| Małgorzata Mycek |

https://www.instagram.com/malgorzatamycek_fanclub/

Małgorzata Mycek (on/jego) – osoba artystyczna zajmująca się malarstwem i performansem, niespełniona gwiazda disco polo. Wychowałx się w małej wsi w Bieszczadach na przełomie millenium. W 2020 roku obroniłx dyplom magisterski na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wyróżnionx w 40. edycji konkursu Marii Dokowicz na najlepszą pracę dyplomową oraz w konkursie Allegro Prize 2021. Finalistx 46. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023 oraz 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Prowadziłx inicjatywę Wydawnictwo Bomba nagrodzoną w konkursie Młode Wilki 19. W pracy artystycznej bada wątki peryferii, które w mainstreamowym dyskursie są romantyzowane. W projektach Mycek wybrzmiewa zainteresowanie oddolnymi inicjatywami, queerem, feminizmem, strategiami emancypacyjnymi.

Małgorzata Mycek (they/them) is an artistic person practicing painting and performance, an unfulfilled disco polo star. They grew up in a small village in the Bieszczady Mountains at the turn of the millennium. In 2020, they defended their master's degree at the University of Arts in Poznań. They received recognition in the 40th edition of the Maria Dokowicz competition for the best diploma work and in the Allegro Prize 2021 competition; finalist of the 46th edition of the Bielsko Autumn 2023 Painting Biennale and the 19th edition of the Hestia Artistic Journey competition. They led the Young Wolves 19 Prize winning Bomba Publishing initiative. In their artistic work, Mycek explores periphery, a theme that tends to be romanticised in mainstream discourse. Their projects resound with an interest in grassroots initiatives, queer, feminism and emancipatory strategies.

Малгожата Мицек (він/його) – артистична особистість, що займається живописом і перформансом, нереалізована зірка диско-поло. Вони виросли в маленькому селі в Бещадах на рубежі тисячоліть. У 2020 році вони захистили магістратуру в Університеті мистецтв у Познані. Нагороджені у 40-му конкурсі Марії Докович за найкращу дипломну роботу та у конкурсі Allegro Prize 2021. Фіналісти 46-го Бієнале живопису Bielska Jesień 2023 та 19-го конкурсу Artystyczna Podróż Hestii. Очолювали ініціативу видавництва «Bomba», яке було відзначено в конкурсі «Młode wilki 19». У своїй творчості вони досліджують теми периферії, які романтизуються в мейнстрімному дискурсі. Проєкти Мицек сповнені інтересу до низових ініціатив, квір-стратегій, фемінізму та емансипативності.

Małgorzata Mycek, Na ruinach patriarchatu budujemy nowy świat, 2022, tryptyk, akryl na banerze, 3 x 179 x 130 cm 

Artysta i aktywista Małgorzata Mycek, nawiązując do motywów odbudowy znanych z malarstwa socrealistycznego tworzy monumentalny tryptyk malarski przedstawiający trzy bohaterki rozbierające mury. Prace przedstawiają burzenie granic dzielących ludzi i politycznych oponentów. Odwołuje się do idei odbudowy świata po upadku patriarchatu. Swoje obrazy artysta najczęściej maluje na banerach reklamowych. W swojej praktyce artystycznej Mycek bada wątki peryferii oraz polskiej wsi, z której sam się wywodzi. Pokazuje codzienne sytuacje i osoby bohaterskie. W projektach Mycek wybrzmiewa zainteresowanie oddolnymi inicjatywami, queerem, feminizmem oraz strategiami emancypacyjnymi. 

Małgorzata Mycek, On the Ruins of Patriarchy We Build a New World, 2022, triptych, acrylic on banner, 3 x 179 x 130 cm 

Artist and activist Małgorzata Mycek, referring to the motifs of reconstruction known from socialist realist painting, create a monumental triptych painting depicting three female protagonists dismantling walls. The work depicts the demolition of boundaries dividing people and political opponents. They refer to the idea of rebuilding the world after the fall of patriarchy. The artist usually paints their paintings on advertising banners. In their artistic practice, Mycek explore themes of the periphery and the Polish countryside, home to the artist themselves. He shows everyday situations and heroic people. Mycek's projects resound with an interest in grassroots initiatives, queer, feminism and emancipatory strategies. 

Малгожата Мицек, Ми будуємо новий світ на руїнах патріархату, 2022, триптих, акрил на банері, 3 x 179 x 130 см 

Художник та активіст Малгожата Мицек, звертаючись до мотивів реконструкції, відомих із соцреалістичного живопису, створює монументальний живописний триптих, що зображує трьох героїнь, які розбирають стіни. Роботи зображують руйнування кордонів, які розділяють людей і політичних опонентів. Йдеться про ідею перебудови світу після падіння патріархату. Свої картини художник найчастіше малює на рекламних банерах. У своїй художній практиці Мицек досліджує теми периферії та польського села, з якого він сам походить.Показує повсякденні ситуації та героїчних людей. Проєкти Мицек сповнені інтересу до низових ініціатив, квір-стратегій, фемінізму та емансипативності. 

... powrót do strony głównej | back to main page ...