Literary Residencies in Warsaw for writers and translators from Belarus, Ukraine and Russia

23.4 — 30.6.21

News 14.05.2021. RESULTS OF AN OPEN CALL FOR LITERARY RESIDENCES:
https://sdk.pl/wydarzenia/results-of-an-open-call-for-literary-residences/

[ENG / BY / UA / RU / PL ]

[ENG] Literary Residencies in Warsaw for writers and translators from Belarus, Ukraine and Russia

We are celebrating the bicentenary of the birth of poet Cyprian Kamil Norwid in 2021. Norwid wrote his poems on the go, roaming and visiting other people’s homes. “The first homelands had no borders”, he wrote. With this beautiful and creative thought in mind, residency organisers have decided this year to invite writers and translators from Belarus, Ukraine and Russia, countries that are closest to us yet still outside the European Community.

We are launching our first literary residency programme for writers and translators in  Warsaw. We invite guests from Belarus, Ukraine and Russia to spend several creative weeks in the centre of Warsaw with the support of Staromiejski Dom Kultury (SDK). The will be two recruitment rounds to select at least five residents for stays of 2 to 6 weeks.

We wish to use the residencies as an opportunity to include foreign writers and translators in the literary scene of our city. We encourage people to choose to stay several weeks in  Warsaw to immerse in the artistic life, history and cultural attractions of the capital city. Our residents will be provided with comfortable workspace and accommodation in the city centre, a weekly scholarship of PLN 840 including taxes, technical and logistic support, and an active involvement in our existing projects.

We are recruiting writers and translators from Belarus, Ukraine and Russia who meet the following criteria:

 • At least one book, collection of poems or translation published in print;
 • Communication skills in English or Polish;
 • Currently working on a literary project.

Details of the timing and duration of residencies will be agreed separately with each resident.

Round 1:
Application deadline: 7 May 2021
Residency date: May - June 2021

Round 2:
Application deadline: do 30 June 2021
Residency date: July-December 2021

How to apply?
Applications including:

 • Completed application form;
 • CV, including a list of published literary works;
 • Motivation letter including an outline of the work planned during the Residency (maximum 5,000 characters including spaces);
 • Excerpt of a published literary work (maximum 10 A4 pages).

must be sent within the deadline to: rezydencje@sdk.pl

The project is implemented in the framework of a partnership between three Polish host cities: Cracow, Gdańsk and Warsaw and two literary associations: Literary Union Association and Literary Translators Association. The partnership offers residencies in the three host cities and a joint website that promotes the literary residency concept and includes a database of scholarships available in Poland and abroad.

More information about Literary Residences in Poland can be found on the project website:
literaryresidenciespoland.pl

^ go to top

[BY] Літаратурныя рэзідэнцыі ў Варшаве для пісьменнікаў і перакладчыкаў з Беларусі, Украіны і Расіі

У 2021 г. спаўняецца дзвесце год з дня нараджэння Цыпрыяна Каміля Норвіда, вандроўнага паэта, які пісаў па дарозе, удалечыні ад дома, у чужых дамах. "Першабытныя радзімы межаў не мелі", - пісаў ён. З улікам гэтай прыгожай і крэатыўнай ідэі арганізатары вырашылі запрасіць у сёлетнія рэзідэнцыі пісьменніц, пісьменнікаў, перакладчыц і перакладчыкаў з Беларусі, Украіны і Расіі, найбліжэйшых да нас краін, якія, аднак, усё яшчэ знаходзяцца па-за межамі еўрапейскай супольнасці.

Мы пачынаем першую літаратурную рэзідэнцкую праграму для пісьменні(ц)каў і перакладчы(ц)каў у Варшаве. Сёлета мы запрашаем гасцей з Беларусі, Украіны і Расіі правесці некалькі творчых тыдняў у цэнтры Варшавы, пад гасцінным дахам Старамесцкага Дома культуры. Мы абвяшчаем два наборы, з якіх запросім прынамсі  пяць рэзідэнтаў на побыт ад 2 да 6 тыдняў.

Арганізоўваючы рэзідэнцыі, мы хочам уключыць замежных пісьменні(ц)каў і перакладчы(ц)каў у варшаўскі літаратурны свет. Мы запрашаем вас правесці некалькі тыдняў у Варшаве і пазнаёміцца ​​з мясцовай мастацкай сцэнай, гісторыяй горада і культурнай панарамай сталіцы. Мы прадастаўляем нашым рэзідэнтам кватэру ў цэнтры з утульным месцам для творчай працы, стыпендыя ў памеры 840 злотых брута на тыдзень, мастацкую, лагістычную і матэрыяльна-тэхнічную падтрымку, а таксама ўдзел у  дзейнасці нашай установы.

Набор прызначаны для пісьменні(ц)каў і перакладчы(ц)каў з Беларусі, Украіны і Расіі, якія адпавядаюць наступным крытэрыям:

 • у іх ёсць хаця б адна кніга, томік паэзіі альбо пераклад, выдадзеныя ў друку,
 • яны могуць дачыняцца на англійскай ці польскай мовах,
 • у гэты момант працуюць над літаратурным праектам.

Падрабязнасці, тэрмін і час побыту мы ўзгоднім з рэзідэнтамі індывідуальна.

Набор № 1:
Апошні тэрмін падачы заявак: 7 мая 2021 г.
Час побыту: май-чэрвень 2021 г.

Набор № 2:
Апошні тэрмін падачы заявак: 30 чэрвеня 2021 года
Час побыту: ліпень-снежань 2021 года

Як падаць заяўку
Заяўка мае змяшчаць:

 • запоўненую форму,
 • CV са спісам апублікаваных літаратурных твораў,
 • суправаджальны ліст з апісаннем канцэпцыі творчай працы на час побыту (не болей за 5000 знакаў з прабеламі),
 • фрагмент апублікаванай працы (максімум 10 старонак А4).

Заяўкі просім кіраваць у пададзены тэрмін па адрасе: rezydencje@sdk.pl

Праект рэалізуецца ў рамках партнёрства польскіх гарадоў-арганізатараў рэзідэнцый - Кракава, Гданьска і Варшавы - і двух літаратурных аб'яднанняў: Асацыяцыі Літаратурнай Уніі і Асацыяцыі перакладчыкаў літаратуры. Гэтае супрацоўніцтва прывядзе не толькі да творчана побыту ў трох гарадах-гаспадарах, але і да стварэння сумеснага вэб-сайта, які прасоўвае ідэю літаратурных рэзідэнцый, а таксама да складання базы звестак аб стыпендыях у Польшчы і за мяжой.

Больш інфармацыі пра літаратурныя рэзідэнцыі ў Польшчы можна знайсці на сайце праекта:
literaryresidenciespoland.pl

^ go to top

[UA] Літературні резиденції у Варшаві для письменників і перекладачів з Білорусі, України та Росії

У 2021 р. виповнюється двісті років від народження Ципріана Каміля Норвіда – мандрівного поета, що творив у дорозі, поза домом і в чужих домах. «Перші батьківщини не мали кордонів», – писав він. Пам’ятаючи про цю красиву і творчу ідею, Організатори прийняли рішення на цьогорічні резиденції запросити письменників та письменниць, а також перекладачів і перекладачок з Білорусі, Росії та України, найближчих до нас країн, однак надалі з-поза європейською спільнотою.

Ми стартуємо із першою програмою літературних резиденцій для письменників/письменниць та перекладачів/перекладачок у Варшаві. Цього року запрошуємо гостей із Білорусі, України та Росії провести кілька творчих тижнів у центрі Варшави під опікою Старомєйського Будинку культури. Оголошуємо два набори, під час яких виберемо принаймні п’ять резидентів на перебування у нас від двох до шести тижнів.

Організовуючи наші резиденції, ми прагнемо долучити закордонних авторів/авторок та перекладачів/перекладачок до варшавського літературного життя. Заохочуємо вас провести кілька тижнів у Варшаві, щоб познайомитися із місцевим мистецьким середовищем, історією міста та культурною пропозицією столиці. Наші резиденти будуть забезпечені помешканням у центрі зі зручним робочим місцем для творчої праці, щотижнева стипендія 840 злотих брутто та матимуть загальну й логістичну підтримку, а також будуть включені у діяльність нашої інституції. 

Набір спрямований на письменників/письменниць з Білорусі, України та Росії, котрі відповідають наступним критеріям:

 • мають принаймні одну видану книжку, поетичну збірку чи переклад,
 • на розмовному рівні володіють польською або англійською,
 • в даний момент працюють над літературним проектом.

Деталі щодо конкретного терміну та тривалості перебування будуть обговорюватися з резидентами у індивідуальному порядку.

Набір № 1:
Прийом заявок: до 7 травня 2021 р.
Термін перебування: травень-червень 2021 р.

Набір № 2:
Прийом заявок: до 30 червня 2021 р.
Термін перебування: липень-грудень 2021 р.

Як подати заявку?
Заявка повинна включати:

 • заповнену форму,
 • резюме із вказаними опублікованими творами,
 • мотиваційний лист із описом концепції проекту на час перебування на Резиденції (максимум 5000 знаків з пробілами),
 • фрагмент опублікованого твору (максимум 10 сторінок А4).

Пакет вище перелічених документів надіслати у вказаний термін на адресу електронної пошти: rezydencje@sdk.pl

Проект реалізовується в рамках партнерства польських міст-організаторів резиденцій – Кракова, Ґданська та Варшави, а також двох літературних асоціацій: «Unia Literacka» та Асоціація перекладачів літератури. Результатом цієї співпраці будуть не лише організовані резиденції у трьох містах-партнерах, але і спільна сторінка в інтернеті, мета якої просування ідеї літературних резиденцій та інформування про наявні стипендії в Польщі й за кордоном.

Більше інформації про Літературні резиденції в Польщі на сайті проекту:
literaryresidenciespoland.pl

^ go to top

[RU] Литературные резиденции в Варшаве для писателей и переводчиков из Беларуси, Украины и России

В 2021 году исполняется двести лет со дня рождения Циприана Камиля Норвида – поэта-странника, писавшего в дороге: вдали от дома, в чужих домах. «Первые родины не имели границ», – писал он. Помня об этой красивой и творческой идеи, организаторы решили пригласить в этом году на резиденции писателей и переводчиков из Беларуси, России и Украины, стран близких к нам, но все же не входящих в европейское сообщество.

Мы запускаем первую программу литературных резиденций для писателей и переводчиков в Варшаве. В этом году мы приглашаем гостей из Беларуси, Украины и России провести несколько творческих недель в центре Варшавы под крылом Старомейского Дома культуры. Мы хотим объявить о двух наборах, в которых выберем не менее пяти резидентов на время од двух до шести недель.

Организуя резиденции, мы хотим привлечь иностранных писателей и переводчиков в литературное сообщество Варшавы. Мы приглашаем вас провести несколько недель в Варшаве и познакомится с местным искусством, историей города и культурным предложением столицы. Нашим резидентом будем предоставлена квартира в центре с удобным рабочим местом, еженедельная стипендия в размере 840 злотых брутто, общая и логистическая поддержка, а также вовлечение в деятельность нашей организации.

Набор ориентирован на писателей и переводчиков из Беларуси, Украины и России, которые соответствуют следующим критериям:

 • имеют хотя бы одну опубликованную книгу, сборник стихов или перевод;
 • владеют английский или польским на разговорном уровне,
 • в данный момент работают над литературным проектом.

Более подробно даты и продолжительность пребывания будут согласовываться с резидентами в индивидуальном порядке.

Набор № 1:
Срок подачи заявок: до 7 мая 2021 г.
Даты пребывания: май-июнь 2021 г.

Набор №2:
Срок подачи заявок: до 30 июня 2021 г.
Даты пребывания: июль-декабрь 2021 г.

Как подать заявку?
Заявка должна включать:

 • заполненную форму,
 • резюме со списком опубликованных литературных произведений,
 • сопроводительное письмо с описанием работы на время пребывания на резиденции (не более чем 5000 знаков с пробелами),
 • фрагмент опубликованного произведения (максимум 10 страниц A4).

Необходимо отправить в установленный строк на следующий адрес электронной почты: rezydencje@sdk.pl

Проект реализуется в рамках партнерства польских городов-организаторов резиденций: Кракова, Гданьска и Варшавы, а также двух литературных ассоциаций: Ассоциация «Unia Literacka» и Ассоциация Переводчиков литературы. Результатом этого сотрудничества станет не только резиденции в трех принимающих городах, но и совместная страница в интернете, продвигающая идею литературных резиденций, которая также будет информационной базой о стипендиях в Польше и за рубежом.

Больше информации о Литературных резиденциях в Польше на сайте проекта:
literaryresidenciespoland.pl

^ go to top

[PL] Rezydencje literackie w Warszawie dla pisarzy i tłumaczy z Białorusi, Ukrainy i Rosji

W roku 2021 mija dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety tułacza, piszącego w drodze, poza domem, w domach obcych. "Pierwsze ojczyzny nie miały granic", pisał. Mając tę piękną i twórczą myśl w pamięci, na tegoroczne rezydencje Organizatorzy postanowili zaprosić pisarzy i pisarki oraz tłumaczy i tłumaczki z Białorusi, Rosji i Ukrainy, krajów nam najbliższych, a jednak wciąż pozostających poza europejską wspólnotą.

Ruszamy z pierwszym programem rezydencji literackich dla pisarzy_ek i tłumaczy_ek w Warszawie. W tym roku zapraszamy gości z Białorusi, Ukrainy oraz Rosji do spędzenia kilku twórczych tygodni w centrum Warszawy, pod opieką Staromiejskiego Domu Kultury. Ogłaszamy dwa nabory, w których wybierzemy co najmniej pięciu rezydentów na pobyty o długości od 2 do 6 tygodni.

Organizując rezydencje, pragniemy włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego. Zachęcamy do spędzenia kilku tygodni w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta oraz kulturalnej oferty stolicy. Naszym rezydentom zapewniamy mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium wysokości 840 zł brutto tygodniowo, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie ich w działalność naszej instytucji.

Nabór skierowany jest do pisarzy_ek i tłumaczy_ek z Białorusi, Ukrainy i Rosji, którzy spełniają następujące kryteria:

 • mają na swoim koncie co najmniej jedną wydaną drukiem książkę, tom poetycki lub tłumaczenie,
 • komunikują się w języku angielskim lub polskim,
 • pracują aktualnie nad projektem literackim.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami.

Nabór nr 1:
Termin zgłoszeń: do 7 maja 2021 roku
Termin pobytu: maj-czerwiec 2021 roku

Nabór nr 2:
Termin zgłoszeń: do 30 czerwca 2021 roku
Termin pobytu: lipiec-grudzień 2021 roku

Jak aplikować?
Zgłoszenie zawierające:

 • wypełniony formularz,
 • CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich,
 • list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres Rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),
 • fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 10 stron A4).

należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: rezydencje@sdk.pl

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Współpraca ta zaowocuje nie tylko pobytami organizowanymi w trzech miastach, ale również wspólną stroną internetową promującą ideę rezydencji literackich i będącą bazą informacji o stypendiach w Polsce i za granicą.

Więcej informacji o Rezydencjach Literackich w Polsce znajdziesz na stronie projektu:
literaryresidenciespoland.pl

^ go to top