| Fundacja BRDA |

https://www.instagram.com/fundacjabrda/
https://fundacjabrda.org/

Fundacja BRDA działającana rzecz odpowiedzialnego i dostępnego mieszkalnictwa, została założona w 2022 przez Zofię Jaworowską, działaczkę społeczną od lat związaną z trzecim sektorem i Petro Vladimirova, ukraińskiego architekta. Wspiera zrównoważoną architekturę oraz budownictwo wykorzystujące materiały z odzysku.

Ich pierwsza inicjatywa OKNO, odpowiada na ukraińskie potrzeby budowlane. W ramach projektu gromadzi, przygotowuje i wysyła jak największą liczbę okien do Ukrainy.

The BRDA Foundation is a charity that promotes responsible and accessible housing. It was founded by Zofia Jaworowska, a social activist with long-standing tertiary involvement, and Petro Vladimirov, a Ukrainian architect, in 2022. It promotes sustainable architecture and construction using recycled materials.

Their first initiative, OKNO (window), responds to Ukrainian reconstruction needs. The project collects, conditions and ships as many windows as possible to Ukraine.

Фонд BRDA, який працює над відповідальним та доступним житлом, був заснований у 2022 році Зофією Яворовською, громадською активісткою, яка вже багато років пов'язана з третім сектором, та Петром Владимировим, українським архітектором. Він підтримує екологічну архітектуру та будівництво з використанням перероблених матеріалів.
Їхня перша ініціатива, OKNO, відповідає потребам українського будівництва. У рамках проєкту збирають,готують та відправлть до України якомога більше вікон.

... powrót do strony głównej | back to main page ...