Obrazy uczuć religijnych / wystawa Szawła Płóciennika

17.11 — 29.1.22

Szaweł Płóciennik
“OBRAZY UCZUĆ RELIGIJNYCH”
17 listopada 2021 - 29 stycznia 2022

Wystawa w Galerii Promocyjnej w ramach Nagrody Inicjatywy ENTRY

„Dlatego akceptuj również wyszydzanie samego siebie po to, żeby odpadło od ciebie wszystko, co boskie i heroiczne, i żeby pozostało w tobie tylko to, co jak najbardziej ludzkie.” C. G. Jung, „Czerwona Księga”

Obrazy Płóciennika zapełniają “persony” i hetery”, hybrydyczne giganty. Wyglądają jakby właśnie formowały się, przerodziły się z geologicznych form i przekształcały w stworzenia człekokształtne. Ich ciała są zdeformowane, ciężkie, zwierzęce, a także w jakiś sposób zaburzone czy niedokończone. Z intuicyjnych szkiców, wyobrażeń artysty, poprzez eksperymenty formalne nad fakturą czy materią malarską powstaje tkanka cielesna, fizyczna tychże postaci. Artystę zajmuje jednak nie tylko powierzchowność tych pół-ludzkich stworzeń. Płóciennik zafascynowany jest psychoanalizą Gustava Carla Junga, maskami społecznymi oraz wewnętrznym, ukrytym ja.a
Tytuł wystawy Szawła Płóciennika w przewrotny sposób odnosi się do artykułu 196. polskiego kodeksu karnego o przestępstwie obrazy uczuć religijnych. W jego najnowszych pracach pojawiają się także wątki pasyjne, postacie Chrystusa, i figury niczym z pomników. Artysta nawiązuje tym do ostatnich wydarzeń polityczno-społecznych, do protestów ulicznych, które anektowały wiele symboli i figur tradycyjnie przynależnych do sfery religijnej. Krytykuje w ten sposób fanatyczne przejawy religijności, postuluje nie tylko uwolnienie się od więzów religijnych, ale także od umierającego antropocentryzmu. Spojrzenie w głąb siebie, zdjęcie masek, dotarcie do prawdziwego i pierwotnego ja.

Szaweł Płóciennik (ur. 1987) – absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP, malarz i performer, twórca powieści graficznych. Założyciel Otwartej Pracowni Eksperymentu “Kaplica”, kurator projektu Oddział Przepiękny. Nominowany do nagrody Super Hiro w kategorii komiks 2012 roku, zdobywca nagrody im. Grzegorza Kowalika w konkursie Nalepsze Dyplomy ASP Coming Out 2015. Autor okładki albumu “Izrael gra kulturę” zespołu Izrael. Laureat Nagrody Twórczej Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2018 roku. Uczestnik wystawy Coming Out - Najlepsze Dyplomy ASP 2019. Laureat nagrody inicjatywy Entry 2019.

Nagroda Inicjatywy ENTRY przyznawana już od 2003 roku powstała jako efekt współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, fundatorów państwa Agnieszki i Pawła Gieryńskich oraz pana Dariusza Wasylkowskiego i Galerii Promocyjnej. Jej celem jest wsparcie absolwentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i ułatwienie im rozpoczęcia kariery artystycznej po zakończeniu studiów. Co roku dwójka artystów otrzymuje stypendium oraz możliwość pokazania swoich prac w Galerii Promocyjnej.

Partnerzy:
Inicjatywa Nagrody Entry
ZAiKS
ASP w Warszawie
NN6T

/////

Szaweł Płóciennik: ENTRY Initiative Award exhibition at Galeria Promocyjna
PIQUETURES OF RELIGIOUS FEELINGS
147 November 2021 - 29 January 2022

Therefore, accept self-mockery, too, so you’re stripped of anything that is divine or heroic and only left with what is ultimately human inside you.
C. G. Jung, The Red Book

Płóciennik’s paintings are populated by “personae and hetairai’, hybrid giants. They look as in the making, transforming from geological forms and turning into humanoids. Their bodies are deformed, heavy, animalistic, and somehow distorted or unfinished. Intuitive sketches and the artist’s imagery yield a carnal, physical tissue of these characters through formal and textural experimentation. The artist is not only preoccupied with the external appearance of the half-human creatures. Płóciennik is fascinated with Carl Gustav Jung’s psychoanalysis, social masks and the concealed inner “I”.
The title of Szaweł Płóciennik’s exhibition makes a perverse reference to Article 196 of the Polish Criminal Code that covers a crime known as the offence to religious feelings. His latest works include themes of the Passion, figures of Christ and other monumental figures. The artist refers to latest political and social developments and street protests which have captured a number of symbols and figures traditionally reserved for the sphere of religion. He criticises excessive religiosity and recommends braking free from religious bonds and, indeed, the dying anthropocentricity with insight, with all masks removed, straight into the genuine primeval ego.

Szaweł Płóciennik (b. 1987) graduated from the Faculty of Painting the Academy of Fine Arts, Warsaw; author of graphic novels, painter and performer; founder of the Chapel Open Experiment Study; curator of the Oddział Przepiękny project. He received a Super Hiro award nomination in the cartoon category in 2012, a Grzegorz Kowalik award in the Coming
Out: The Best of Academy of Fine Arts Diploma Projects in 2015. He is the author of the cover of the album “Izrael gra kulturę” by Izrael. He received a Creative Award of the Masovia Voivodship in 2018. He took part in the Coming Out: The Best of Academy of Fine Arts Diploma Projects in 2019. He received an Entry Initiative Award in 2019.

The ENTRY Initiative Award was first presented in 2003 and it is a joint award of the Academy of Fine Arts in Warsaw, the Founders: Mrs. Agnieszka Gieryńska and Mr. Paweł Gieryński, and Mr. Dariusz Wasylkowski and Galeria Promocyjna. Its goal is to support young Warsaw Academy of Fine Arts graduates to kick start their artistic careers. Each year, two artists will receive a scholarship and an opportunity to present their works at Galeria Promocyjna.

Partners:
Inicjatywa Nagrody Entry
ZAiKS
ASP w Warszawie
NN6T

1 obraz w galerii artykułu Obrazy uczuć religijnych / wystawa Szawła Płóciennika
1 / 1