izabela wilk (Podróżnych Ugościć)

Izabela Wilk – artystka i aktywistka. Ukończyła ilustrację na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Bada sztukę ludową, starając się znaleźć punkty wspólne różnych kultur. Artystka eksploruje mitologie i legendy z różnych stron świata, wykorzystując różne techniki takie jak ceramika, malarstwo, rysunek, rzeźba, dźwięk. Współzałożyła stowarzyszenie Podróżnych Ugościć, grupę działającą na rzecz osób uchodźczych z pogranicza polsko-białoruskiego. Współpracowała między innymi z Anią Kuczyńską, galerią Nanazenit, galerią Marszałkowska 18, firmą Scary.ltd, Organizacją Słuszna Strawa, Radiem Kapitał i Ashish London.

Izabela Wilk - artist and activist. She graduated in illustration from the University of Westminster in London. She explores folk art, trying to find the common points of cultures. The artist explores mythologies and legends from different parts of the world. Using interdisciplinary methods such as ceramics, painting, drawing, sculpture and sound. She co-founded the association Podróżnych Ugościć, a group working on behalf of refugees from the Polish-Belarusian borderland. She has collaborated with, among others, Ania Kuczynska, Nanazenit Gallery, Marszalkowska 18 Gallery, Scary.ltd, Righteous Strava Organization, Radio Capital, Ashish London and many others.

Ізабеля Вільк - мисткиня та активістка. Вивчала ілюстрацію у Вестмінстерському університеті. Досліджує народне мистецтво, намагаючись знайти точки дотику різних культур. Мисткиня звертається до міфології та легенд з різних куточків світу, вдаючись до різних технік, як-от кераміка, живопис, графіка, скульптура та звук. Співзасновниця організації «Прийняти мандрівників», яка допомагає біженцям із польсько-білоруського прикордоння. Співпрацювала, зокрема, з Анею Кучинською, галереєю Nanazenit, галереєю Marszałkowska 18, компанією Scary.ltd, організацією Słuszna Strawa, радіо Kapitał та Ashish London.

Instagram: @podroznychugoscic_pl

Ilustracja dekoracyjna.
Dear future BINGO, 2022
Idea planszy do gry jest dla artystki metaforą strategii przetrwania. Chce ona, aby przechodzące ulicą osoby zatrzymały się i weszły w interakcję z planszą. Zastanowiły się, czy i jak jako społeczeństwo możemy uwzględnić potrzeby innych.

Dear future BINGO, 2022
The artist uses a game board as a metaphor for survival strategies. She wants people walking down the street to stop and interact with the board and to think whether and how we as a society can take care of the needs of others.Dear future

Dear future BINGO, 2022
Ідея ігрової дошки є метафорою стратегії виживання для художниці. Вона хоче, щоби люди, які йдуть вулицею, зупинялися та взаємодіяли з дошкою. Щоби вони замислилися, чи можемо ми як суспільство враховувати потреби інших, і як саме.
Lista potrzeb, 2021
„Lista potrzeb” wysyłana była przez kolektyw Podróżnych Ugościć do osób na polsko-białoruskiej granicy w celu przygotowania paczek dla ośrodków zamkniętych w całej Polsce. Kolektyw mógł zapewniać uchodźcom jedynie zaspokojenie materialnych potrzeb, takich jak ubrania, środki higieniczne, buty czy elektronika. Dziś Izabela Wilk, artystka związana z kolektywem, skupia się na potrzebach ducha, ciała i przetrwania w tych ciężkich czasach. Zwraca uwagę na uniwersalność potrzeb. Pokazuje, jak wiele ludzi, szczególnie tych uciekających z krajów objętych wojną, tyranią, głodem, nie zaspokaja swoich najbardziej podstawowych pragnień, a charakter migracji i niehumanitarne procedury ponownie pozbawiają ludzi ich podstawowych praw.

Список потреб, 2021
«Список потреб» колектив «Прийняти мандрівників» (Podróżnych Ugościć) розсилав людям на польсько-білоруському кордоні, щоб підготувати посилки для закритих центрів по всій Польщі. Колектив міг забезпечувати лише матеріальні потреби біженців, такі як одяг, засоби гігієни, взуття та електроніка. Сьогодні Ізабеля Вільк, художниця, пов’язана з колективом, зосереджується на потребах духу, тіла та виживання в ці важкі часи. Звертає увагу на універсальність цих потреб. Показує, як багато людей, особливо тих, хто тікає з країн, уражених війною, тиранією та голодом, не задовольняють своїх найелементарніших бажань, а природа міграції та нелюдські процедури знову позбавляють людей їхніх базових прав.


List of Needs, 2021
The List of Needs was sent by Podróżnych Ugościć (eng. The Entertain Guests Collective) to people on the Polish-Belarusian border with a view to making aid kits for detention centres across Poland. The Collective could only provide refugees with essentials such as clothes, hygiene products, shoes or electronics. Today Izabela Wilk, an artist associated with the collective, focuses on the spiritual and corporal needs, and that of survival in the face of hardships. She stresses the universal character of human needs. She shows how many people, especially those fleeing countries of war, tyranny and famine, fail to satisfy their most basic desires, while the nature of migration and inhumane procedures once again deprive people of their basic rights.

... powrót do strony głównej | back to main page ...