hit me with your car | wystawa Zofii Pałuchy i Laury Radzewicz

7.7 — 16.9.23

W dniach 5, 8, 9 września Galeria Promocyjna będzie nieczynna.
W dniach 6, 7 września zapraszamy w godzinach 15.00 - 20.00.

///

Wydarzenia towarzyszące:
8 lipca 2023 godz. 13:00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Hit me with your car”
29 lipca 2023 godz. 13:00 - oprowadzanie po wystawie “Hit me with your car” z Kat Zavadą
5 sierpnia 2023 godz. 13:00 - приглашаем вас на экскурсию по выставке "Ударь меня своим автомобилем" с Ольгой Мжельской

///

7 lipca - 16 września 2023
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
otwarcie wystawy: 7 lipca godz. 19:00

Rozpędzony i rozgrzany do granic możliwości samochód ciągle przyśpiesza. Wokół unosi się pył, słychać pisk palonych opon. Widok z okna rozmazuje się poprzez osiąganą prędkość. Czuć zapach spalin, a za chwilę może także krwi. Napięcie ciągle wzrasta. Scena niczym z filmu katastroficznego na moment przed spektakularnym wypadkiem i totalną destrukcją, która pojawia się w filmie Laury Radzewicz, staje na wystawie się metaforą współczesności. Wyczekujemy kulminacyjnego momentu. Obrazy przemocy i nieszczęść akumulują się, a apokalipsa ciągle nie nadchodzi. Utknęliśmy w niekończącej się katastrofie, którą oglądamy w zwolnionym tempie. Najczęściej za pośrednictwem ekranu, aplikacji, krótkich filmów czy memów.

Jak zauważa Steven Shaviro w książce “No Speed Limit” intensyfikacja horroru współczesnego kapitalizmu nie powoduje oczekiwanej eksplozji, a co za tym idzie rewolucyjnej zmiany. Patrzenie na te obrazy w filmach i Internecie oferuje raczej płytką satysfakcję i ulgę. Poczucie, że dotarliśmy do dna. Już wiemy, że nie może być gorzej. Jeśli memy to artykulacja zbiorowej nieświadomości, to popularne memy “this is fine”, “tolerance training for eternity in hell” czy te pochodzące z “American Psycho” odzwierciedlają śmieszno-smutnawy, pogodzony z rzeczywistością stosunek do permanentnego stanu kryzysu ekologicznego, politycznego i ekonomicznego.

Na wystawie prezentujemy najnowszą serię obrazów Zofii Pałuchy, w których artystka wykorzystuje zmanipulowane materiały “found footage” pochodzące z Internetu tworzące współczesny “strumień świadomości” oraz film VR i instalacje Laury Radzewicz, opowiadające o kondycji jednostki w czasach automatyzacji, władzy algorytmów i późno kapitalistycznych praktyk. Razem z artystkami przemierzamy przestrzenie wielkich korporacji, interfejsy aplikacji, siłownie, alt-rightowe czaty i sensacyjne nagłówki siejące moralną panikę wokół satanizmu. Oglądamy sceny przemocy wobec kobiet - zmanipulowane obrazy z pacyfikacji protestów i obrazy pornograficzne - które już wiele razy widziałyśmy, a nadal wyglądają jak stopklatki z filmów science fiction. Artystki próbują uchwycić estetykę technoakceleracjonizmu. Badają wizualność Internetu, który miał być demokratycznym i transparentnym narzędziem. Stał się jednak miejscem manipulacji oraz generowania kapitału przez korporacje technologiczne, które zarabiają na wojnach kulturowych, konfliktach społecznych, a także powstawaniu nowoplemiennych grup i promowanych przez nie sposobach radzenia sobie z rzeczywistością, które często ocierają się o praktyki magiczne czy teorie spiskowe.

kuratorka: Michalina Sablik
koordynacja: Kaja Werbanowska
partnerzy: Dom Kultury Praga

Wystawa jest częścią programu obchodów rocznicy odbudowy Rynku Starego Miasta.
70. Urodziny Starówki odbędą się w dniach 21-23 lipca na warszawskim Starym Mieście.

Do pobrania:

///

Hit me with your car
Exhibition by Zofia Pałucha and Laura Radzewicz


July 7th - September 16th, 2023
Promocyjna Gallery, Staromiejski Dom Kultury


The car, speeding up to its limits, accelerates relentlessly. Dust swirls around, and the screech of burning tires can be heard. The view from the window blurs due to the achieved speed. The smell of exhaust fills the air, and soon, perhaps, the smell of blood as well. The tension keeps rising. The scene, reminiscent of a disaster movie just before a spectacular accident and destruction, appears in Laura Radzewicz's film and becomes a metaphor for the present moment in the exhibition. We await the climactic moment. Images of violence and disasters accumulate, yet the apocalypse still does not arrive. We are trapped in an endless catastrophe, which we watch in slow motion. Mostly through screens, applications, short films, or memes.

As Steven Shaviro observes in his book "No Speed Limit," the intensification of horror in contemporary capitalism does not lead to the expected explosion and, consequently, revolutionary change. Looking at these images in movies and on the Internet offers rather shallow satisfaction and relief. It's a sense that we have reached the bottom. We already know it can't get worse. If memes are the articulation of collective unconsciousness, then popular memes like "this is fine," "tolerance training for eternity in hell," or those derived from "American Psycho" reflect a comically-sad, resigned attitude towards the permanent state of ecological, political, and economic crisis.

In the exhibition, we present the latest series of paintings by Zofia Pałucha, in which the artist uses manipulated "found footage" materials from the Internet, creating a contemporary "stream of consciousness," as well as VR films and installations by Laura Radzewicz, which tell the story of the human condition in times of automation, algorithmic power, and late capitalist practices. Together with the artists, we traverse the spaces of large corporations, application interfaces, gyms, alt-right chats, and sensational headlines sowing moral panic around satanism. We observe scenes of violence against women - manipulated images from protests pacification and pornographic freeze-frames - which we have seen many times before, yet they still resemble scenes from science fiction films. The artists attempt to capture the aesthetics of techno-accelerationism. They explore the visuality of the Internet, which was supposed to be a democratic and transparent tool but has become a place of manipulation and capital generation by technological corporations that profit from cultural wars, social conflicts, as well as the emergence of neo-tribal groups and the promoted ways of coping with reality, which often border on magical practices or conspiracy theories.

Curator: Michalina Sablik
Coordination: Kaja Werbanowska
Partners: Dom Kultury Praga

///

Hit me with your car
виставка Зофії Палюхи та Лаури Радзевич


7 липня - 16 вересня 2023
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

Автомобіль, розігрітий до межі, продовжує прискорюватись. Навколо здіймається пил, чути вереск палаючих шин. Вид з вікна затуманений , досягнутою швидкістю. Відчувається запах вихлопних газів, а за мить, можливо, і крові. Напруга постійно зростає. Сцена, ніби з фільму-катастрофи, за мить до видовищної аварії і тотальної руйнації, яка з'являється у фільмі Лаури Радзевич, стає метафорою сьогодення. Ми передчуваємо кульмінаційний момент. Образи насильства і страждань накопичуються, а апокаліпсис все не настає. Ми застрягли в нескінченній катастрофі, яку спостерігаємо в уповільненому темпі. Здебільшого через екрани, додатки, короткометражні фільми чи меми.

Як зазначає Стівен Шавіро у своїй книзі "Без обмеження швидкості" : інтенсифікація жахів сучасного капіталізму не призводить до очікуваного вибуху і, відповідно, революційних змін. Навпаки, дивлячись на ці образи у фільмах та в інтернеті, ми відчуваємо неглибоке задоволення і полегшення. Відчуття, що ми досягли дна»
Ми вже знаємо, що гірше вже бути не може. Якщо меми є артикуляцією колективного несвідомого, то популярні меми "це нормально", "тренінг толерантності для вічності в пеклі" чи меми з "Американського психопата" відображають смішно-сумне, примиренне ставлення до перманентного стану екологічної, політичної та економічної кризи.

На виставці представлено останню серію живопису Зофії Палюхи, в якій художниця використовує маніпуляції зі "знайденими кадрами" з інтернету для створення сучасного "потоку свідомості", а також VR-фільм та інсталяції Лаури Радзевич, які розповідають про стан людини в часи автоматизації, владу алгоритмів та пізньокапіталістичні практики. Разом з художниками ми мандруємо просторами великих корпорацій, інтерфейсів додатків, спортзалів, ультраправих чатів та сенсаційних заголовків, що сіють моральну паніку навколо сатанізму. Ми розглядаємо сцени насильства над жінками - маніпульовані образи мирних протестів і порнографічні зображення, які ми бачили багато разів раніше і які все ще виглядають як стоп-кадри з науково-фантастичних фільмів. Художники намагаються вловити естетику техноакселераціонізму. Вони досліджують візуальність інтернету, який мав би бути демократичним і прозорим інструментом. Натомість він став місцем для маніпуляцій і заробляння капіталу технологічними корпораціями, які наживаються на культурних війнах, соціальних конфліктах і появі нових племінних груп та промованих ними способів поводження з реальністю, які часто межують з магічними практиками або теоріями змови.

кураторка : Міхаліна Саблік (Michalina Sablik)
координаторка: Кая Вербановська (Kaja Werbanowska)
партнери: Будинок Культури Прага ( Dom Kultury Praga)

1 obraz w galerii artykułu hit me with your car | wystawa Zofii Pałuchy i Laury Radzewicz
1 / 1