LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE | 2024

6.5 — 19.5.24

[EN, BY, UA, PL below]

[EN] LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE

We are launching another round of residencies to select at least five residents for stays of 2 to 6 weeks.

We invite guests from Belarus and Ukraine to spend several creative weeks in the centre of Warsaw with the support of Staromiejski Dom Kultury (SDK). We encourage people to choose to stay several weeks in Warsaw to immerse in the artistic life, history and cultural attractions of the capital city. Our residents will be provided with comfortable workspace and accommodation in the city centre, a scholarship of PLN 120 per day including taxes, technical and logistic support, and an active involvement in our existing projects.

We are recruiting writers, playwriters and translators from Belarus and Ukraine who meet the following criteria:

 • At least one book, collection of poems or translation published in print or at least one play staged in the theater;
 • Communication skills in English or Polish;
 • Currently working on a literary project.

Details of the timing and duration of residencies will be agreed separately with each resident.

Start of recruitment: 6 May2024
Application deadline: 19 May 2024
Residency date: July-December 2024
Results announcement: 31th May 2023

How to apply?:

New easier way of applying via link!

The project is implemented in the framework of a partnership between three Polish host cities: Cracow, Gdańsk and Warsaw and two literary associations: Literary Union Association and Literary Translators Association. The partnership offers residencies in the three host cities and a joint website that promotes the literary residency concept and includes a database of scholarships available in Poland and abroad.

More information about Literary Residences in Poland can be found on the project website: www.literaryresidenciespoland.pl

///

[BY] ЛІТАРАТУРНЫЯ РЭЗІДЭНЦЫІ Ў ВАРШАВЕ ДЛЯ ДЛЯ ПІСЬМЕННІКАЎ/ ПІСЬМЕННІЦ, ДРАМАТУРГАЎ/ ДРАМАТУРГІНЬ І ПЕРАКЛАДЧЫКАЎ/ ПЕРАКЛАДЧЫЦ З БЕЛАРУСІ І УКРАІНЫ

Мы запускаем яшчэ адзін раунд рэзідэнцый, каб выбраць як мінімум пяць рэзідэнтаў для пражывання ад 2 да 6 тыдняў.

Сёлета мы запрашаем гасцей з Беларусі правесці некалькі творчых тыдняў у цэнтры Варшавы, пад гасцінным дахам Старамесцкага Дома культуры. Арганізоўваючы рэзідэнцыі, мы хочам уключыць замежных пісьменні(ц)каў і перакладчы(ц)каў у варшаўскі літаратурны свет. Мы запрашаем вас правесці некалькі тыдняў у Варшаве і пазнаёміцца з мясцовай мастацкай сцэнай, гісторыяй горада і культурнай панарамай сталіцы. Мы прадастаўляем нашым рэзідэнтам кватэру ў цэнтры з утульным месцам для творчай працы, стыпендыя ў памеры 120 злотых брута за дзень, мастацкую, лагістычную і матэрыяльна-тэхнічную падтрымку, а таксама ўдзел у дзейнасці нашай установы.

Набор прызначаны для пісьменнікаў/ пісьменніц, драматургаў/ драматургінь і перакладчыкаў/ перакладчыц з Беларусі і Украіны якія адпавядаюць наступным крытэрыям:

 • у іх ёсць хаця б адна кніга, томік паэзіі альбо пераклад, выдадзеныя ў друку, або хаця б адзін драматычны тэкст, пастаўлены ў тэатры,
 • яны могуць дачыняцца на англійскай ці польскай мовах,
 • у гэты момант працуюць над літаратурным праектам.

Падрабязнасці, тэрмін і час побыту мы ўзгоднім з рэзідэнтамі індывідуальна.

Пачатак набору: 6 мая 2024 г
Апошні тэрмін падачы заявак: 19 мая 2024 г
Час побыту: Ліпень-снежань 2024 г
Абвяшчэнне вынікаў: 31 мая 2024 г

Як падаць заяўку?

Новы, больш просты спосаб падачы заяўкі праз анлайн-форму!

Праект рэалізуецца ў рамках партнёрства польскіх гарадоў-арганізатараў рэзідэнцый - Кракава, Гданьска і Варшавы - і двух літаратурных аб'яднанняў: Асацыяцыі Літаратурнай Уніі і Асацыяцыі перакладчыкаў літаратуры. Гэтае супрацоўніцтва прывядзе не толькі да творчана побыту ў трох гарадах-гаспадарах, але і да стварэння сумеснага вэб-сайта, які прасоўвае ідэю літаратурных рэзідэнцый, а таксама да складання базы звестак аб стыпендыях у Польшчы і за мяжой.

Больш інфармацыі пра літаратурныя рэзідэнцыі ў Польшчы можна знайсці на сайце праекта: www.literaryresidenciespoland.pl

///

[UA] ЛІТЕРАТУРНІ РЕЗИДЕНЦІЇ У ВАРШАВІ ДЛЯ ПИСЬМЕННИКІВ/ ПИСЬМЕННИЦЬ, ДРАМАТУРГІВ/ ДРАМАТУРГИНЬ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ/ ПЕРЕКЛАДАЧОК З БІЛОРУСІ ТА УКРАЇНИ

Ми запускаємо ще один раунд резиденцій, щоб вибрати щонайменше п’ять резидентів для перебування від 2 до 6 тижнів.

Цього року запрошуємо гостей з Білорусі та України провести кілька творчих тижнів у центрі Варшави під опікою Староміськoгo Дімy Культури. Організовуючи резиденції, хочемо залучити іноземних письменників та перекладачів у варшавський літературний світ. Ми заохочуємо вас провести кілька тижнів у Варшаві та познайомитися з місцевою мистецькою сценою, історією міста та культурною пропозицією столиці. Hадаємо квартиру в центрі зі зручним місцем для творчої роботи, стипендію 120 злотих брутто за кожен день перебування, матеріальне та матеріально-технічне забезпечення, а також залучення їх до діяльності нашого закладу.

Набір орієнтований на письменників/письменниць, драматургів/драматургинь та перекладачів/перекладачок з Білорусі та України, які відповідають таким критеріям:

 • мати хоча б одну книгу, том поезії або переклад, опубліковану в друкованому вигляді або один текст драми, поставленої в театрi,
 • спілкуватися англійською або польською мовою,
 • зараз вони працюють над літературним проектом.

Деталі щодо дати та тривалості перебування узгоджуються з мешканцями індивідуально.

Початок набору: 6 травня 2024 р
Дедлайн подачі заявок: 19 травня 2024 р
Дата перебування: Липень-грудень 2024 року
Оголошення результатів: 31 травня 2024 р

Як застосовувати?:

Новий легший спосіб гри за посиланням!

Проект реалізується в рамках партнерства польських міст-організаторів резиденцій – Кракова, Гданська та Варшави – та двох літературних об’єднань: Unia Literacka та Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Результатом цієї співпраці є не лише перебування в трьох містах, а й спільний веб-сайт, який пропагує ідею літературних резиденцій та є базою даних про стипендії в Польщі та за кордоном.

Більше інформації про Літературні резиденції в Польщі можна знайти на сайті проекту: www.literaryresidenciespoland.pl

///

[PL] REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY, DRAMATOPISARZY I TŁUMACZY Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Ruszamy z kolejną turą naboru na rezydencje literackie, w trakcie którego wyłonimy co najmniej pięciu rezydentów/pięć redydentek na pobyt od 2 do 6 tygodni.

Zapraszamy osoby autorskie z Białorusi i Ukrainy do spędzenia kilku twórczych tygodni w centrum Warszawy, pod opieką Staromiejskiego Domu Kultury. Ogłaszamy dwa nabory, w których wybierzemy co najmniej pięciu rezydentów na pobyty o długości od 2 do 6 tygodni.

Organizując rezydencje, pragniemy włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego. Zachęcamy do spędzenia kilku tygodni w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta oraz kulturalnej oferty stolicy. Naszym rezydentom zapewniamy mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium wysokości 120 zł brutto za każdy dzień pobytu, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie ich w działalność naszej instytucji.

Nabór skierowany jest do pisarzy_ek, dramaturgów_żek i tłumaczy_ek z Białorusi i Ukrainy, którzy spełniają następujące kryteria:

 • mają na swoim koncie co najmniej jedną wydaną drukiem książkę, tom poetycki lub tłumaczenie lub co najmniej jedną wystawioną w teatrze sztukę,
 • komunikują się w języku angielskim lub polskim,
 • pracują aktualnie nad projektem literackim.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami.

Start naboru: 6 maja 2024 r.
Deadline na zgłoszenia: 19 maja 2024 r.
Termin pobytu: lipiec-grudzień 2024 r.
Ogłoszenie wyników: 31 maja 2024 r.

Jak aplikować?
Nowy łatwiejszy sposób aplikacji przez formularz online!

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Współpraca ta owocuje nie tylko pobytami organizowanymi w trzech miastach, ale również wspólną stroną internetową promującą ideę rezydencji literackich i będącą bazą informacji o stypendiach w Polsce i za granicą.

Więcej informacji o Rezydencjach Literackich w Polsce znajdziesz na stronie projektu: www.literaryresidenciespoland.pl

1 obraz w galerii artykułu LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE | 2024
1 / 1