OKNA DLA UKRAINY W BIELSKU-BIAŁEJ

3.10.23

3 października w samym centrum Bielska-Białej startujemy ze zbiórką okien, które trafią do ukraińskich organizacji społecznych zajmujących się odbudową domów zniszczonych w wyniku rosyjskiej agresji. Zbiórkę organizuje Galeria Bielska BWA we współpracy z Centrum Mieroszewskiego, Galerią Promocyjną i Fundacją BRDA w ramach wystawy „Dear Future”, którą możecie oglądać w Galerii Bielskiej BWA już od 24 listopada.
Akcja to bezpośrednia kontynuacja projektu OKNO realizowanego przez Fundację BRDA od lipca 2022 roku. Do tej pory fundacja wysłała łącznie równo 1847 okien do organizacji non-profit w Ukrainie. Nasze działanie to szansa na okrągłe 2000 okien przed końcem roku.

Dlaczego to jest ważne?
W wyniku ataków rakietowych okna są niszczone na masową skalę. Do 2021 roku okna do Ukrainy były importowane z Rosji i Białorusi, a jedyna fabryka szkła w Lisiczańsku zamknęła się jeszcze w 2015. Polska z kolei jest największym producentem stolarki w Europie i sąsiadem Ukrainy, co oznacza najszybszy i najbardziej odpowiedzialny środowiskowo transport okien możliwy. Brak okien oznacza brak izolacji termicznej, deszcz, śnieg i wilgoć w pomieszczeniach, brak bezpieczeństwa i brak godnych warunków do życia. Okna pozwalają Ukraińcom i Ukrainkom wrócić do domu. Dlatego je zbieramy.

Jak to robimy?
Okna są jednym z droższych komponentów budowlanych, więc BRDA postanowiła pozyskiwać okna z odzysku – te pochodzące z demontażu, rozbiórek i remontów, ale także te prosto od dystrybutorów i producentów, pochodzące ze zwrotów czy końcówek serii. Okno lekko zarysowane w transporcie jest nadal w pełni sprawne i ochroni domowników przed zimą. Masz takie okno i chcesz je nam przekazać? Oto jak działamy krok po kroku:

 1. Stolarkę od darczyńców i darczynek z Bielska-Białej i okolic będziemy gromadzić w magazynie Galerii Bielskiej BWA – Willa Sixta przy ulicy ul. Adama Mickiewicza 24. Zaczynamy zbiórkę 3 października i kontynuujemy przez cały okres trwania wystaw, aż do 24 lutego 2024 roku.
 2. Napisz do nas maila na p.darlak@galeriabielska.pl lub j.oginska@galeriabielska.pl i daj znać, jakie okno chcesz przekazać na zbiórkę. Przyjmujemy okna we wszystkich rozmiarach, ale muszą być nieuszkodzone, wymontowane z kompletną ramą i w dobrej kondycji (nie bierzemy starych drewniaków!).
 3. Okna możemy od Was odebrać, ale z przyjemnością pomożemy Wam je rozładować bezpośrednio w naszym magazynie, jeśli dysponujecie własnym transportem.
 4. Część okien trafi na ekspozycję w Galerii Bielskiej BWA! Za waszą zgodą chętnie opiszemy skąd pochodzą i kto je ofiarował i zrobimy dokumentację fotograficzną z przekazania okien. Możecie też je śmiało przekazać anonimowo.
 5. Po zakończeniu wystawy, wszystkie zebrane okna pakujemy na drewniane stojaki, owijamy stretchem i wrzucamy na transport do organizacji społecznej w Charkowie, Chersoniu lub w Kijowie, w zależności od zapotrzebowania. Po tygodniu dzielimy się z Wami radosną nowiną o transporcie, który dojechał na miejsce i czekamy na zdjęcia z okien zamontowanych w ukraińskich domach. Okno z Bielska Białej w domu w obwodzie charkowskim? Co za piękna sprawa!
  W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji, Paulina Darłak i Julia Ogińska z Galerii Bielskiej BWA. Czekamy na Wasze okna i na Was na wystawie!

Zbiórka odbywa się w ramach wystawy "Dear Future vol.2" w BWA Bielsko-Biała w Willi Sixta, której organizatorem jest Galeria Promocyjna.

Opis wydarzenia na Fb [link przenoszący na stronę facebook, otwiera się w nowej karcie]

///

[ENG] Windows for Ukraine in Bielsko-Biała

On October 3rd, right in the center of Bielsko-Biała, we're launching a window collection campaign that will be sent to Ukrainian social organizations involved in rebuilding homes damaged as a result of Russian aggression. The collection is organized by Bielska BWA Gallery in collaboration with Mieroszewski Center, Promocyjna Gallery and the BRDA Foundation as part of the "Dear Future" exhibition, which you can already see at the Bielska BWA Gallery starting from November 24th.
This action is a direct continuation of the OKNO project carried out by the BRDA Foundation since July 2022. So far, the foundation has sent a total of 1,847 windows to non-profit organizations in Ukraine. Our goal is to reach a round number of 2,000 windows by the end of the year.

Why is this important?
Due to rocket attacks, windows are being destroyed on a massive scale. Until 2021, windows for Ukraine were imported from Russia and Belarus, and the only glass factory in Lisichansk closed down in 2015. Poland, on the other hand, is the largest producer of windows in Europe and is Ukraine's neighbor, meaning it provides the fastest and most environmentally responsible window transportation. The lack of windows means a lack of thermal insulation, exposure to rain, snow, and moisture in buildings, a lack of security, and inadequate living conditions. Windows allow Ukrainians to return to their homes. That's why we're collecting them.

How are we doing this?

 1. Windows are one of the more expensive building components, so BRDA has decided to source windows from salvage – those from dismantling, demolitions, and renovations, as well as those directly from distributors and manufacturers, including surplus or end-of-series items. A window with slight transport damage is still fully functional and provides protection from the cold. If you have such a window and want to donate it, here's how we work step by step:
 2. We will collect windows from donors in Bielsko-Biała and the surrounding areas in the storage facility of the Bielska BWA Gallery – Willa Sixta at ul. Adama Mickiewicza 24. We start the collection on October 3rd and continue throughout the duration of the exhibition until February 24th, 2024.
 3. Send us an email at p.darlak@galeriabielska.pl or j.oginska@galeriabielska.pl and let us know which window you want to donate to the collection. We accept windows of all sizes, but they must be undamaged, removed with a complete frame, and in good condition (we don't accept old wooden windows!).
 4. We can pick up the windows from you, but we'd be happy to assist you in unloading them directly at our storage facility if you have your own transportation.
 5. Some of the windows will be featured in the Bielska BWA Gallery exhibition! With your consent, we'd be happy to describe where they came from and who donated them, and we'll document the handover with photographs. You can also donate them anonymously.
 6. After the exhibition ends, we pack all the collected windows on wooden racks, wrap them with stretch film, and send them for transport to a social organization in Kharkiv, Kherson, or Kiev, depending on their needs. After a week, we share the joyful news about the delivery and wait for photos of the windows installed in Ukrainian homes. A window from Bielsko-Biała in a home in the Kharkiv region? What a beautiful thing!
  If you have any questions, we're at your disposal, Paulina Darłak and Julia Ogińska from the Bielska BWA Gallery. We're looking forward to your windows and to seeing you at the exhibition!

The collection is being held as part of the "Dear Future vol.2" exhibition at BWA Bielsko-Biala in the Willi Sixta, organized by the Promotional Gallery.

///

[UKR] Вікна для України в Більсько-Бялій

3 жовтня в самому центрі Більсько-Бялої ми розпочинаємо збір вікон, які будуть передані українським громадським організаціям, що займаються відбудовою будинків, зруйнованих російською агресією. Збірку організовує Galeriia Bielska BWA у співпраці з Centrum Mieroszewskiego, Galeria Promocyjna та Фундацією BRDA в рамках виставки "Dear Future", яку ви можете побачити в Bielskiej BWA з 24 листопада.
Акція є прямим продовженням проєкту OKNO, який Фонд BRDA реалізує з липня 2022 року. На сьогоднішній день фонд відправив до громадських організацій в Україні рівно 1847 вікон. Наша акція - це шанс зібрати 2000 вікон до кінця року.

Чому це важливо?
Внаслідок ракетних обстрілів масово руйнуються вікна. До 2021 року вікна для України імпортували з Росії та Білорусі, а єдиний склозавод у Лисичанську закрився ще у 2015 році. Польща ж є найбільшим виробником деревообробної продукції в Європі та сусідом України, що означає найшвидше та найбільш екологічно відповідальне транспортування вікон. Відсутність їх означає відсутність теплоізоляції, дощ, сніг і сирість у приміщеннях, відсутність безпеки та гідних умов життя. Вікна дозволяють українським чоловікам і жінкам повернутися до своїх домівок. Саме тому ми їх збираємо.

Як ми це робимо?
Вікна є одним з найдорожчих будівельних компонентів, тому BRDA вирішила збирати перероблені вікна - від демонтажу, знесення та реконструкції, а також від дистриб'юторів та виробників, повернуті або зняті з виробництва. Вікно, яке було злегка подряпане під час транспортування, все ще повністю функціональне і буде захищати мешканців взимку. У вас є таке вікно і ви хочете передати його нам? Ось як ми працюємо крок за кроком:

 1. Ми будемо збирати вироби з дерева від донорів та донорок з Більсько-Бялої та околиць на складі Galerii Bielskiej BWA - Willa Sixta на вул. Адама Міцкевича, 24. Ми розпочнемо збір 3 жовтня і продовжимо його під час тривання виставки до 24 лютого 2024 року.
 2. Напишіть нам p.darlak@galeriabielska.pl або j.oginska@galeriabielska.pl і повідомте, яке вікно ви хотіли б передати до колекції. Ми приймаємо вікна всіх розмірів, але вони повинні бути неушкодженими, демонтованими з повною рамою і в хорошому стані (не приймаємо старі вікна!).
 3. Ми можемо забрати вікно у вас, але будемо раді допомогти вам розвантажити їх безпосередньо на нашому складі, якщо у вас є власний транспорт.
 4. Частина вікон буде виставлена в Galerii Bielskiej BWA! З вашого дозволу ми будемо раді описати, звідки вони походять і хто їх подарував, а також зробимо фотофіксацію передачі вікон. Ви також можете передати їх анонімно.
 5. Після закінчення виставки пакуємо всі зібрані вікна на дерев'яні стелажі, обмотуємо стрейчем і відправляємо транспортом до громадських організації в Харкові, Херсоні або Києві, залежно від попиту. Через тиждень ми ділимося з вами радісною новиною про прибуття транспорту і з нетерпінням чекаємо фотографій вікон, встановлених в українських будинках. Вікно з Бєльсько-Бялої в будинку в Харківській області? Яка краса!
  Якщо у вас виникнуть запитання, ми у вашому розпорядженні, Paulina Darłak i Julia Ogińska z Galerii Bielskiej BWA
  Ми з нетерпінням чекаємо на ваші вікна і побачимося з вами на виставці!

Колекція представлена в рамках виставки "Dear Future vol.2" в BWA Бєльсько-Бяла на Willi Sixta, організованої галереєю Promotion.

Ilustracja dekoracyjna.
1 obraz w galerii artykułu OKNA DLA UKRAINY W BIELSKU-BIAŁEJ
1 / 1