DOM DOK. | migracje w sztuce

28.7 — 31.7.22

28.07.2022 o godz. 09:00 do 31.07.2022 godz.15:00
Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie (Warszawa, Jazdów 3/18)
Czas trwania: 4 dni

DOM DOK., czyli prawdziwe historie w spotkaniach, obrazach i dźwiękach od 28 do 31 lipca.
Rotacyjny Dom Kultury, (Jazdów 3/18) zamieni się na kilka dni w Dom Dokumentalny.
Osobiste historie o tęsknotach za domem, o ucieczkach, o poszukiwaniach schronienia.
A czym jest dom dla Ciebie?

///

WYSTAWA
Zajrzyj do środka!
Dom wypełni sztuka dokumentalistów, między innymi artystów migranckich (https://migrart.waw.pl/) oraz dźwiękowo-wizualne instalacje stworzone “na faktach”. Zapraszamy codziennie od czwartku do soboty, od 9:00 do 22:00.

28 lipca CZWARTEK:

WARSZTATY
9:00 - 13:00 – warsztaty filmowo-aktorskie dla dzieci i młodzieży (9 - 13 lat), prowadzą aktorzy i pedagodzy teatralni – Jakub Guszkowski, Michał Pawlik
więcej informacji i zapisy – marta.kvlska@gmail.com
17:00 - 20:00 – otwarte warsztaty PISANIE DOKUMENTALNE (dla wszystkich!) i wspólna realizacja instalacji dźwiękowej

KONCERT i JAM SESSION
20:30 – kto zagra? ogłosimy już niebawem!

29 lipca PIĄTEK:

WARSZTATY
9:00 - 13:00 – warsztaty filmowo-aktorskie dla dzieci i młodzieży (9 - 13 lat), prowadzą aktorzy i pedagodzy teatralni – Jakub Guszkowski, Michał Pawlik
więcej informacji i zapisy – marta.kvlska@gmail.com
18:00 - 20:00 – otwarte warsztaty taneczno-ruchowe prowadzone przez artystów związanych z Strefą Wolnosłową, Refugee Dance Club (📣zapraszamy wszystkich!)
20:00 – wernisaż wystawy i spotkanie z artystami

21:30 KINO DOK.
“Ocalić” (8’) – wideo art, Strefa WolnoSłowa
“W domu” (10’) – wideo art zrealizowany m.in. w ramach czwartkowych warsztatów dokumentalnych
22:00 – film z cyklu „Filmowe Migracje” – pełnometrażowy dokument

30 lipca SOBOTA:

WARSZTATY
10:00 – warsztaty dla artystów MIGRART + zapisy otwarte
– warsztaty castingowe – “wizytówka”, prezentacja, selftape i co dalej?
– warsztaty z psycholożką i artystką, Agnieszką Zielonką
15:00 – spotkanie i otwarte warsztaty teatru dokumentalnego – prowadzą reżyserzy i dramaturżki teatralne (wybrane teksty przeczytamy wieczorem na scenie!)

19:00 SCENA DOKUMENTALNA
– fragmenty spektaklu „Zapisz, że Jestem” (Strefa WolnoSłowa, reż. Alicja Borkowska)
– czytanie performatywne „Gdzieś w lesie”, (Teatr Na Faktach, reż. Kuba Tabisz),
– czytanie performatywne “Wychodząc z domu”, (Teatr Na Faktach/Strefa WolnoSłowa, reż. Marta Kowalska)
muzyka na żywo – SOUND IN SPACE
po zakończeniu zapraszamy na spotkanie i dyskusje "Po co nam teatr zaangażowany?"

31 lipca NIEDZIELA:

10:00 – warsztaty taneczno-ruchowe prowadzone przez artystów związanych z Strefą Wolnosłową (szczegóły już wkrótce!)

DO ZOBACZENIA!
Zapraszamy do kontaktu
marta.kvlska@gmail.com

///

DOM DOK., real stories in meetings, pictures and sounds from 28 to 31 July.

The Rotational House of Culture (Jazdów 3/18) will turn into a Documentary House for a few days.
Personal stories about homesickness, escapes, and the search for shelter.
What is home for you?

EXHIBITION
Take a look inside!
The house will be filled with the art of documentalists, including migrant artists (https://migrart.waw.pl/) and sound-visual installations created "on facts". We are open daily from Thursday to Saturday, from 9:00 to 22:00.

July 28 THURSDAY:

WORKSHOPS
9:00 - 1:00 PM- film and acting workshops for children and youth (9 - 13 years old), run by actors and theater educators - Jakub Guszkowski, Michał Pawlik
more information and registration - martakvlska@gmail.com, 693 358 904
5:00 - 8:00 PM- open DOCUMENTARY WRITING workshop (for everyone!) And joint implementation of sound installation

CONCERT and JAM SESSION
8:30 PM- who will play? we will announce soon!

29 July FRIDAY:

WORKSHOPS
9:00 - 1:00 PM- film and acting workshops for children and youth (9 - 13 years old), run by actors and theater educators - Jakub Guszkowski, Michał Pawlik
more information and registration - martakvlska@gmail.com, 693 358 904
6:00 - 8:00 PM - open dance and movement workshops led by artists associated with the Free Word Zone, Refugee Dance Club (we invite everyone!)
8:00 PM- opening of the exhibition and meeting with the artists

9:30 PM CINEMA
"Save" (8 ') - video art, Strefa WolnoSłowa
"At home" (10 ') - video art made, among others as part of Thursday's documentary workshops
10:00 PM- a film from the "Film Migrations" series - a full-length documentary

30 July SATURDAY:

WORKSHOPS
10:00 - workshops for MIGRART artists + open registration
- casting workshops - "business card", presentation, selftape and what next?
workshops with a psychologist and artist, Agnieszka Zielonka
3:00 PM - meeting and open documentary theater workshops - conducted by theater directors and dramaturgies (we will read selected texts on stage in the evening!)

7:00 PM DOCUMENTARY SCENE

fragments of the play "Save that I am" (Strefa WolnoSłowa, dir. Alicja Borkowska)
performative reading "Somewhere in the Forest" (Teatr Na Faktach, dir. Kuba Tabisz),
performative reading "Coming out of the house" (Teatr Na Faktach / Strefa WolnoSłowa, dir. Marta Kowalska)
live music - SOUND IN SPACE
after, we invite you to a meeting and discussion "Why do we need engaged theater?"

31st July SUNDAY:

10:00 - dance and movement workshops led by artists associated with the Free Word Zone (details soon!)

SEE YOU SOON!
contact us marta.kvlska@gmail.com

///

DOM DOK., - це реальні історії у зустрічах, зображеннях і звуках з 28 по 31 липня.

Ротаційний будинок культури (Jazdów 3/18) на кілька днів перетвориться на Будинок Документалістики.
Особисті історії про тугу за домом, втечі та пошуки притулку.

Що для вас дім?
DOM DOK., - це реальні історії у зустрічах, зображеннях і звуках з 28 по 31 липня.
Ротаційний будинок культури (Jazdów 3/18) на кілька днів перетвориться на Будинок Документалістики.
Особисті історії про тугу за домом, втечі та пошуки притулку.
Що для вас дім?

ВИСТАВКА
Зазирніть всередину!
Будинок буде наповнений мистецтвом документалістів, зокрема художників-мігрантів (https://migrart.waw.pl/) та звуко-візуальними інсталяціями, створеними «на фактах». Ми працюємо щодня з четверга по суботу з 9:00 до 22:00.

28 липня ЧЕТВЕР:

МАЙСТЕР-КЛАСИ
9:00 - 13:00 - майстер-класи з кіно та акторської майстерності для дітей (9 - 13 років), які проводять актори та театральні педагоги - Якуб Гушковський, Міхал Павлік
Більше інформації та реєстрація - marta.kvlska@gmail.com
17:00 - 20:00 - відкритий воркшоп з ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ (для всіх!) та спільне виконання звукової інсталяції

КОНЦЕРТ та ДЖЕМ-СЕЙШН
20:30 - хто буде грати? незабаром оголосимо!

29 липня П'ЯТНИЦЯ:

МАЙСТЕР-КЛАСИ
9:00 - 13:00 - майстер-класи з кіно та акторської майстерності для дітей (9 - 13 років), які проводять актори та театральні педагоги - Якуб Гушковський, Міхал Павлік
Більше інформації та реєстрація - marta.kvlska@gmail.com
18:00 - 20:00 - відкриті танцювально-рухові майстер-класи під керівництвом артистів, пов'язаних із Strefą Wolnosłową, Refugee Dance Club (запрошуємо всіх!)
20:00 - відкриття виставки та зустріч з художниками

21:30 KINO DOK.
"Врятувати" (8') - відеоарт, Strefa WolnoSłowa
«Вдома» (10') - відеоарт зроблений, серед інших, в рамках четвергових майстер-класів документального кіно
22:00 - фільм із циклу "Кіноміграції" - повнометражний документальний фільм

30 липня СУБОТА:

МАЙСТЕР-КЛАСИ
10:00 - майстер-класи для художників MIGRART + відкрита реєстрація
кастинг майстер-класи - "візитівка", презентація, селфі і що далі?
майстер-класи з психологом та художницею Агнешкою Зеленкою
15:00 - зустріч та відкриті майстер-класи з документального театру - проводять театральні режисери та драматурги (ввечері ми читатимемо вибрані тексти на сцені!)

19:00 ДОКУМЕНТАЛЬНА СЦЕНА
фрагменти вистави "Врятуй, що я є" (Strefa WolnoSłowa, реж. Аліція Борковська)
перформативне читання «Десь у лісі» (Teatr Na Faktach, реж. Куба Табіш),
перформативне читання «Вихід з дому» (Teatr Na Faktach / Strefa WolnoSłowa, реж. Марта Ковальська)

жива музика - SOUND IN SPACE
Після закінчення запрошуємо на зустріч та дискусію «Навіщо потрібен ангажований театр?»

31 липня НЕДІЛЯ:
10:00 - танцювально-рухові майстер-класи під керівництвом митців, пов'язаних із Strefa WolnoSłowa (Зоною вільного слова) (подробиці незабаром!)

ДО ЗУСТРІЧІ!
зв'яжіться з нами
marta.kvlska@gmail.com

1 obraz w galerii artykułu DOM DOK. | migracje w sztuce
1 / 1