| Alicja Czyczel |

https://www.instagram.com/alicja__czyczel/

Alicja Czyczel (ona/jej) – choreografka, edukatorka, performerka, facylitatorka grupowych procesów twórczych. W swojej działalności artystyczno-społecznej koncentruje się na budowaniu wspólnoty poprzez kolektywną troskę oraz na tworzeniu bezpieczniejszych przestrzeni do doświadczania przyjemności i wiedzy płynącej z ciała. Czyczel tworzy choreografie sceniczne, realizuje działania site-specific i  interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, oraz organizuje spacery dźwiękowe. Współtwórczyni ogólnopolskiej inicjatywy Przestrzeń Wspólna. Członkini warszawskiej Queerowej Akademii Ruchu. Od 2018 współpracuje z Działem Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej eseistyczne i poetyckie teksty ukazały się w „Dialogu”, „Glissando", „Playground”. Jej prace i działania były pokazywane w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w Aomori Contemporary Art Center w Japonii, w Polskim Pawilonie / Postartystycznym Zgromadzeniu na Gwangju Biennale w Korei, w Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej: Jasna 10, w Parku Moczydło w Warszawie, na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, na mokradłach Zakola Wawerskiego oraz na Łąkach Golędzinowskich nad Wisłą.

Alicja Czyczel (she/her) is a choreographer, educator, performer, group creation facilitator. In her artistic and community work, she focuses on building community through collective care and on creating safer spaces for experiencing body pleasure and knowledge. Czyczel creates stage choreographies, performs site-specific projects and interdisciplinary art and research projects, conducts workshops for children and adults, and organises sound walks. She is a co-founder of the nationwide initiative Common Space. Member of the Warsaw Queer Academy of Movement. Since 2018, she has been working with the Education Department of the Museum of Modern Art in Warsaw. Her essays and poetic texts have been published in Dialog, Glissando, and Playground. Her works and activities have been shown at the Museum of Art in Łódź, the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, the Aomori Contemporary Art Center in Japan, the Polish Pavilion / Post-Artistic Assembly at the Gwangju Biennale in Korea, the Warsaw Luminary of Political Criticism: Jasna 10, in Moczydło Park in Warsaw, on Opatowicka Island in Wrocław, on Sobieszewska Island in Gdańsk, in the wetlands of Zakol Wawerski and in Golędzinowskie Meadows on the Vistula River.

Аліція Чичель (вона/її) – хореографка, педагог, перформерка, фасилітаторка групових творчих процесів. У своїй мистецькій та соціальній діяльності вона зосереджується на побудові спільноти через колективну турботу та на створенні безпечнішого простору для відчуття задоволення та пізнання тіла. Чичель створює сценічні хореографії, проводить site-specific заходи та міждисциплінарні мистецькі та дослідницькі проекти, проводить майстер-класи для дітей та дорослих, організовує звукові прогулянки. Співзасновниця загальнонаціональної ініціативи «Спільний простір» Членкиня Квір-академії руху у Варшаві. З 2018 року співпрацює з відділом освіти Музею сучасного мистецтва у Варшаві. Її есе та поезія публікувалися в журналах «Dialog», «Glissando», «Playground». Її роботи та діяльність були представлені в Музеї мистецтв у Лодзі, у Національній галереї мистецтв Zachęta у Варшаві, у Aomori  Contemporary Art Centre в Японії, у Польському павільйоні / Постхудожньому згромадженню  в Gwanju Biennal в Кореї, у Варшавській спільноті політичної критикі: Jasna 10, у парку Moczydło у Варшаві, на острові Опатовіцька у Вроцлаві, на острові Собешево у Гданську,  у водно-болотних угіддях Вавер-Бенд та на Голендзіновських луках на річці Вісла.

///

Alicja Czyczel, Nasiąkać światem, 2023, performans, czas trwania: 40 min 

Choreografia dźwiękowa „Nasiąkać światem” zaprasza do chwili uważności i odczuwania transmaterialności własnego wodnego ciała. Dźwięki instalacji przesączają się przez głośniki, odbijają od szyb i osób, wchłaniają w tynk i skórę, wchodzą ze sobą w nowe przestrzenno-afektywne relacje. Choreografia Czyczel wytwarza się w splotach, współbrzmieniach i zakłóceniach pomiędzy dźwięczącymi i słuchającymi. Artystka eksperymentuje z formami bliskości, które wymagają bycia ciało w ciało, materia w materię, zapośredniczonymi poprzez ruch, pamięć, anatomię, wyobraźnię, zjawiska atmosferyczne. Czyczel stwarza warunki do wielozmysłowego poczucia, że jest się częścią naturokultury – wspólnoty żyjących, umierających, parujących i gnijących ciał. Negocjuje tym samym możliwości etycznego współbycia i współmyślenia relacyjności w czasach kryzysu klimatycznego. 

Alicja Czyczel, Soak up the World, 2023, performance art, duration: 40 min  

The sound choreography Soak up the World invites you to take a moment of mindfulness and to feel the transmateriality of your own watery body. The sounds of the installation seep through the speakers, bounce off glass and people, absorb into the plaster and skin, and enter into new spatial and affective relationships with each other. Czyczel's choreography is produced in the tangle, consonance and interference between the sounding and the listening. The artist experiments with forms of intimacy that require being body to body, matter to matter, mediated through movement, memory, anatomy, imagination, atmospheric phenomena. Czyczel creates an environment for a multi-sensory sensation of being part of a nature-culture, a community of living, dying, steaming and decaying bodies. In doing so, he negotiates ethical co-existence and co-thinking of relationality in times of climate crisis. 

Aліса Чичель, Насичувати світом,  2023, вистава, тривалість: 40 хв  

Звукова хореографія «Насичувати світом» запрошує на мить усвідомленості та відчуття трансматеріальності власного водного тіла. Звуки інсталяції просочуються крізь динаміки, відбиваються від вікон і людей, вбираються в штукатурку і шкіру, вступають в нові просторові і афективні відносини один з одним. Хореографія Чичель створена в переплетіннях, співзвуччях і спотвореннях між ораторами і слухачами. Художниця експериментує з формами близькості, які вимагають бути тілом до тіла, матерією до матерії, опосередкованої через рух, пам'ять, анатомію, уяву та атмосферні явища. Чичель створює умови для мультисенсорного відчуття, що ти є частиною натурокультури – спільноти живих, вмираючих, паруючих і гниючих тіл. Роблячи це, вона обговорює можливості етичного співіснування та спільного мислення реляційності в часи кліматичної кризи. 

... powrót do strony głównej | back to main page ...