Migrart.waw.pl

Migrart.waw.pl to pierwsza platforma internetowa prezentująca sylwetki oraz prace twórców i twórczyń migranckich mieszkających w Warszawie, umożliwiająca sieciowanie i współpracę osób o różnym pochodzeniu kulturowym z instytucjami i organizacjami z sektora kultury i sztuki.

To baza kontaktów, ale też cykliczne spotkania sieciujące, gdzie zapraszamy wszystkich twórców i twórczynie migranckie, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami pracy w kulturze w Warszawie. Spotkania otwarte są także dla osób, które zajmowały się twórczością artystyczną w swoim kraju pochodzenia, a w Polsce nie miały do tej pory na to szansy, jak również dla przedstawicieli i przedstawicielek warszawskich organizacji i instytucji ze świata kultury i sztuki. Rozmawiamy o tym, jak wygląda współpraca stołecznych instytucji kultury z osobami migranckimi i uchodźczymi, dzielimy się doświadczeniami i wymienimy dobrymi praktykami, staramy się tworzyć sieci współpracy i wymieniać wiedzą.

Projekt jest realizowany przez Staromiejski Dom Kultury i Strefę WolnoSłową oraz finansowany przez m. st. Warszawa.

///

Migrart.waw.pl – це перша інтернет-платформа, що представляє профілі та роботи мігрантських артистів та артисток, що живуть у Варшаві. Платформа дозволяє налагоджувати зв’язки та співпрацю людей різного культурного походження з установами та організаціями з культурно-мистецької сфери.

Migrart.waw.pl – це не тільки база даних контактів, але також низка регулярних нетворкінг-зустрічей, на які ми запрошуємо всіх артистів та працівників зі сфери культури та мистецтва, що бажають поділитися своїм досвідом. Зустрічі також відкриті для людей, які займалися творчістю на батьківщині, але не мали змоги зробити цього у Польщі, а також для представників варшавських організацій та установ зі світу мистецтва та культури. Обговорюємо, як столичні культурні установи співпрацюють з мігрантами та біженцями, ділимося досвідом та обмінюємося передовими практиками, налагоджуємо мережі контактів та обмінюємося знаннями.

///

Migrart.waw.pl is the first online platform presenting profiles and works of migrant artists living in Warsaw, allowing people of different cultural backgrounds to connect and collaborate with arts’ and cultural institutions & organizations.

Migrart.waw.pl is a database of contacts, together with regular networking meetings, to which we invite all artists and cultural workers who want to share their experiences. The meetings are also open to people who have been engaged in creative work in their home countries but have not had the opportunity to do so in Poland, as well as to representatives of Warsaw-based organizations and institutions from the art and cultural sector. We discuss how cultural institutions in the capital cooperate with migrants and refugees, share experiences and exchange best practices, build networks and share knowledge.

1 obraz w galerii artykułu Migrart.waw.pl
1 / 1