ROSALUX

https://rosalux.com/
@rosaluxdotcom

ROSALUX to przestrzeń projektowa o silnej interdyscyplinarnej i międzynarodowej orientacji, która jest mocno zakorzeniona w Berlinie od ponad 15 lat. Odwaga i zaangażowanie Róży Luksemburg na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa są dla nas rosnącą inspiracją. ROSALUX to polifoniczna i inkluzywna przestrzeń do pracy, wymiany i prezentacji. Miejsce kwestionowania, zbiorowej wyobraźni i decentralizacji. Miejsce badań artystycznych, nowych metodologii i języków artystycznych. ROSALUX wierzy w:
- transformacyjny potencjał sztuki i (post)humanizmu - kierowane przez artystów podejście do budowania świata, zdrowia planetarnego i przyszłości - artystę/kuratora jako inspirującą siłę emancypacyjną. ROSALUX angażuje się w upodmiotowienie bazy artystycznej i promuje samostanowiące artystyczne sposoby pracy i pomysły na projekty, tworzenie sieci i współpracę z innymi inicjatywami artystycznymi i niezależnymi przestrzeniami projektowymi na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

ROSALUX is a project space with a strong interdisciplinary and international orientation that has been firmly rooted in Berlin for more than 15 years. Rosa Luxemburg’s courage and commitment to a fairer society have been a growing inspiration. ROSALUX is a polyphonic and inclusive space for work, exchange and presentation. A place for questioning, collective imagination and decentring. A place for art research, new methodologies and artistic languages. ROSALUX believes in:
– the transformative potential of art and (post)humanism – the artist-led approach to worldbuilding, planetary health and futurity – the artist/curator as an inspiring emancipating force. ROSALUX is committed to the empowerment of the artistic base and promotes self-determined artistic ways of working and project ideas, networking and cooperation with other artistic initiatives and independent project spaces on a local and international level.

ROSALUX ist ein interdisziplinär und international ausgerichteter Projektraum, der fest in Berlin verwurzelt ist. Der Mut und das Engagement Rosa Luxemburgs für eine gerechtere Gesellschaft sind eine wachsende Inspiration. ROSALUX ist ein vielstimmiger und umfassender Raum für Arbeit, Austausch und Präsentation. Ein Ort des Hinterfragens, der kollektiven Imagination und der Dezentrierung. Ein Ort für künstlerische Forschung, neue Methodologien und künstlerische Sprachen. ROSALUX glaubt an: - das transformative Potenzial von Kunst und (Post-)Humanismus
- den von Künstlerinnen geleiteten Ansatz für Weltgestaltung, planetarische Gesundheit und Futurität - Künstler/Kuratorinnen als inspirierende, emanzipatorische Kraft. ROSALUX setzt sich für die Ermächtigung der künstlerischen Basis ein und fördert selbstbestimmte künstlerische Arbeitsweisen und Projektideen, die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen künstlerischen Initiativen und unabhängigen Projekträumen auf lokaler und internationaler Ebene.

ROSALUX - це дизайнерський простір з сильною міждисциплінарною та міжнародною орієнтацією, який міцно вкоренився в Берліні більше 15 років. Мужність і відданість Рози Люксембург справедливішому суспільству є для нас зростаючим натхненням. ROSALUX - це поліфонічний та інклюзивний простір для роботи, обміну та презентації. Місце опитування, колективної уяви та децентралізації. Місце для художніх досліджень, нових методологій та художніх мов. ROSALUX вірить у:
- Трансформаційний потенціал мистецтва та (пост)гуманізм – керований художником підхід до побудови світу, планетарного здоров'я та майбутнього – художник/куратор як надихаюча емансипативна сила. ROSALUX прагне розширити можливості художньої бази та просувати самовизначені художні способи роботи та проектних ідей, мережу та співпрацю з іншими мистецькими ініціативами та незалежними дизайнерськими просторами на місцевому та міжнародному рівнях.

Tiny Domingos

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu ROSALUX
1 / 1