Sergey Shabohin | Demonstracyjna mimikra: 7 filmów w piwnicy

12.7 — 26.7.24

[PL]

Sergey Shabohin
Demonstracyjna mimikra: 7 filmów w piwnicy

koordynatorka: Liza Maslionchanka

12.7–26.7.2024
otwarcie: 12.7 (piątek), g.16:00-20:00

wystawa czynna: wt. - pt. 16.00 - 20.00; sob. 14.00 - 18.00
Piwnica Largactil, Staromiejski Dom Kultury

Wystawa jest prezentacją siedmiu filmów Sergeya Shabohina, stworzonych w latach 2011-2023 w ramach różnych cykli, po raz pierwszy zestawionych w jednym pokazie. Wszystkie filmy łączy strategia "demonstracyjnej mimikry" – odsłaniania ukrytych i tłumionych warstw historycznych poprzez "praktyki podporządkowania" różnym okolicznościom. W każdym filmie podkreślona jest specyfika miejsca i czasu, co obrazuje przejście między warstwami historycznymi: od sowieckiej utopii do jej upadku, od wzrostu autorytaryzmu do utrwalania stagnacji państwowej, od praktyk artystycznych aktywistów lat 2010 po kroniki ruchu protestacyjnego z 2020 roku, od dymu wojennego i przewrotów geopolitycznych do przekształcenia świata. Wybór piwnicy na miejsce wystawy jest świadomy, służy jako podziemne miejsce terrorystów-artystów, jaskinia lub legowisko, kopalnia lub archiwum historycznych palimpsestów, również jako schronienie przed katastrofami świata zewnętrznego. Prace nie tylko pokazują, jak powstają i rozpadają się imperia, jak eliminują każdy podmiot, ale także uwidoczniają jak solidarność, wyobraźnia oraz dążenie do wolności mają potężny, emancypacyjny potencjał.

Sergey Shabohin urodzony w Nowopołocku (Białoruś) w 1984 roku, artysta, kurator, autor tekstów o sztuce, archiwista. Jest współzałożycielem i głównym redaktorem platformy badawczej Kalektar poświęconej sztuce Białorusi, członkiem grupy roboczej inicjatywy Open Muzej, mającej na celu stworzenie muzeum białoruskiej sztuki współczesnej, założycielem i głównym redaktorem portalu Art Aktywista oraz właścicielem przestrzeni Gray Mandorla Studio w Poznaniu. W praktyce twórczej jest zaangażowany w działania interdyscyplinarne: reżyserię filmów i performansów, współpracę z muzykami i artystami teatralnymi. Mieszka i pracuje w Poznaniu i Berlinie.

///

[ENG]

Sergey Shabohin
Demonstrative Mimicry: 7 Videos in the Basement

Coordinator: Liza Maslionchanka

July 12 – 26, 2024
Opening; 12 July, 4 pm – 8 pm

exhibition open: Tues - Fri. 4.00 - 8.00 pm; Sat. 2.00 - 6.00 pm
Staromiejski Dom Kultury

The exhibition is a presentation of seven films by Sergey Shabohin, created between 2011 and 2023 as part of different cycles, shown together for the first time in a unified exhibition program. All the videos share the strategy of "demonstrative mimicry" – revealing hidden and repressed historical layers through "practices of subordination" to different contexts. The specificity of place and time is emphasized in each video, marking the transition of historical strata: from Soviet utopia to its collapse, from the rise of authoritarian ideology to the fixation of state stagnation, from the art activist practices of 2010 to the chronicles of the protest movement of 2020, from the smoke of war and geopolitical upheavals to the redistribution of the world. The choice of the basement for the exhibition is deliberate, serving as an art-terrorist underground, a den or lair, a mine or a warehouse of historical palimpsests and total archives, as well as a shelter-refuge from external catastrophes. The videos not only demonstrate how empires are born and fall apart and how they displace any subject, but also how solidarity, imagination, and the pursuit of freedom have powerful emancipatory potential.

Sergey Shabohin, born in Novopolotsk (Belarus) in 1984, is an artist, curator, author of texts on art, archivist, co-founder and chief editor of the research platform Kalektar, dedicated to the art of Belarus, member of the working group of the Open Muzej initiative aimed at creating a museum of contemporary Belarusian art, founder and chief editor of the Art Aktivist portal. Owner of the Gray Mandorla Studio space in Poznan. The artist also engages in interdisciplinary practices: directing films and performances, collaborating with musicians and theater artists. He lives and works in Poznan and Berlin.

1 obraz w galerii artykułu Sergey Shabohin | Demonstracyjna mimikra: 7 filmów w piwnicy
1 / 1