| Marta Romankiv |

https://www.instagram.com/marta.romankiv/

Marta Romankiv (ona/jej) – artystka interdyscyplinarna pochodząca z Lwowa, twórczyni instalacji i prac wideo, animatorka (inicjatorka) sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Tytuł licencjata zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na kierunku Sztuka i Media. Studia magisterskie ukończyła na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest artystką interdyscyplinarną. W swojej działalności bada tematy wykluczenia społecznego, zwłaszcza związanego z narodowością i obywatelstwem, a także wynikających z tego nierówności społecznych, problemów tożsamościowych oraz prawnych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu stref aktywizmu społecznego, nauki i sztuki. Mieszka i pracuje w Polsce od 2015 roku.
Wideo zostały zrealizowane w Pawilonie w Poznaniu oraz w Muzeum Warszawy przy współpracy z Mateuszem Lipińskim. Projekt jest częścią badań doktorskich Marty Romankiv na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod opieką profy. ASP, dr hab. Moniki Zawadzkiej.

Marta Romankiv (she/her) is an interdisciplinary artist from Lviv, author of installations and video projects, animator and initiator of social situations. She graduated in artistic ceramics from the Lviv State Institute of Decorative and Applied Arts. She earned her bachelor's degree at the Pedagogical University of Cracow, majoring in Art and Media. She completed her master's degree at the Academy of Art in Szczecin. Her work explores themes of social exclusion, especially one based on nationality and citizenship, as well as social inequalities, identity and legal challenges. Her projects are mostly participatory and combine social activism, science and art. Romankiv has lived and worked in Poland since 2015.

The videos were shot at the Pawilion in Poznan and the Museum of Warsaw in collaboration with Mateusz Lipinski. The project is part of Marta Romankiv's doctoral research at Academy of Fine Arts in Gdansk under the guidance of professor of the Academy of Fine Arts, DSc Monika Zawadzka.

Марта Романків  (вона/її) – міждисциплінарна художниця зі Львова, творчиня інсталяцій та відеоробіт, аніматорка (ініціаторка) соціальних ситуацій. Закінчила факультет художньої кераміки Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва. Здобула ступінь бакалавра в Краківському педагогічному університеті за спеціальністю «Мистецтво та медіа». Закінчила магістратуру в Академії мистецтв у Щецині. Міждисциплінарна художниця. У своїй роботі вона досліджує теми соціального відторгнення, особливо ті, що пов'язані з національністю та громадянством, а також соціальні нерівності, ідентичність та правові проблеми. Її проєкти найчастіше мають партисипативний характер і знаходяться на межі соціальної активності, науки та мистецтва. З 2015 року живе і працює в Польщі.

Відео були зняті в Павільйоні у Познані та Музеї у Варшаві у співпраці з Матеушем Липинським. Проект є частиною докторського дослідження Марти Романків в Академії образотворчих мистецтв у Гданську під керівництвом проф. Академії образотворчих мистецтв Моніки Завадзької, доктора мистецтвознавства.

Marta Romankiv, Eurowarsztat, 2023,
instalacja wideo 

„Eurowarsztat” to otwarty projekt Marty Romankiv, w którym artystka, bazując na własnym doświadczeniu, rozmawia z migrantami i migrantkami o przyszłości Europy. Wspólnie zastanawiają się, jak uczynić głosy mniejszości – w tym osób mieszkających i pracujących na terenie Unii Europejskiej, ale nie posiadających europejskich paszportów, tak samo słyszalnymi jak głosy polityków i polityczek. Osoby z doświadczeniem migracji na co dzień mierzą się z licznymi nierównościami i brakiem sprawczości politycznej. Działanie „Eurowarsztatu” jest jednak skierowane na zerwanie ze stereotypem migrantów i migrantek jako osób cierpiących, w kryzysie, skupionych na przetrwaniu. Na zarejestrowanych nagraniach zaproszone uczestniczki i uczestnicy opowiadają o własnych wizjach przyszłości oraz proponują niezbędne według nich zmiany społeczne. Zdjęcia i nagrania realizowane są w konwencji glamour. Profesjonalna wizażystka wykonuje bohaterom i bohaterkom delikatny makijaż, każda z osób ma gładkie, czarne ubranie i koronę ze złotych gwiazd. Estetyka fotografii i nagrań nawiązuje do sesji mody z luksusowych magazynów. Migranci i migrantki w zdecydowanej większości wypowiadają się w swoich ojczystych językach. Dzięki tym zabiegom symbolicznie przywracają sobie należne, równe miejsce w strukturze europejskiej wspólnoty.  

25 listopada 2023 roku artystka przeprowadzi warsztaty z osobami z osobami z doświadczeniem migracji, mieszkającymi w Bielsku-Białej i okolicach.  

Marta Romankiv, Euro-Workshop, 2023,
video installation 

Euro-Workshop is an open project by Marta Romankiv, in which the artist talks to male and female migrants about the future of Europe. Together, they consider how to make the voices of minorities, including individuals living and working in the European Union but without European passports, as audible as those of male and female politicians. People with migration experience face numerous inequalities and a lack of political agency on a daily basis. Euro-Workshop aims to dismantle the stereotype of migrants as people in pain, in crisis, focused on survival. In the recorded footage, people talk about their own visions of the future and propose social changes they believe are necessary. The photos and recordings are made in a glamour convention. A professional make-up artist puts delicate make-up on the protagonists, each person has sleek black clothes and a crown of gold stars. The aesthetic of the photographs and footage is reminiscent of fashion shoots from luxury magazines. A vast majority of the migrants speak using their native languages and by doing so they symbolically restore their rightful, equal place in the structure of the European community.  

On 25 November 2023, the artist will hold a workshop with people with migration experience living in and around Bielsko-Biała.  

Марта Романків, Eurowarsztat, 2023,
відеоінсталяція 

«Eurowarsztat» – це відкритий проєкт Марти Романків, в якому художниця, спираючись на власний досвід, розповідає мігрантам про майбутнє Європи. Разом вони розмірковують над тим, як зробити так, щоб голоси меншин, у тому числі тих, хто живе і працює в Європейському Союзі, але не має європейських паспортів, були почуті так само голосно, як і голоси політиків. Люди з міграційним досвідом щодня стикаються з численними нерівностями та відсутністю політичної суб'єктності. Однак “Євроворкшоп” має на меті зруйнувати стереотип про мігрантів як людей, які страждають, переживають кризу та зосереджені на виживанні. На відео записах запрошені учасники розповідають про власне бачення майбутнього та пропонують те, що вони вважають необхідними соціальними змінами. Фотографії та відео зроблені в рамках конвенції glamour. Професійний візажист наносить на героїв і героїнь ніжний макіяж, на кожну людину накладається однотонний чорний одяг і корона із золотих зірок. Естетика фотографій і записів відсилає до модних зйомок з розкішних журналів. Переважна більшість мігрантів розмовляє рідною мовою. Завдяки цим зусиллям вони символічно відновлюють своє законне, рівноправне місце в структурі європейської спільноти.  

25 листопада 2023 року художниця проведе майстер-класи з людьми з міграційним досвідом, які проживають у Бельсько-Бялі та околицях.  

... powrót do strony głównej | back to main page ...