Kurt-Kurt

https://kurt-kurt.de/
@kurt_kurt_projectspace

Dzięki wieloczęściowym projektom wystawienniczym i interwencjom Projektraum Kurt-Kurt bada strategie i zmiany w zaangażowaniu w sferę publiczną i przestrzeń miejską. Prezentacje są miejscem wymiany i spotkań między sztuką a życiem codziennym, przestrzenią miejską a przestrzenią projektu, modelem a rzeczywistością, międzynarodową publicznością artystyczną a mieszkańcami, a także między artystami a odbiorcami sztuki. Intensywny program mediacji jest istotną częścią naszej pracy. Zajmujemy się spojrzeniem lokalnym z wpływem międzynarodowym oraz spojrzeniem międzynarodowym z wpływem lokalnym. Oprócz wieloczęściowej serii projektów tematycznych, zawsze realizujemy projekty współpracy ze zmieniającymi się partnerami regionalnymi i międzynarodowymi oraz program gościnnych pracowników artystycznych.

With its multi-part exhibition projects and interventions, Projektraum Kurt-Kurt explores strategies and developments in the engagement with the public sphere and urban space. The presentations are a place for exchange and encounters between art and everyday life, urban space and project space, model and reality, international art audiences and residents as well as between artists and art recipients. An intensive mediation program is an essential part of our work. We are concerned with the local view with international impact and the international view with local impact. In addition to the multi-part thematic project series, there are always cooperative projects with changing regional and international partners and the art guest worker program.

Der Projektraum Kurt-Kurt untersucht mit seinen mehrteiligen Ausstellungsprojekten und Interventionen Strategien und Entwicklungen in der Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit und urbanem Raum. Die Präsentationen sind Ort für Austausch und Begegnungen zwischen Kunst und Alltag, Stadtraum und Projektraum, Modell und Realität, internationalem Kunstpublikum und Anwohnern wie auch zwischen Künstlern und Kunstrezipienten. Ein intensives Vermittlungsprogramm ist essentieller Bestandteil unserer Arbeit. Es geht uns um den lokalen Blick mit internationaler Wirkung und um den internationalen Blick mit lokaler Wirkung. Neben den mehrteiligen themenbezogenen Projektreihen gibt es immer wieder Kooperationsprojekte mit wechselnden regionalen und internationalen Partnern und das Kunst-Gast-Arbeiter Programm.

Зміни у взаємодії з публічною сферою та міським простором. Презентації – це місце обміну та зустрічей між мистецтвом та повсякденним життям, міським простором та проектним простором, моделлю та реальністю, міжнародною мистецькою аудиторією та резидентами, а також між митцями та реципієнтами мистецтва. Інтенсивна програма медіації є важливою частиною нашої роботи. Ми маємо справу з місцевим поглядом з міжнародним впливом і міжнародним поглядом з місцевим впливом. Крім багатосерійної серії тематичних проектів, ми завжди реалізуємо проекти співпраці з регіональними та міжнародними партнерами, що змінюються, і програму запрошених художників-працівників.

Simone Zaugg and Pfelder

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu Kurt-Kurt
1 / 1