| Pamela Bożek |

https://www.instagram.com/pamela_bozek/
www.pamelabozek.com

Pamela Bożek (ona/jej) – artystka wizualna i aktywistka, zajmuje się działaniami postartystycznymi bazującymi na budowaniu wspólnot i więzi. Absolwentka i doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2018 roku współpracuje z mieszkankami i mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz migrantów i migrantek. Pomysłodawczyni i facylitatorka postartystycznej inicjatywy introligatorskiej Notesy z Łukowa, wspierającej ekonomicznie uchodźczynie w Polsce. Wydawczyni i redaktorka kwartalnika WIZA-VIS, współtworzonego przez osoby z doświadczeniem uchodźczym. Celem redakcji jest zwrócenie uwagi na niesprawiedliwe dzielenie przywilejów oraz dawanie głosu i widzialności tym grupom i narracjom, które pozostają na marginesie, a także wspieranie współpracy organizacji pozarządowych i osób aktywnych w różnych obszarach sztuki współczesnej.

Pamela Bożek (she/her) is a visual artist and activist focused on post-artistic activities in community development connection building. Pamela is a graduate and a PhD student at the Academy of Fine Arts in Krakow. Since 2018, she has worked with centres for foreigners centres’ residents  in Poland and with charities focusing on migrants. She is the originator and facilitator of the post-artistic Notesy z Łukowa bookbinding initiative, which provides economic support to female refugees in Poland. She is the publisher and editor of the WIZA-VIS quarterly magazine that is co-created by people with refugee experience. The aim of the editorial team is to improve the awareness of the unfair distribution of privilege and to give voice and visibility to groups and narratives that remain marginalised, as well as to support the collaboration between charities and individuals active in different areas of contemporary art.

Памела Божек (вона/її) – візуальна художниця та активістка, займається постмистецькою діяльністю, заснованою на побудові спільнот та зв'язків. Аспірантка та докторанкта Академії образотворчих мистецтв у Кракові. З 2018 року співпрацює з мешканцями центрів для іноземців у Польщі та з неурядовими організаціями, які працюють для мігрантів. Ініціаторка та фасилітаторка постмистецької палітурної ініціативи «Нотатки з Лукова», яка надає економічну підтримку жінкам-біженкам у Польщі. Видавчиня і редакторка щоквартальника WIZA-VIS, співавтором якого є люди з досвідом біженців. Мета редакційної колегії – привернути увагу до несправедливого розподілу привілеїв та надати голосу та видимості тим групам та наративам, які залишаються на маргінесі, а також підтримати співпрацю між неурядовими організаціями та людьми, активними у різних сферах сучасного мистецтва.

Pamela Bożek, Lappa, 2023, instalacja 

Lappa to rzeźba wykonana z owocostanów łopianu większego, której kształt jest intencjonalnie zmienny i która powstaje wciąż od nowa wykorzystując fizyczne przystosowanie w ramach strategii migracji rośliny – łączenia się ze sobą kulistych niełupek wyposażonych w haczykowate włoski. Łopian większy Arctium lappa, wędruje wczepiony w ciała zwierząt i ludzi, używając ich jak wehikułów, podróżuje, by zasiedlać nowe tereny. Łacińska nazwa łopianu większego pochodzi od słów arctos – niedźwiedź i lappa – przyczepiać się. W polskiej tradycji ludowej Arctium lappa nazywany jest łopuchem, dziadem i rzepem, jest rośliną obecną w praktykach leczniczych i magicznych, korzeń jadalny był wykorzystywany w czasach głodu. Rzep – owocostan, kulista niełupka porośnięta haczykowatymi włoskami, rzucany we włosy w akcie złośliwości, jest prawie niemożliwy do usunięcia, wczepia się, czyniąc wszystko co miękkie i przyjemne boleśnie drażniącym, dokuczliwym i przykrym. 

Po zakończeniu wystawy, nasiona łopianu większego pochodzącego z terenu Mazur Garbatych, które wysypią się w procesie powstawania rzeźby, zostaną rozsiane na terenie Bielska Białej.  

Pamela Bożek, Lappa, 2023, installation 

Lappa is a sculpture made from the fruiting bodies of the greater burdock, whose shape is intentionally volatile and is created again and again using physical adaptations as part of the plant's migration strategy - the coming together of spherical achenes equipped with hooked hairs. The greater burdock, Arctium lappa, migrates by grafting itself onto the bodies of animals and humans, using them like vehicles, travelling to colonise new territories. The Latin name of greater burdock comes from the words arctos meaning ‘bear’ and lappa meaning ‘to attach’. In Polish folk tradition, Arctium lappa is called burdock, old man or bur, it is a plant present in healing and magical practices, the edible root was used in times of famine. The bur, a fruiting body, a spherical achene covered with hooked hairs, thrown into the hair in an act of mischief is almost impossible to remove, it gets caught in, making any soft and pleasant texture painfully irritating, annoying and unpleasant. 

After the exhibition, the seeds of the greater burdock from the Humped Masuria region, which will spill out in the process of creating the sculpture, will be scattered throughout Bielsko-Biała.  

Памела Божек, Lappa, 2023, інсталяція 

Lappa – це скульптура з  великих плодолистків, форма яких навмисно змінюється і яка створюється знову і знову за допомогою фізичної адаптації в рамках міграційної стратегії рослини – злиття кулястих сім'янок, оснащених гачкуватими волосками. Лопух великий Arctium lappa, кочує прикріпленим до тіл тварин і людей, використовуючи їх як транспортні засоби, подорожує для заселення нових територій. Латинська назва лопуха великого походить від Слова arctos –  ведмідь і lappa– чіплятися. У польській народній традиції Arctium lappa  називають лопатою, дзядом і ріпою, це рослина, присутня в лікувальних і магічних практиках, їстівний корінь використовувався в голодні часи. Липучка – фрукт, куляста сім'янка, обросла гачкуватими волосками, закинута у волосся в акті злоби, її практично неможливо видалити, вона прилипає, роблячи все м'яке і приємне болісно дратівливим,   надокучливим і  неприємним.   

Після виставки насіння лопуха великого, що походить з землі Мазур Горбатих, яке було висипане в процесі створення скульптури, буде розсіяне на території Бєльсько-Бялі.  

... powrót do strony głównej | back to main page ...