Disney's 1937 adaptation of Sleeping Beauty. Then the first time she received her iconic costume, suitable for a fairytale villain. It became the starting point for the creation of most Disney villains. The limited color palette of their costumes, consisting of black, purple, and sometimes red, has become a staple of the studio, serving as a recipe for identifying the anti-heroine. Agata Wlodarczyk was inspired by the unforgettable image of the Evil Witch to create a site-specific diploma exhibition in the space of the Promocyjna Gallery. The artist employs a fairytale aesthetic, often incorporating kitsch and camp. She consciously engages in a dialogue with the gothic style reserved for black characters in fairy tales. Furthermore, the color palette of the paintings and installations presented in the exhibition is limited to shades of purple, a color associated with femininity, power, and monarchy.

The impulse behind the creation of the exhibition was the artist's disagreement with the harmful standards of portraying women in cultural texts, as also described by Mona Chollet in her book "Witches. The Undefeated Power of Women." In fairy tales, it has become the norm to demonize female characters who exercise their autonomy. They are endowed with relentlessly evil traits when their behavior attempts to deviate from societal norms or when they possess greater life experience. The Evil Queen often appears as a witch, sorceress, or another woman exiled from the kingdom. Her knowledge, skills, and emancipation pose a threat to the society living within the city walls. Furthermore, as the researcher wrote: Classic Disney animated films, such as "Snow White and the Seven Dwarfs" or "Sleeping Beauty," depict a generational struggle between old witches and young beauties, thereby valuing a woman's fertility and youth over her hard-earned knowledge. The artist criticizes the artificially created intergenerational conflict among women, materializing in the fairy tale battle for the title of "the fairest," but which is also present in contemporary competition among women for the attention of men.

///

Страшенно красива
Дипломна виставка Агати Влодарчик

16 - 24 червня 2023
відкриття 16 червня о 19:00

Одного разу в Громадському центрі Старого міста оселилася зла королева Ґрімільда. Вона відмовилася від ролі антагоніста Білосніжки і з власним характером стала головною героїнею казки.

Зла Королева функціонує в західній поп-культурі як архетип чорного жіночого персонажа завдяки екранізації "Сплячої красуні" Волта Діснея 1937 року. Саме тоді вона вперше отримала культове вбрання, притаманне казковій "лиходійці". Це стало відправною точкою для створення більшості злих героїнь Діснея. Гама кольорів костюму, обмежена чорним, фіолетовим та іноді червоним, стала постійною рисою студійного канону як рецепт ідентифікації антигероїні. Незабутній образ Злої Відьми надихнув Агату Влодарчик на створення дипломної виставки в просторі Galeria Promocyjna. Художниця використовує казкову естетику, часто звертаючись до кітчу та кемпу. Вона свідомо вступає в діалог з готичним стилем, який у казках зарезервований для темношкірих персонажів. Крім того, кольорова палітра картин та інсталяцій, представлених на виставці, обмежена відтінками фіолетового - кольору, що асоціюється з жіночністю та владою або монархією.

Поштовхом до створення виставки стала незгода художниці з упередженими стандартами репрезентації жінок у культурних текстах, про що також писала Мона Шолле у своїй книзі "Відьми. Непереможна сила жінок". У казках стало стандартом демонізувати жіночих персонажів, які користуються своєю заслуженою автономією. Їх наділяють безхитрісними рисами, коли вони намагаються своєю поведінкою вирватися з соціальних шаблонів або характеризуються більшим життєвим досвідом. Зла Королева часто з'являється в образі відьми, шептухи або іншої жінки, вигнаної з королівства. Її знання, вміння та емансипація становлять загрозу для суспільства, що живе в стінах міста. Крім того, як пише дослідниця: "Класичні анімаційні фільми студії Діснея, такі як "Білосніжка і сім гномів" або "Спляча красуня", зображують боротьбу поколінь між старими відьмами і молодими красунями, таким чином цінуючи плодючість і молодість жінки, а не її тяжко здобуті знання. Художниця критикує штучно створений конфлікт поколінь між жінками, який матеріалізується в казковій боротьбі за звання "найкрасивішої", але також присутній і в сучасному змаганні жінок за чоловічу увагу.

1 obraz w galerii artykułu STRASZNIE ŚLICZNE | WYSTAWA DYPLOMOWA AGATY WŁODARCZYK
1 / 1