| Weronika Zalewska |

https://www.instagram.com/werozalewska/

Weronika Zalewska (ona/jej) – artystka transmedialna, badaczka i poetka, pracująca i mieszkająca w Warszawie. Jej główne obszary zainteresowań to feministyczne materializmy, (lokalne) toksyczne ucieleśnienia, a także feministyczne i dekolonialne perspektywy wobec ludzkiej i więcej-niż-ludzkiej biopolityki. Praktykuje sztukę wideo jako sposób opowiadania historii o różnych skalach i porowatościach, na przecięciu dokumentu, fikcji spekulatywnej, geoantropologii czy krytycznych studiów nad technonauką. Związana z Biurem Usług Postartystycznych. Jej prace były pokazywane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Dizajn we Wrocławiu, Galerii Arsenał w Białymstoku i na Biennale Sztuki Performansu w Wilnie. Wraz z Dominiką Wasilewską współprowadzi podkast Poskończoności.

Weronika Zalewska (she/her) is a transmedia artist, researcher and poet, working and living in Warsaw. Her main areas of interest include feminist materialisms, (local) toxic embodiment, feminist and decolonial perspectives on human and more-than-human biopolitics. She practices video art as a way of telling stories of different scales and porosities, at the intersection of documentary, speculative fiction, geo-anthropology or critical studies of technoscience. She works for the Biuro Usług Postartystycznych (Office of Post-Art Services). Her work has been exhibited among others at the Museum of Modern Art in Warsaw, BWA Dizajn in Wrocław, Arsenal Gallery in Bialystok and at the Biennale of Performance Art in Vilnius. She co-hosts the Poskończoności (Sub-Finitenesses) podcast with Dominika Wasilewska.

Вероніка Залевська (вона/ії)– трансмедійна художниця, дослідниця та поетеса, яка працює та живе у Варшаві. Основними сферами її інтересів є феміністичні матеріалізми, (локальні) токсичні втілення, а також феміністичні та деколоніальні погляди на людську та більш ніж людську біополітику. Вона практикує відео-арт як спосіб розповідання історій різного масштабу та пористості на перетині документалістики, спекулятивної фантастики, геоантропології та критичних досліджень технонауки. Вона пов'язана з Biurem Uslug Postartystycznych. Її роботи були представлені в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, BWA Dizajn у Вроцлаві, Galerii Arsenał у Білостоці та на Бієнале Мистецтва Перформансу у Вільнюсі. Разом з Домінікою Василевською вона є співведучою підкасту Poskończoności.

Weronika Zalewska, the fruit was on the public side of the fence, 2023, instalacja i wydruk na tkaninie 

the fruit was on the public side of the fence (2023) – artystka tworzy alternatywne tropy dla krytycznego odczytania Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej. Zalewska zestawia ze sobą wątki ujawniające różne aspekty projektu sowieckiego i jego rozumienia pojęcia natury – od romantyzacji skolonizowanych krajów, po rozwój przemysłu i rolnictwa oraz militaryzację. Artystka odnosi się także do Wielkiego Planu Transformacji Natury, sugerując potrzebę regeneracji zarówno bioróżnorodności, jak i różnorodności kulturowej na gruzach rosyjskiego imperializmu. Powstała instalacja porusza także wątek związany z leczeniem ciał i oczyszczaniem gleby – zarówno z efektów rosyjskiej agresji, jak i polityki ekstraktywizmu*. Tytuł pracy sugeruje trudną ambiwalencję pomiędzy „sąsiedzką” grabieżą a możliwością wymiany, prywatnym a publicznym, totalitarnym a neoliberalnym; jako rozwiązanie proponując ścieżki oddolnego działania i dekolonizacji. 

*przemysłowego wykorzystania zasobów natury, eksploatacji i zawłaszczania ziemi pod nowe inwestycje 

Weronika Zalewska, the fruit was on the public side of the fence, 2023, installation and print on fabric 

The fruit was on the public side of the fence (2023). The artist creates alternative tropes for a critical interpretation of the Great Soviet Encyclopaedia. Zalewska juxtaposes themes that reveal different aspects of the Soviet project and its understanding of nature,  from romanticising the colonised countries to the development of industry and agriculture and militarisation. The artist makes a reference to the Great Plan for the Transformation of Nature, suggesting the need to regenerate both biodiversity and cultural diversity on the ruins of Russian imperialism. The resulting installation also addresses the theme of healing bodies and cleansing the soil, both from the effects of Russian aggression and the politics of extractivism*. The title of the work suggests an uneasy ambivalence between 'neighbourly' looting and the option of exchange, private and public, totalitarian and neoliberal; Zalewska recommends grassroots action and decolonisation as a solution. 

*industrialisation of nature's resources, exploitation and appropriation of land for new developments 

Вероніка Залевська, friut was on the public side of the fence, 2023, інсталяція та принт на тканині 

friut was on the public side of the fence (2023) – художниця створює альтернативні підказки для критичного прочитання Великої радянської енциклопедії. Залевська створює зв'язок, що розкриває різні аспекти радянського проекту та його розуміння концепції природи – від романтизації колонізованих країн до розвитку промисловості та сільського господарства, мілітаризації. Художниця також посилається  на Великий План Перетворення Природи, натякаючи на необхідність відродження як біорізноманіття, так і культурного різноманіття на руїнах російського імперіалізму. Отримана інсталяція також торкається теми зцілення тіл та очищення ґрунту – як від наслідків російської агресії, так і політики екстрактивізму*. Назва твору натякає на складну амбівалентність між «сусідським» грабунком і можливістю обміну, приватного і публічного, тоталітарного і неоліберального; як рішення, пропонуючи шляхи висхідних дій  та деколонізації. 

*промислове використання природних ресурсів, експлуатація та привласнення земель для нових інвестицій 

... powrót do strony głównej | back to main page ...