| Anna Sydorenko |

Anna Sydorenko – kuratorka i jedna z pierwszych ukraińskich artystek, które zaczęły zajmować się landartem. Absolwentka Wydziału Grafiki Sztalugowej w Charkowskim Instytucie Artystyczno-Przemysłowym. Język artystycznej wypowiedzi kształtuje w odpowiedzi na otoczenie, w swojej praktyce wykorzystuje różne media i formy wypowiedzi: wideo i fotografię, instalacje i obiekty. Jej prace są wynikiem analizy historii miejsca realizacji projektu i właściwości naturalnych materiałów tam zastanych. Od 1993 roku jest członkinią Związku Artystów Ukrainy. W 1998 roku wraz z Serhijem Yakuninem zostali pierwszymi ukraińskimi uczestnikami ArtsLink International Fellowships w Kalifornii w USA.

Od 1995 roku związana ze Lwowem, gdzie w latach 2010-2020 kierowała Galerią Sztuki Gary'ego Bowmana. Obecnie jest na rezydencji  artystycznej m4gastatelier w Amsterdamie, Holandia.

Anna Sydorenko (she/her) is a curator and one of the first Ukrainian artists to start working with land art. She graduated from the Faculty of Easel Graphics at the Kharkiv Art and Industrial Institute. She shapes the language of artistic expression in response to the environment, and uses various media and forms of expression in her practice: video and photography, installations and objects. Her works result from analysing the history of the project site and the properties of the natural materials found there. She has been a member of the Union of Artists of Ukraine since 1993. In 1998, she and Serhiy Yakunin became the first Ukrainian participants of the ArtsLink International Fellowships in California, USA.

Since 1995, she has been associated with Lviv, where she managed the Gary Bowman Art Gallery from 2010 to 2020. She is currently on an artist residency at m4gastatelier in Amsterdam, the Netherlands.

Анна Сидоренко (вона/ії) – кураторка та одна з перших українських художниць, яка почала працювати з ленд-артом. Випускниця факультету станкової графіки Харківського художньо-промислового інституту. Вона формує мову художнього вираження у відповідь на навколишнє середовище, а у своїй практиці використовує різні медіа та форми вираження: відео та фотографію, інсталяції та об'єкти. Її роботи є результатом аналізу історії об'єкта та властивостей природних матеріалів, знайдених там. З 1993 року – членкиня Спілки художників України. У 1998 році разом із Сергієм Якуніним вони стали першими українськими учасниками ArtsLink International Fellowships у Каліфорнії, США. З 1995 року пов'язана зі Львовом, де у 2010-2020 роках керувала художньою галереєю Гері Боумена. Зараз вона  перебуває в резиденції m4gastatelier в Амстердамі, Нідерланди.

Ana Sydorenko, Living Water, 2022-2023, fotografie, 9 x 29 cm  

Projekt “Living Water” narodził się w czasie rezydencji artystki w Amsterdamie, jako odpowiedź na jej przeżycia związane z wojną. Artystka zaprosiła do udziału w projekcie różne osoby (przyjaciół, innych artystów, kuratorów, czasem obce osoby), które poprosiła o zrobienie zdjęcia wody z miejsca, w którym aktualnie mieszkali, co stanowiło symboliczny gest solidarności i połączenia pomimo fizycznych i mentalnych granic. Niektóre zdjęcia były robione na obszarach okupowanych, w Mariupolu, nad Morzem Azowskim i rzekach Donbasu, terytoriach regularnie ostrzeliwanych. 

Projekt początkowo był osobistym poszukiwaniem artystki, ale szybko stał się – także dla innych ludzi, polem wymiany myśli, eksploracji uczuć i poszerzania wiedzy. Zdjęcia i teksty zgromadzone w projekcie odzwierciedlają różne perspektywy i emocje związane z wojną, nawiązują także do często w folklorze używanego określenia „żywej wody” odnoszącego się do jej magicznych właściwości. Artystka poprzez projekt nadaje podmiotowość żywiołowi oraz szerzej – przyrodzie. Woda pokazana jest jako element łączący i kolektywizujący pamięć zbiorową.  

Ana Sydorenko, Living Water, 2022-2023, photographs, 9 x 29 cm  

The Living Water project was created during the artist's residency in Amsterdam, as a response to her experiences of war. The artist invited various people: friends, other artists, curators, sometimes strangers to participate in the project and asked them to take photographs of water from the place where they were currently living, as a symbolic gesture of solidarity and connection despite physical and mental borders. Some of the photographs were taken in occupied areas, in Mariupol, the Sea of Azov and the rivers of the Donbass, territories regularly shelled. 

A personal quest initially, the project soon became a platform to exchange of ideas, exploration of feelings and expansion of knowledge for the artist and other people alike. The photographs and texts collected in the project reflect the different perspectives and emotions associated with the war, and also refer to the term 'living water', often used in folklore to refer to water’s magical properties. The element, and nature more broadly, become the central and subjective theme. Water is shown as an element that unites and collectivises memory.  

Анна Сидоренко, Living Water, 2022-2023, фото, 9 х 29 см  

Проєкт “Living Water” народився під час резиденції художниці в Амстердамі, як відповідь на її досвід, пов'язаний з війною. Художниця запрошувала до участі в проєкти різних людей (друзів, інших художників, кураторів,іноді незнайомих людей), яких попросила сфотографувати воду з того місця, де вони зараз живуть, що було символічним жестом солідарності та зв'язку, незважаючи на фізичні та ментальні кордони.  Частина фото зроблена на окупованих територіях, у Маріуполі, на Азовському морі та річках Донбасу, територіях, які регулярно обстрілюють. 

Спочатку проєкт був особистим пошуком для художника, але швидко став – і для інших людей – полем для обміну думками, дослідження почуттів та розширення знань. Фотографії та тексти, зібрані в проєкті, відображають різні ракурси та емоції, пов'язані з війною, а також відсилають до терміну «жива вода», який часто використовується у фольклорі, посилаючись на її магічні властивості. Через проект художник надає суб'єктивності стихії і,ширше,-природі. Вода показана як елемент, що об'єднує і колективізує колективну пам'ять. 

... powrót do strony głównej | back to main page ...