Regulamin sklepu internetowego Staromiejskiego Domu Kultury

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym w domenie www.sdk.pl, prowadzonym przez Staromiejski Dom Kultury z siedzibą w Warszawie (00-272) Rynek Starego Miasta 2, NIP: 526-025-16-58, Regon: 000278646, RIK: RIK/6/2000/SPW (dalej: „Serwis”), a także zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców,

w szczególności:

Składania zamówień na Produkty;

Realizacji zamówień na Produkty;

Zapłaty za Produkty;

Odstąpienia od umowy;

Reklamacji.

§ 1 Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

 1.  W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 2 Definicje

 1.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca – Staromiejski Dom Kultury z siedzibą w Warszawie (00-272) Rynek Starego Miasta 2, NIP: 526-025-16-58, Regon: 000278646, RIK: RIK/6/2000/SPW
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 5. Produkt – asortyment znajdujący się w ofercie Serwisu, w tym czasopisma, książki, gadżety, albumy, dzieła sztuki.
 6. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Usługobiorcy ustalenie i modyfikację danych zamówienia.

§ 3 Zakres usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  a) zakup na serwerach Usługodawcy wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) wydawnictw Staromiejskiego Domu Kultury, a także innych produktów
  b) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
  c) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
  d) przesyłanie newsletterów do Usługobiorców.
 2.  Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
 3. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie lub wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu).
 2. Zawarcie umowy świadczenia odpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu. 
 3. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie o czym Usługobiorca zostanie poinformowany z chwilą składania zamówienia.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Przy składaniu zamówienia, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Staromiejski Dom Kultury swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Płatności

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po dokonaniu wpłaty w przez Usługobiorcę w sposób opisany poniżej.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy Produktach.
 3. Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Usługodawcy) lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień przekazania przez Przelewy24 informacji o dokonanej wpłacie); podmiotem świadczącym Usługę w serwisie Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887. 
 4. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Przelewy24 przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24. 
 6. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku.
 7. W przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego użytkownik zostaje przeniesiony na stronę zawierającą informacje wymagane do przelewu, w tym numer konta.
 8. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.
 9. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy. Zwrot nastąpi po otrzymaniu od Usługobiorcy informacji o nadwyżce oraz numerze rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot.

§ 7 Zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. 
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. 
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, podany w części „Dane kontaktowe” Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi odpłatnej, która została już opłacona przez Usługobiorcę.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Staromiejski Dom Kultury odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni od wpływu do Usługobiorcy reklamacji nie ustosunkuje się on do jej treści, oznacza to, iż reklamacja została uwzględniona.
 4. Staromiejski Dom Kultury rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługodawcę o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Usługobiorcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.
 6. W przypadku, gdy realizacja reklamacji Usługobiorcy wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca.
 7. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 8. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca składa w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w „Danych Kontaktowych” w Regulaminie.
 9. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
  a) w przypadku Usług wymagających podania adresu poczty elektronicznej – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy;
  b) informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady;
  c) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji w formie pisemnej do Usługodawcy.
 11. O uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Usługobiorca będący Konsumentem, który nabył Produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Usługodawcy), odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Serwisie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:
  a) w formie elektronicznej na adres sklep@sdk.pl
  b)  w formie pisemnej na adres Staromiejskiego Dom Kultury z siedzibą w Warszawie (00-272) Rynek Starego Miasta 2,;
  c) wysłane wraz z odsyłanymi Produktami na adres Staromiejskiego Domu Kultury z siedzibą w Warszawie (00-272) Rynek Starego Miasta 2
 14.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest poniżej oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.

Miejscowość) ………………………, (Data) ……………………….

Staromiejski Dom Kultury z siedzibą w Warszawie (00-272) 

Rynek Starego Miasta 2

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja …………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to………………………………………….,

data odbioru ……………………………………………………………………………….

numer faktury………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko…………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………

Podpis ……………………………………………………………………….

Data ………………………………………………………………………….

 1. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Usługodawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 2. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres wskazany „Danych Kontaktowych” w Regulaminie. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).
 3. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Usługodawca nie odbiera kierowanych na adres Usługodawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Usługobiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie).
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na realizację świadczenia.
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.