Nie chcę być człowiekiem - wystawa indywidualna Anny Rutkowskiej

9.11 — 14.1.23

Wydarzenia towarzyszące:

14.01.2023 godz.16:00 - FINISAŻ WYSTAWY: spotkanie z Anną Rutkowską
3.12.2022 godz. 13:00 - Nie chcę być człowiekiem / oprowadzanie po wystawie

///

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
9 listopada 2022 – 14 stycznia 2023
wernisaż: 9 listopada (środa) godz. 19:00

Anna Rutkowska od lat maluje jeden wielki obraz. Zmieniają się formaty i kolory. Szybko i niepokojąco zmienia się także rzeczywistość za oknem, a ona maluje te same motywy. Krąży w błędnym kole, jak pies goniący swój ogon. Nie pytaj więc o tytuły, inspiracje czy znaczenia poszczególnych prac. Jej obrazy to znaki puste. Znaki otwarte na interpretację, jak gombrowiczowski wróbel powieszony na gałęzi. Z chaosu każdy może sam stworzyć swoją własną opowieść. Połączyć plamy, kształty, słowa, kolory, aby nadać im właściwą logikę, następstwo oraz znaczenie. Rzeczywistość rozsypana na kawałki upomina się o uporządkowanie, a każda próba kończy się fiaskiem.

Artystka neguje interpretację, nie nadaje swoim dziełom znaczenia, podobnie jak odwraca się od słów i potrzeby mówienia. Milknie. Rutkowska praktykuje różne formy eskapizmu: uciekanie od kontaktu ze środowiskiem artystycznym, innymi ludźmi, wyjazdy na wieś, czy w końcu zwracanie się ku nieludzkim podmiotom, takim jak zwierzęta czy owady. Nocami często przyłapuje się na kompulsywnym nagrywaniu owadów - ich agonii w szklance z wodą czy ślepej fascynacji płomieniem. Tworzy papierowe maski przypominające głowy zwierząt i performuje w nich samotnie w domu czy w swojej pracowni. Coraz mniej interesuje ją człowiek. Utożsamia się ze zwierzętami, postludzkimi podmiotami i ich emocjami.

“Co ją obchodzi bomba atomowa, pluskwy, czynsz, fundusz inwestycyjny pragnący posiąść z powrotem jej kryminogenne ciało…” - pisał William Seward Burroughs w “Nagim lunchu” o jednej ze swoich bohaterek. To kontrowersyjne dzieło pełne narkotyków, seksu i przemocy stało się wyrazistym symbolem krytyki kapitalistycznego, konserwatywnego społeczeństwa niezdolnego do zmiany. Atmosfera książki jest także inspiracją dla Anny Rutkowskiej. Kiedy wokół szaleje wojna, kryzysy gospodarcze, humanitarne, rzeczywistość ogarnięta jest chaosem i wygląda jak coraz mroczniejszy, nieprzyjemny bad trip, Rutkowska radykalnie zrywa z ludzkim światem. Proponuje wszystkim zamienienie się w kafkowskiego robaka.

Wystawa w ramach Nagrody Inicjatywy Entry.

Partnerzy:
Inicjatywa Entry
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Rutkowska (ur. 1996) - artystka wizualna i performerka. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 2020 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego ze specjalizacją ze Struktur Wizualnych w Pracowni dr hab. Jana Mioduszewskiego. W latach 2017/2018 przebywała na Erasmusie+ na Akademie výtvarných umění w Pradze. Z wielopokoleniowym bagażem ciężkich doświadczeń zmaga się za pośrednictwem obrazów, performansu, instalacji, obiektów oraz sztuk walki. Mieszka i pracuje w Warszawie.


|EN|

I don't want to be human. A solo exhibition by Anna Rutkowska

Promocyjna Gallery, Old Town Cultural Centre
9 November 2022 - 14 January 2023
Opening: 9 November (Wednesday), 19:00

Anna Rutkowska has been painting one big picture for years. Formats and colours have been changing. The reality outside the window has also evolved quickly and disturbingly, and she has painted the same motifs. She has moved in a vicious circle, like a dog chasing its tail. Do not ask about titles, inspirations or meanings of individual works. Her paintings are blank signs. Signs open to interpretation, like the Gombrowicz’s sparrow hung on a branch. Everyone can create their own story out of the chaos, and combine patches, shapes, words, colours to give them their own logic, sequence and meaning. Reality scattered into pieces begs to be put in order, and every attempt ends in failure.

The artist denies interpretation, she does not give her works any meaning, just as she turns away from words and the need to speak. She falls silent. Rutkowska practices various forms of escapism such as running away from interactions with the artistic community or other people, travelling to the countryside, or taking up non-human subjects such as animals or insects. At night, she finds herself compulsively recording insects, their agony in a glass of water or their blind fascination with the flame. She creates paper masks that resemble animal heads and makes lonely performances while wearing them at home or in her studio. Increasingly, she becomes less concerned with humans. She identifies with animals, post-human subjects and their emotions.

"She would not care less about the nuclear bomb, bugs, rent, on an investment fund eager to repossess her criminogenic body…", William Seward Burroughs wrote about one of his female protagonists in Naked Lunch. This controversial book, full of sex, drugs and violence, has become an incisive symbol of the critique of the capitalist and conservative society incapable of change. The atmosphere of the book has inspired Anna Rutkowska. When war, economic and humanitarian crises are raging all around, reality is engulfed in chaos and looks like an increasingly dark, unpleasant bad trip, Rutkowska radically breaks with the human world. She suggests everyone should turn into a Kafkaesque bug.

This exhibition is part of the Entry Initiative Award.

Partners:
Entry Initiative
Academy of Fine Arts in Warsaw

Anna Rutkowska (1996) - is a visual and performance artist. She graduated cum laude from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio of Prof. Jarosław Modzelewski and in Visual Structures in the studio of Dr. Jan Mioduszewski, in 2020. In 2017/2018 she was on Erasmus + at Akademie výtvarných umění in Prague. She processes the multigenerational baggage of tough experiences in paintings, performance, installations, objects and martial arts. She lives and works in Warsaw.

|UKR|

Я не хочу бути людиною. Персональна виставка Анни Рутковської

Галерея Promocyjna, Староміський будинок культури
9 листопада 2022 - 14 січня 2023
Відкриття: 9 листопада 2022 (середа), 19:00

Анна Рутковська роками малює одну велику картину. Змінювалися формати та кольори. Реальність за вікном також розвивалася швидко й тривожно, і вона малювала ті самі мотиви. Вона рухалася по замкнутому колу, як собака, що ганяється за своїм хвостом. Не питайте про назви, джерела натхнення чи значення окремих творів. Її картини – це порожні знаки. Знаки, відкриті для тлумачення, як горобець Ґомбровича, що повис на гілці. Кожен може створити власну історію з хаосу та комбінувати плями, форми, слова, кольори, щоб надати їм власної логіки, послідовності та значення. Розсипана на частини реальність просить навести порядок, і кожна спроба закінчується провалом.

Художниця заперечує інтерпретацію, не надає своїм роботам жодного значення, так само як і відвертається від слів та потреби говорити. Вона замовкає. Рутковська практикує різні форми ескапізму, такі як втеча від взаємодії з мистецьким співтовариством чи іншими людьми, подорожі в сільську місцевість або розгляд нелюдських тем, таких як тварини чи комахи. Вночі вона нав’язливо записує комах, їхню агонію в склянці води або сліпе захоплення полум’ям. Вона створює паперові маски, які нагадують голови тварин, і робить самотні вистави, одягаючи їх вдома чи у своїй студії. Вона дедалі менше переймається людьми. Вона ідентифікує себе з тваринами, постлюдськими суб’єктами та їхніми емоціями.

«Їй було б байдуже на ядерну бомбу, жуків, оренду, про інвестиційний фонд, який бажав повернути її криміногенне тіло…», — писав Вільям Сьюард Берроуз про одну зі своїх героїнь у «Голому ланчі». Ця контроверсійна книга, сповнена сексу, наркотиків і насильства, стала яскравим символом критики капіталістичного та консервативного суспільства, нездатного до змін. Атмосфера книги надихнула Анну Рутковську. Коли навколо вирують війна, економічна та гуманітарна кризи, реальність поглинена хаосом і виглядає як дедалі темніший, неприємний бедтріп, Рутковська радикально пориває з людським світом. Вона пропонує всім перетворитися на кафкіанського жука.

Ця виставка є частиною конкурсу Entry Initiative Award.

Партнери
Entry Initiative
Академія образотворчого мистецтва у Варшаві

Анна Рутковська (1996) - візуальна художниця та перформерка. У 2020 році вона з відзнакою закінчила факультет живопису в Академії образотворчого мистецтва у Варшаві в майстерні професора Ярослава Модзелевського та спеціальність «Візуальні структури» в майстерні доктора Яна Міодушевського. Вона переробляє багаж важких переживань багатьох поколінь в картинах, перформансах, інсталяціях, об’єктах та бойових мистецтвах. Живе і працює у Варшаві.

|RU|

Я не хочу быть человеком. Персональная выставка Анны Рутковской

Галерея Promocyjna, Старогородский дом культуры
9 ноября 2022 - 14 января 2023
Открытие: 9 ноября 2022 (среда), 19:00

Анна Рутковская годами рисует одну большую картину. Изменялись форматы и цвета. Реальность за окном также развивалась быстро и тревожно, и она рисовала те же мотивы. Она двигалась по замкнутому кругу, как собака, гоняющаяся за своим хвостом. Не спрашивайте названия, источники вдохновения или значения отдельных произведений. Ее картины – это пустые знаки. Знаки, открытые для толкования, как воробей Гомбровича, повисший на ветке. Каждый может создать собственную историю из хаоса и комбинировать пятна, формы, слова, цвета, чтобы придать им собственную логику, последовательность и значение. Рассыпанная на две части действительность просит навести порядок, и любая попытка заканчивается провалом.

Художница отрицает интерпретацию, не придает своим работам никакого значения, равно как и отворачивается от слов и необходимости говорить. Она умолкает. Рутковская практикует различные формы эскапизма, такие как бегство от взаимодействия с художественным сообществом или другими людьми, путешествия в сельскую местность или рассмотрение нечеловеческих тем, таких как животные или насекомые. Ночью она навязчиво записывает насекомых, их агонию в стакане воды или слепое восхищение пламенем. Она создает бумажные маски, напоминающие головы животных, и делает одинокие представления, одевая их дома или в своей студии. Она все меньше занимается людьми. Она идентифицирует себя с животными, постчеловеческими субъектами и их эмоциями.

«Ей были бы безразличны ядерная бомба, жуки, аренда, инвестиционный фонд, который желал вернуть ее криминогенное тело…», — писал Уильям Сьюард Берроуз об одной из своих героинь в «Голом завтраке». Эта контроверсионная книга, полная секса, наркотиков и насилия, стала ярким символом критики капиталистического и консервативного общества, неспособного к переменам. Атмосфера книги вдохновила Анну Рутковскую. Когда вокруг бушуют война, экономический и гуманитарный кризис, реальность поглощена хаосом и выглядит как все более темный, неприятный бедтрип, Рутковская радикально порывает с человеческим миром. Она предлагает всем превратиться в кафкианского жука.

Эта выставка является частью конкурса Entry Initiative Award.

Партнеры:
Entry Initiative
Академия изобразительного искусства в Варшаве

Анна Рутковская (1996) - визуальная художница и перформерша. В 2020 году она с отличием окончила факультет живописи в Академии изящных искусств в Варшаве в мастерской профессора Ярослава Модзелевского и специальность «Визуальные структуры» в мастерской доктора Яна Миодушевского. Она прорабатывает багаж трудных переживаний многих поколений в картинах, перформансах, инсталляциях, объектах и боевых искусствах. Живёт и работает в Варшаве

1 obraz w galerii artykułu Nie chcę być człowiekiem - wystawa indywidualna Anny Rutkowskiej
2 obraz w galerii artykułu Nie chcę być człowiekiem - wystawa indywidualna Anny Rutkowskiej
1 / 2