SZTUKA IMPREZOWANIA | WYSTAWA DYPLOMOWA TEN CZY

16.6.23

Wystawa dyplomowa Ten Czy

16 – 24 czerwca 2023
otwarcie: 16 czerwca o godzinie 19:00

Why in the world do we let heteros into queer clubs?  Who
gives a fuck if they like us because we "really know how to
party?" WE HAVE TO IN ORDER TO BLOW OFF THE STEAM THEY MAKE
US FEEL ALL THE TIME! […]*

Sztuka imprezowania jest opowieścią o wszystkich moich przetańczonych nocach. O tych momentach błogiej ekstazy na parkiecie. O dusznych, ciemnych, zadymionych piwnicach. Kolejnych wypitych, a także rozlanych piwach i potłuczonych szklankach. O toastach wznoszonych przy barze z kieliszkiem wódki w ręku. O tych pocałunkach, których imion nigdy nie poznałxm. Niezliczonych ważnych i mniej ważnych nocnych rozmowach. O wszystkich bliskich relacjach, które zgasły nad ranem razem z ostatnim papierosem. O pięknych wspomnieniach i o momentach, które już na zawsze pozostaną w niepamięci. O tym, gdy chwiejnym krokiem, z rozmazanym makijażem, wracałxm do domu, mijając ludzi idących do pracy.

Jednak pod tą, może trochę błahą, może trochę infantylną, powłoką zabawy, kryje się coś więcej. Gdy na co dzień spotykamy się z nienawiścią i boimy się o swoje bezpieczeństwo, pod osłoną nocy możemy być naprawdę sobą. Noc jest czasem dla odrzuconych, tych co nie pasują, muszą się ukrywać. W nocy znajdujemy swoją bezpieczniejszą przestrzeń, gdzie możemy po prostu być, kochać i pożądać. Tutaj możemy wyrazić swoją tożsamość, zdekonstruować ją i stworzyć na nowo. Zadać sobie pytanie kim tak na prawdę jestem i kim mogę być?

Na wystawę Sztuka imprezowania składa się seria malarskich portretów, kostiumy tworzone do przestrzeni klubowych i film dokumentalny o imprezach. Prezentowane prace badają wizerunek jako element jednocześnie wyrażający i tworzący tożsamość. Wszystkie stworzone kostiumy w momencie, gdy zakładam je na ciało, stają się kolejnymi moimi tożsamościami. Seria malarska, w której większość prac to autoportrety, pozwala mi przekroczyć ograniczenia ciała, eksploruje tożsamości wykraczające poza fizyczność.

* fragment Queers Read This, broszury rozdawanej podczas marszu równości w NY, opublikowanej anonimowo przez Odmieńców, czerwiec, 1990

Wydarzenie organizowane z okazji Miesiąca Równości.

Partnerem spotkania jest firma Wild Grass - jej pomocowe napoje #YerbaMateRainbow zasilają fundusz grantowy Rainbow4.love. Środki z funduszu finansują lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w całej Polsce działających na rzecz społeczności LGBT+.  ChaiKola & ChaiMate oraz inicjatywa Rainbow4.love to od lat sojusznicy tęczowej społeczności. Napoje będą dostępne dla publiczności wernisażu.

///

The Art of Partying
Ten Czy's diploma exhibition

June 16th - 24th, 2023
Opening: June 16th at 7:00 PM

Why in the world do we let heteros into queer clubs? Who
gives a fuck if they like us because we "really know how to
party?" WE HAVE TO IN ORDER TO BLOW OFF THE STEAM THEY MAKE
US FEEL ALL THE TIME! […]*

The Art of Partying is a tale of all my dance-filled nights, those moments of blissful ecstasy on the dance floor, in stuffy, dark, smoke-filled basements. It's about the countless beers consumed, spilled glasses, and broken cups. It's about toasting at the bar with a shot of vodka in hand. It's about those kisses whose names I never knew. Countless important and less important late-night conversations. It's about all the close relationships that faded away with the morning, along with the last cigarette. It's about beautiful memories and moments that will forever remain in oblivion. It's about stumbling back home, with smeared makeup, passing people on their way to work.

However, beneath this seemingly trivial, perhaps somewhat childish, façade of fun, there is something more. When we face hatred every day and fear for our safety, under the cover of night, we can truly be ourselves. The night is a time for the rejected, those who don't fit in, those who have to hide. In the night, we find our safer space, where we can simply be, love, and desire. Here, we can express our identity, deconstruct it, and recreate it. We can ask ourselves who we really are and who we can be.

The exhibition "The Art of Partying" consists of a series of painted portraits, costumes created for club spaces, and a documentary film about parties. The presented works explore the image as an element that both expresses and creates identity. When I put on each costume, they become another one of my identities. The painting series, mostly self-portraits, allows me to transcend the limitations of the body and explore identities that go beyond physicality.

*Excerpt from "Queers Read This," a pamphlet distributed during the Pride March in NY, anonymously published by the "Dykes and Gay Men Against Racism, Sexism, and Homophobia," June 1990.

Event organized on the occasion of the Pride Month.

The partner of the meeting is the Wild Grass company.

///

Мистецтво вечірки
Дипломна виставка Ten Czy


16 - 24 червня 2023
відкриття 16 червня о 19:00

Why in the world do we let heteros into queer clubs? Who
gives a fuck if they like us because we "really know how to
party?" WE HAVE TO IN ORDER TO BLOW OFF THE STEAM
THEY MAKE US FEEL ALL THE TIME! […]
*

"Мистецтво вечірки" - це історія про всі ночі, які я танцював/ла Про ті моменти блаженного напаркового екстазу. Про задушливі, темні, прокурені підвали. Про випите пиво, розлите пиво і розбиті келихи. Про тости, виголошені в барі зі склянкою горілки в руці. Про поцілунки, імен яких я ніколи не знав/знала
Про незліченну кількість важливих і менш важливих нічних розмов. Про всі близькі стосунки, які згасали з останньою сигаретою. Про прекрасні спогади і моменти, які назавжди забудуться. Про той час, коли я, хитким кроком і з розмазаним макіяжем, йшла додому повз людей, які йшли на роботу.

Але під цією, можливо, трохи легковажною, можливо, трохи інфантильною оболонкою веселощів, ховається щось більше. Коли ми щодня стикаємося з ненавистю і страхом за свою безпеку, під покровом ночі ми можемо по-справжньому бути самими собою. Ніч - це час для відкинутих, тих, хто не вписується, хто змушений ховатися. Вночі ми знаходимо свій безпечніший простір, де можемо просто бути, любити і бажати. Тут ми можемо виразити свою ідентичність, деконструювати її і створити заново. Запитати себе, хто я є насправді і ким я можу бути?

Виставка "Мистецтво вечірки" складається з серії живописних портретів, костюмів, створених для клубних просторів, та документального фільму про вечірки. Роботи, представлені на виставці, досліджують образ як елемент, що одночасно виражає і створює ідентичність. Всі створені костюми, як тільки я одягаю їх на своє тіло, стають ще однією моєю ідентичністю. Серія живопису, в якій більшість робіт є автопортретами, дозволяє мені вийти за межі обмежень тіла, досліджуючи ідентичності, що виходять за межі фізичності.

*фрагмент з брошури Queers Read This, памфлету, розповсюдженого на Марші рівності в Нью-Йорку, анонімно опублікованого Queers, червень, 1990 р.

Під час заходу відбуватиметься перформенс
захід, організований з нагоди Місяця рівності.

Партнером зустрічі є компанія Wild Grass.

1 obraz w galerii artykułu SZTUKA IMPREZOWANIA | WYSTAWA DYPLOMOWA TEN CZY
1 / 1