| Anita Nemet |

https://www.instagram.com/nemetal/

Anita Nemet jest ukraińską multidyscyplinarną artystką, kuratorką i badaczką. Ukończyła Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohienko, gdzie studiowała na wydziale Restauracji Dzieł Sztuki oraz Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych, na wydziale Historii i Teorii Sztuki. Jest współzałożycielką grupy artystycznej UPALA (2015-2018). Interesuje się kontekstem miejskim i społecznościami lokalnymi, popkulturą, feminizmem, kulturą queer, sztuką ukraińską XX i XXI wieku, dyskursami pokoleniowymi oraz łączeniem praktyki artystycznej z macierzyństwem. Pracowała jako prowadząca programu „Centrum sztuki” w regionalnej telewizji Chmielnickiego „Centrum Podola”, wykładowczyni na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, badaczka i koordynatorka programów edukacyjnych w Chmielnickim Obwodowym Centrum Sztuki Muzeum, kuratorka projektów wystawienniczych. Od 2019 roku pracuje we Lwowie, jako kierowniczka Muzeum Rzeźby Nowoczesnej im. M. Dzyndry będącego częścią Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, także kierowniczka fundacji pozarządowej Muzeum Mychajła Dzyndry, dyrektor artystyczny galerii Diogenes we Lwowie. 

Anita Nemet is a Ukrainian multidisciplinary artist, curator and researcher. She has graduated from Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University where she studied in the department of Restoration of art works and Lviv National Academy of Arts, department of History and Theory of Art. She was the founding member of artistic group UPALA (2015-2018). She is interested in local city context and communities, pop-culture, feminism, queer culture, Ukrainian art of 20th and 21st century, generation discurs and combining artistic practice with motherhood. Worked as a host of the TV show "Art Center" on a Khmelnitsky regional television "Podillya Center" leading a program about arts and culture, lecturer of history of art at Khmelnitsky National University, researcher and coordinator of educational programs at the Khmelnytsky Regional Art Museum, curator of exhibition projects in museum space and gallery.  Since 2019 lived and worked in Lviv, as a head of Mykhailo Dzyndra Museum of modern sculpture that is a part of Lviv national gallery of art, also manager of NGO Mykhailo Dzyndra Museum foundation, art director of Diogenes gallery in Lviv. 

Аніта Немет – українська мультидисциплінарна художниця, кураторка та дослідниця. Закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, де навчалася за спеціальністю "Реставрація творів мистецтва", та Львівську національну академію мистецтв, факультет історії та теорії мистецтва. Співзасновниця колективу UPALA (2015-2018). Має інтерес до таких тем, як локальний міський контекст та спільноти, поп-культура, фемінізм, квір-культура, українське мистецтво XX-XXI століття, дискурс поколінь та суміщення мистецької практики з материнством. Працювала ведучою телепередачі «Арт-центр» на Хмельницькому обласному телебаченні «Поділля-центр», де вела програму про мистецтво та культуру, викладала історію мистецтва у Хмельницькому національному університеті, була науковою співробітницею та координаторкою освітніх програм Хмельницького обласного художнього музею, кураторкою виставкових проектів у музейному просторі галерея "На Проскурівській". З 2019 жила і працювала у Львові, завідувала Музеєм модерної скульптури Михайла Дзиндри, що входить до складу Львівської національної галереї мистецтв, також була менеджеркою ГО «Фонд розвитку Музею Михайла Дзиндри», арт-директоркою і кураторкою Diogenes gallery у Львові.

... powrót do strony głównej | back to main page ...