| Livyj Bereh |

https://www.instagram.com/livyj_bereh/

Livyi Bereh to grupa wolontariacka, koordynująca działania pomocowe na lewym brzegu Kijowa, założona w trakcie inwazji rosyjskiej przez podróżnika i budowniczego Vlada Sharapa, artystę grafika Ihora Okunieva i florystkę Kseniię Kalmus.  Początkowo zajmowała się dostarczaniem pomocy humanitarnej i lekarstw, a także ewakuacją ludności z przedmieść i dostarczaniem sprzętu żołnierzom na froncie. W maju 2022 grupa rozpoczęła renowację zbombardowanych dachów domów w obwodzie czernihowskim i kijowskim, a także naprawy szkół w dotkniętych wsiach. Za pomocą funduszy darczyńców zagranicznych pomaga ludziom z uboższych regionów zachować schronienie i majątek oraz zapewnia im płatną pracę przy budowie. Do tej pory dzięki działaniom Livyi Berehzostało wyremontowanych ponad 300 domów.

Livyi Bereh is a volunteer group that co-ordinates relief efforts on the left bank of Kyiv, founded during the Russian invasion by traveller and builder Vlad Sharap, graphic artist Ihor Okuniev and florist Kseniya Kalmus. Initially, it was involved in delivering humanitarian aid and medicine, as well as evacuating people from the suburbs and providing equipment to soldiers at the front. In May 2022, the group began renovating bombed house roofs in the Chernihiv and Kyiv regions, as well as repairing schools in affected villages. With the help of funds from foreign donors, it is helping people in impoverished regions to retain their shelter and property and providing them with paid construction work. More than 300 houses have been renovated thanks to Livyi Bereh's work to date.

«Лівий берег» — волонтерська група, яка координує зусилля з надання допомоги на лівому березі Києва, заснована під час російського вторгнення мандрівником і будівельником Владом Шарапом, графіком Ігорем Окунєвим та флористкою Ксенією Кальмус. Спочатку вона займалася доставкою гуманітарної допомоги та медикаментів, а також евакуацією людей з передмістя та постачанням спорядження бійцям на фронт. У травні 2022 року група розпочала ремонт розбомблених дахів будинків у Чернігівській та Київській областях, а також ремонт шкіл у постраждалих селах. За допомогою коштів іноземних донорів вона допомагає людям з бідніших регіонів зберегти своє житло та майно, забезпечує їх оплачуваними будівельними роботами. Наразі завдяки діяльності «Лівого берега» відремонтовано понад 300 будинків.

Livyj Bereh, Without a jacket, bread, tablecloth, bouquet of flowers and a cross, (Bez kożucha, chleba, obrusa, bukietu kwiatów i krzyża), 2022-2023, dwukanałowa wideoinstalacja, 18:18 min Roman Khimei dla Livyj Bereh; obiekt-cegła; 25 fotografii cyfrowych 18 x 24 cm; 

 
Tytuł projektu odnosi się do głównych przedmiotów wykorzystywanych w rytuale kwiatowym, który był odprawiany na zakończenie budowy dachów w wielu regionach Ukrainy. Pod koniec ostatniego dnia pracy robotnicy wieszali na dachu wieniec lub bukiet kwiatów, a właściciele przynosili do domu chleb, płaszcz, obrus i krzyż, które mogli później przekazać robotnikom jako dodatek do pieniędzy za wykonaną pracę. Kolektyw Livyj Bereh odbudowuje dachy ostrzelane przez rosyjską artylerię. W tym procesie nie ma jednak wymiany handlowej na zasadzie wzajemnych korzyści, jak w normalnej gospodarce w czasie pokoju. Dobrowolna odbudowa tymczasowo eliminuje potrzebę tego rytuału, zwraca mieszkańcom wsi to, czego nie powinni byli stracić. 

Livyj Bereh na wystawie prezentuje cegłę ze zrujnowanego budynku w regionie Kijowa, który spłonął w wyniku rosyjskiego ostrzału, a także dwukanałową wideo-instalację, autorstwa Romana Khimeia, która w sposób poetycki dokumentuje działalność kolektywu w Charkowie. Pokazujemy także serię zdjęć, zrobionych w czasie pracy Livyj Bereh w regionach Kijowa, Charkowa i Chernihova.  

Livyj Bereh, Without a Jacket, Bread, Tablecloth, Bouquet of Flowers and a Cross, 2022-2023, two-channel video installation, 18:18 min Roman Khimei for Livyi Bereh; brick object; 25 digital photographs 18 x 24 cm; 

The title of the project refers to the main objects used in the floral ritual performed at the end of roof construction in many regions of Ukraine. At the end of the last day of work, the workers would hang a wreath or a bouquet of flowers on the roof, and the owners would bring home bread, a jacket, a tablecloth and a cross, which they could later add as a gift to the regular fees to the contractors. The Livyj Bereh collective rebuilds roofs shelled by Russian artillery. These projects are no regular trade transactions with mutual benefits for the two parties, as it would be the case in normal peacetime economy. Voluntary reconstruction temporarily eliminates the need for this ritual, as it returning to the villagers what they should not have lost in the first place. 

The Livyj Bereh's exhibition features a brick from a destroyed building in the Kyiv region that had burned down as a result of Russian shelling, as well as a two-channel video installation, by Roman Khimei, which poetically documents the collective's activities in Kharkiv. We also show a series of photographs taken during Livyj Bereh's work in the regions of Kyiv, Kharkiv and Chernihiv.  

Лівий Берег, Без піджака, хліба, скатертини, букета квітів та хреста, 2022-2023, двоканальна відеоінсталяція, 18:18 хв Роман Хімей для Лівого берега; цегляний об'єкт; 25 цифрових фотографій 18 х 24 см;   

Назва проекту відсилає до основних об'єктів, які використовуються в квітковому ритуалі, який відзначався після закінчення будівництва дахів у багатьох регіонах України. В кінці останнього робочого дня робітники вішали на дах вінок або букет квітів, а господарі приносили додому хліб, пальто, скатертину і хрест, які потім могли подарувати робітникам на додаток до грошей за виконану роботу. Колектив "Лівий берег" відновлює дахи, обстріляні російською артилерією. Однак у цьому процесі немає торгівлі на основі взаємної вигоди, як у звичайній економіці мирного часу. Добровільна відбудова тимчасово усуває потребу в цьому ритуалі, повертаючи селянам те, що вони не повинні були втрачати. 

На виставці Лівого Берега представлена цеглина зі зруйнованої будівлі на Київщині, що згоріла внаслідок російських обстрілів, а також двоканальна відеоінсталяція Романа Хімея, яка поетично документує діяльність колективу в Харкові. Також показуємо серію фотографій, зроблених під час роботи Лівого берега в Київській, Харківській та Чернігівській областях.  

... powrót do strony głównej | back to main page ...