Lele Art Space

@leleartspace

Lele Art Space to galeria sztuki współczesnej w Warszawie. Nasza siedziba mieści się w przekształconym budynku dawnej ciepłowni na Starej Ochocie, w którym obecnie znajdują się pracownie ponad piętnastu interdyscyplinarnych artystów oraz przestrzeń wystawiennicza o powierzchni prawie 200 metrów kwadratowych o wyraźnym postindustrialnym charakterze. Poprzez program corocznych wystaw i współpracy galeria wspiera twórczość artystów mieszkających i odwiedzających Warszawę oraz przyczynia się do wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Koncentrujemy się na strategiach ułatwiających funkcjonowanie galerii niezależnie od głównego nurtu systemów dystrybucji funduszy na sztukę i kulturę w Warszawie i w Polsce. Galeria działa na zasadzie non-profit, opiera się na pracy społecznej, nie reprezentuje artystów i jest zaangażowana w promowanie różnorodnych współczesnych praktyk, koncentrując się na rzeźbie, instalacji i sztuce mediów. Lele Art Space jest zarządzana przez organizację pozarządową non-profit, Fundację KTD z Warszawy.

Lele Art Space is a contemporary art gallery in Warsaw, Poland. We are based in a converted building of a former district heating plant located in Old Ochota district, which now houses the studios of over fifteen interdisciplinary artists and an exhibition space of nearly 200 square meters with a distinct post-industrial character. Through a programme of annual exhibitions and collaborations the gallery supports the work of artists based in and visiting Warsaw, and contributes to comprehensive development of civil society. We focus on strategies facilitating the gallery operations independently of the mainstream systems of distributing funds for art and culture in Warsaw and in Poland. The gallery functions on a non-profit basis, relies on community work, does not represent artists and is committed to fostering diverse contemporary practises maintaining a focus on sculpture, installation and media art. Lele Art Space is managed by a non-profit NGO, the KTD Foundation from Warsaw.

Lele Art Space ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Warschau. Wir haben unseren Sitz in einem teilweise modernisierten, ehemaligen Heizwerk in der Altstadt von Ochota, das heute die Ateliers von mehr als fünfzehn Künstlern und einen fast 200 Quadratmeter großen Ausstellungsraum mit ausgeprägt postindustriellem Charakter beherbergt. Durch ein jährliches Ausstellungs- und Kooperationsprogramm unterstützt die Galerie die Arbeit von Künstlerinnen, die in Warschau leben oder sich dort temporär aufhalten, und trägt auf lokaler Ebene zur umfassenden Entwicklung der Zivilgesellschaft bei. Wir fokussieren Strategien, die eine Galeriearbeit? / künstlerische Arbeit? (s. the difference above – which subject?) unabhängig von den gängigen Systemen der Kulturfinanzierung in Warschau und Polen ermöglichen. Die Galerie arbeitet auf nicht-kommerzieller Basis, gründet auf gemeinnütziger Arbeit, repräsentiert keine Künstlerinnen und setzt sich für die Förderung einer Vielzahl von zeitgenössischen Praktiken ein, insbesondere mit Schwerpunkt auf Skulptur, Installation und Medienkunst. Lele Art Space wird von der KTD Foundation aus Warschau verwaltet.

Lele Art Space – галерея сучасного мистецтва у Варшаві. Наша штаб-квартира розташована в перетвореній будівлі колишньої теплоелектростанції в Старій Охоті, де в даний час розміщуються студії понад п'ятнадцяти міждисциплінарних художників і виставковий простір площею майже 200 квадратних метрів з чітким постіндустріальним характером. Через програму щорічних виставок та співпраці галерея підтримує роботу художників, які живуть та відвідують Варшаву, та сприяє всебічному розвитку громадянського суспільства. Ми зосереджуємось на стратегіях сприяння функціонуванню галерей незалежно від основних систем розподілу коштів на мистецтво та культуру у Варшаві та Польщі. Галерея працює на некомерційній основі, заснована на громадській роботі, не представляє художників і прагне просувати різноманітні сучасні практики, зосереджуючись на скульптурі, інсталяції та медіа-мистецтві. Lele Art Space управляється некомерційною громадською організацією KTD Foundation з Варшави.

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu Lele Art Space
1 / 1