| Nazar Furyk |

https://www.instagram.com/nazarfuryk/

Nazar Furyk – ukraiński artysta i niezależny fotograf z Kołomyi. Studiował na Wydziale Architektury i Projektowania Kijowskiego Zawodowego Kolegium Architektury, Budownictwa i Zarządzania. Pracował jako fotoreporter dla ukraińskich i zagranicznych mediów. W praktyce fotograficznej kieruje swoją uwagę na przedmioty codziennego użytku i środowisko naturalne. Rejestruje zjawiska przyrody i interakcje człowieka z nimi, a także zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Obecnie dokumentuje, w jaki sposób brutalne i destrukcyjne skutki wojny odbijają się na ludziach i przestrzeni. Traumy nie zawsze są widoczne, ale przynoszą zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zniszczenia oraz wpływają na przyszłość. Furyk był uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Korei, Polsce. Obecnie mieszka i pracuje w Kijowie.

Nazar Furyk (he/him) is a Ukrainian artist and independent photographer from Kolomyia. He studied at the Faculty of Architecture and Design of the Kyiv Professional College of Architecture, Construction and Management. He has worked as a photojournalist for Ukrainian and foreign media. In his photographic practice, he directs his attention to everyday objects and the natural environment. He records natural phenomena and human interactions with them, as well as changes taking place in urban space. He is currently documenting how the brutal and destructive effects of war are reflected in people and space. The traumas are not always visible, but they bring both internal and external destruction and affect the future. Furyk has participated in numerous solo and group exhibitions in Ukraine, the UK, Latvia, Korea, Poland. He currently lives and works in Kyiv.

Назар Фурик (він\його) – український художник та фотограф-фрілансер з Коломиї. Навчався на факультеті архітектури та дизайну Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та менеджменту. Працював фотокореспондентом для українських та іноземних ЗМІ. У своїй фотографічній практиці він спрямовує свою увагу на повсякденні предмети та природне середовище. Він фіксує природні явища та взаємодію людини з ними, а також зміни, що відбуваються в міському просторі. Зараз він документує, як жорстокі та руйнівні наслідки війни завдають шкоди людям і космосу. Травми не завжди помітні, але вони несуть як внутрішні, так і зовнішні руйнування і впливають на майбутнє. Фурик брав участь у багатьох індивідуальних та групових виставках в Україні, Великій Британії, Латвії, Кореї та Польщі. Зараз живе і працює в Києві.

Nazar Furyk, Dziennik Fotograficzny, 2018-2023, 348 x 232 cm, 120 x 80 cm, 100 x 70 cm, 70 x 50 cm, 30 x 45 cm, fotografia cyfrowa 

Dla fotografa Nazara Furyka bardzo ważnym aspektem twórczości jest opowiadanie o przestrzeni, ludziach i ich współistnieniu w czasie. Poprzez obiektyw fotograficzny artysta dokumentuje życie podczas wojny: od perspektywy jednostki do zbiorowego doświadczenia społeczeństwa. To fotografowanie w procesie (work in progress), a same zdjęcia są zapiskami w pamiętniku miejsc i wydarzeń. Fotografie na wystawie pochodzą z projektu “Edited”, poświęconego znienawidzonym i ukochanym przez artystę przedmieściom dużych miast oraz z serii “Landmark”, dokumentującej brutalne i niszczycielskie konsekwencje wojny oraz jej powidoki w ludziach. Ponadto prezentujemy na wystawie zdjęcia z Czernihowa, najbardziej wysuniętego na północ miasta Ukrainy, które jako pierwsze przyjęło obronę kraju, lasów w wiosce Moschun, zniszczonych w czasie największej bitwy o Kijów w 2022 roku oraz wycinki z dziennika Nazara dokumentującego codzienne życie Kijowa i jego mieszkańców.  

Nazar Furyk, Photo Diary, 2018-2023,
348 x 232 cm, 120 x 80 cm, 100 x 70 cm, 70 x 50 cm, 30 x 45 cm,
digital photography 

For photographer Nazar Furyk, telling stories of space, people and their coexistence in time is a very important aspect of his work. Through the photographic lens, the artist documents life during the war: from the perspective of the individual to the collective experience of society. This is photography in process or work in progress, and the photographs themselves are diary entries of places and events. The photographs in the exhibition come from the Edited project, dedicated to the suburbs of large cities, hated and loved by the artist, and from the Landmark series that records the brutal and destructive consequences of war and its afterimages in people. In addition, we present his photographs from Chernihiv, the northernmost city of Ukraine, which was the first to accept the defence of the country, the forests in the village of ​​​​​​Moshchun, destroyed during the major battle for Kyiv in 2022, and clippings from Nazar's diary documenting the daily life of Kyiv and its people.  

Назар Фурик, Фотощоденник,  2018-2023,
348 х 232 см, 120 х 80 см, 100 х 70 см, 70 х 50 см, 30 х 45 см,
цифрова фотографія  

Для фотографа Назара Фурика дуже важливим аспектом роботи є розмова про простір, людей та їхнє співіснування у часі. Через фотографічний об'єктив художник документує життя під час війни: з точки зору окремої людини до колективного досвіду суспільства. Це незавершена робота, а самі фотографії є записами в щоденнику місць і подій. Фотографії, представлені на виставці, походять із проєкту «Edited», присвяченого ненависним та улюбленим передмістям великих міст, та із серії «Landmark», що документує жорстокі та руйнівні наслідки війни та її наслідки для людей. Крім того, на виставці представлені світлини з Чернігова, найпівнічнішого міста України, яке першим прийняло оборону країни, ліси в селі Мощун, зруйновані під час найбільшої битви за Київ у 2022 році, та вирізки зі щоденника Назара, що документують повсякденне життя Києва та його мешканців.

... powrót do strony głównej | back to main page ...