STROBOSKOP

https://stroboskopartspace.com/
@stroboskop_art_space

STROBOSKOP to niezależna, prowadzona przez artystów przestrzeń, która powstała w 2016 roku w garażu pod komunistycznym blokiem. Od momentu otwarcia współpracowaliśmy z ponad 100 artystami, zorganizowaliśmy dziesiątki wystaw, stworzyliśmy spotkania społecznościowe i programy rezydencji artystycznych, a także byliśmy punktem wyjścia dla wielu artystów na lokalnej scenie współczesnej. Naszym celem jest tworzenie platformy dla polskich i międzynarodowych artystów, którzy pracują w sposób niedostatecznie reprezentowany na lokalnej scenie sztuki współczesnej; wspieranie artystów i pracowników kultury w tworzeniu eksperymentalnych i ambitnych projektów; oraz inicjowanie współpracy z innymi eksperymentalnymi przestrzeniami i projektami międzynarodowymi. Wspieramy wszelkiego rodzaju artystów, od wschodzących po uznanych, i dążymy do pielęgnowania społeczności, która jest międzypokoleniowa, międzykulturowa i współzależna.

STROBOSKOP is an independent, artist-run space that was established in a garage beneath a Communist-style bloc building in 2016. Since opening we have worked with over 100 artists, held dozens of exhibitions, created community meetings and artist residency programs, and have been an origin point for many artists in the local contemporary scene. Our goal is to platform both Polish and international artists who are working in ways that are underrepresented in the local contemporary art scene; to support artists and cultural workers in creating experimental and challenging projects; and to initiate cooperation with other experimental spaces and projects internationally. We support all kinds of artists, from emerging to established, and aim to nurture a community that is inter-generational, inter-cultural, and inter-dependent.

STROBOSKOP ist ein unabhängiger, von Künstlerinnen betriebener Raum, der 2016 in einer Garage unter einem Wohnblock kommunistischen Stils eingerichtet wurde. Seit der Eröffnung haben wir mit über 100 Künstlerinnen zusammengearbeitet, vielfache Ausstellungen realisiert, Gemeinschaftstreffen und Künstlerinnen-Residenzen ins Leben gerufen und waren ein initialer Punkt für viele Künstlerinnen der lokalen zeitgenössischen Szene. Unser Ziel ist es, eine Plattform für polnische wie internationale Künstlerinnen zu bieten, die in einer Weise arbeiten, die in der lokalen zeitgenössischen Kunstszene unterrepräsentiert ist, Künstlerinnen und Kulturschaffende bei der Entwicklung experimenteller und anspruchsvoller Projekte zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit anderen experimentellen Räumen und Projekten auf internationaler Ebene zu initiieren. Wir unterstützen alle Künstler*innen, aufstrebende bis hin zu etablierten, und wollen eine Gemeinschaft fördern, die generationsübergreifend, inter-kulturell und untereinander vernetzt ist.

STROBOSKOP – це незалежний мистецький простір, створений у 2016 році в гаражі на першому поверсі комуністичного багатоквартирного будинку. З моменту відкриття ми співпрацювали з понад сотнею художників, організували десятки виставок, створювали громадські зустрічі та програми мистецьких резиденцій, були відправною точкою для багатьох художників. Наша мета – створити платформу для польських та міжнародних художників, які мають обмежені шанси бути поміченими на місцевій сцені сучасного мистецтва; підтримка митців та діячів культури у створенні експериментальних та амбітних проектів; та ініціювання колаборацій з іншими експериментальними просторами та міжнародними проектами. Ми підтримуємо художників усіх видів, від нових до усталених, і прагнемо виховувати спільноту, яка є міжпоколінною, міжкультурною та взаємозалежною.

Katie Zazenski

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu STROBOSKOP
1 / 1