| Maria Matiashova |

https://www.instagram.com/maria.matiashova/

Maria Matiashova – ukraińska artystka pochodzącą z Kijowa. W swojej pracy łączy różne media i formy: wideo, fotografię, tekst, performans, instalacje i interwencje publicznych. Bada pamięć osobistą, relacje międzyludzkie, język oraz wpływ technologii cyfrowej na ludzkie zachowania i procesy społeczne. Obecnie pracuje nad tematem inwazji Rosji na Ukrainę. Maria brała udział w wystawach zbiorowych w Ukrainie, Niemczech, Szwajcarii oraz w Polsce z wystawą w Galerii Labirynt w Lublinie i Galerii ASP w Krakowie.

Maria Matiashova (she/her) is a Ukrainian artist based in Kyiv. She combines different media and forms: video, photography, text, performance, installations and public interventions. She explores personal memory, interpersonal relationships, language and the impact of digital technology on human behaviour and social processes. She is currently working on the subject of Russia's invasion of Ukraine. Maria has participated in group exhibitions in Ukraine, Germany, Switzerland and in Poland with an exhibition at the Labirynt Gallery in Lublin and the Gallery of the Academy of Fine Arts in Krakow.

Марія Матяшова (вона/ії) – українська художниця з Києва. У своїй роботі вона поєднує різні медіа та форми: відео, фотографію, текст, перформанс, інсталяції та публічні інтервенції. Вона досліджує особисту пам'ять, міжособові стосунки, мову та вплив цифрових технологій на поведінку людини та соціальні процеси. Зараз вона працює над темою вторгнення Росії в Україну. Марія брала участь у групових виставках в Україні, Німеччині, Швейцарії та Польщі, а також у галереї Labirynt у Любліні та галереї Академії образотворчих мистецтв у Кракові.


Maria Matiashova,

It's with M it rules and swallows with X the garbage follows,
2022, instalacja z neonem, 150 x 30 cm 

z M – rządzi i pożera 
z X – śmieć się poniewiera 

„Każde słowo jest gotowe w każdej chwili przekształcić się w inne”. Słowo „imperium” kojarzy się z czymś monumentalnym, odwołuje się do mitu „złotego wieku”, o którego urzeczywistnieniu marzy wielu. Wydaje im się, że imperium jest wieczne. Historia jednak pokazała nie raz, że to bardzo krucha konstrukcja. Koniec imperium opisuje się za pomocą górnolotnych słów, takich jak „załamanie”, „demontaż”, „upadek”. W skali historycznej – ich przemijanie jest jednak prozaiczne, nieuniknione i naturalne. 

///

Maria Matiashova,

It's with M It Rules and Swallows with X the Garbage Follows,
2022, installation with neon, 150 x 30 cm 

with M, it rules and swallows 
with X, the rubbish follows 

Every word is ready to transform into another at any moment. The word 'empire' connotes something monumental, and refers to the myth of a 'golden age' many a man and woman dreams to realise one day. They seem to believe the empire is eternal. History has shown more than once, however, that it is a very fragile structure. The end of an empire is described with upper-case words such as 'collapse', 'dismantling', 'decline'. However, on a historical scale - their passing is mundane, inevitable and natural. 

///

Марія Матяшова,

It's with M it rules and swallows with X the garbage follows,
2022, інсталяція з неонем, 150 x 30 см 

М – править і пожирає  
Х – сміття розповсюджується 

«Кожне слово готове будь-якої миті перетворитися на інше». Слово «імперія» асоціюється з чимось монументальним, воно відсилає до міфу про «золотий вік», про який багато мріють, щоб це стало реальністю. Їм здається, що імперія вічна. Історія, однак, не раз показувала, що це дуже тендітна конструкція. Кінець імперії описується такими гучними словами, як «розрив», «крах», «колапс». Однак в історичному масштабі їх швидкоплинність прозаїчна, неминуча і природна. 

... powrót do strony głównej | back to main page ...