Przyszła Niedoszła

@przyszla_niedoszla

Przyszła Niedoszła to warszawska galeria i kolektyw działający pod tą samą nazwą. Działamy performatywnie, tworzymy instalacje, realizujemy autorskie projekty kuratorskie i organizujemy wystawy. Interesuje nas szeroko pojęta sztuka współczesna, wizje utopii, sztuka zaangażowana społecznie i krytyka epoki późnego kapitalizmu. Od 2021 roku tworzymy alternatywną, inkluzywną przestrzeń wystawienniczą po prawej stronie Wisły na Pradze Północ. Jesteśmy przestrzenią dla działań młodej sztuki, która nie zawsze znajduje dla siebie miejsce w instytucjonalnych ramach. Interesuje nas testowanie granic pola sztuki i tworzenie możliwości ich poszerzania.

Przyszła Niedoszła is a Warsaw-based gallery and collective functioning under the same name. We work performatively, create installations, realize original curatorial projects and organize exhibitions. We are interested in broadly understood contemporary art, visions of utopia, socially engaged art and criticism of the era of late capitalism. Since 2021, we have been creating an alternative, inclusive exhibition space on the right side of the Vistula River in Praga Północ district. We are a space for the activities of young art, which does not always find a place for itself within the institutional framework. We are interested in testing the boundaries of the art field and creating opportunities to expand them.

Przyszła Niedoszła ist eine in Warschau ansässige Galerie, sowie das gleichnamige Kollektiv. Wir agieren performativ, realisieren Installationen, erarbeiten originelle kuratorische Projekte und organisieren Ausstellungen. Wir interessieren uns für zeitgenössische Kunst im weitesten Sinne, Visionen von Utopien, sozial engagierte Kunst, und Kritik an der Ära des Spätkapitalismus. Seit 2021 bieten wir einen alternativen, inklusiven Ausstellungsraum auf der rechten Seite der Weichsel im Stadtteil Praga Północ. Wir sind ein Raum für Aktivitäten junger Kunst, die nicht immer einen Platz im institutionellen Rahmen findet. Wir sind daran interessiert, die Grenzen des Kunstfeldes auszutesten und Möglichkeiten zu finden, sie zu erweitern.

варшавська галерея та колектив, що діє під однойменною назвою. Ми діємо перформативно, створюємо інсталяції, реалізуємо оригінальні кураторські проекти та організовуємо виставки. Нас цікавить сучасне мистецтво в широкому розумінні, бачення утопії, соціально ангажоване мистецтво та критика пізньої капіталістичної епохи. З 2021 року ми створюємо альтернативний, інклюзивний виставковий простір на правій стороні Вісли в Празі Полноці. Ми є простором для діяльності молодого мистецтва, яке не завжди знаходить собі місце в інституційних рамках. Ми зацікавлені в тестуванні меж сфери мистецтва та створенні можливостей для їх розширення.

Paula Jędrzejczak, Marta Matysiak, Alicja Paszkiel, Lena Pierga, Joanna Ogińska

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu Przyszła Niedoszła
1 / 1