| Yulia Krivich |

https://www.instagram.com/yulia_krivich/

Yulia Krivich jest artystką wizualną, aktywistką, współorganizatorką Solidarnościowego Domu Kultury Słonecznik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ukończyła Wydział Architektury Państwowej Akademii Inżynierii i Architektury w Dnieprze oraz Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczka Pla(t)form w Fotomuseum w Winterthur w Szwajcarii (2018) oraz nominowana do Pinchuk Art Center Prize dla młodych artystów w Ukrainie (2018); laureatka Grantu Solidarnościowego Krytyki Politycznej (2020) w ramach kuratorskiego trio ZA*grupa (zagraniczni artyści i artystki mieszkający w Polsce); laureatka Programu Stypendialnego m.st. Warszawy w 2021 roku. Nominowana do Future Photography Platform w 2021 roku, uczestniczka WHW Akademija w Zagrzebiu (2021). Uczestniczka ukraińskiej platformy na Documenta 15 w Kassel (2022). W swojej pracy bada zagadnienia związane z tożsamością, łącząc elementy aktywizmu z praktykami kolektywnymi. Jej zainteresowania obejmują tematy związane z Europą Wschodnią, migracją i teorią postkolonialną. Mieszka w Warszawie.  

Yulia Krivich is a visual artist, activist, and co-organizer of the Słonecznik [Sunflower] Solidarity Community Center in the Museum of Modern Art in Warsaw. She graduated from the Department of Architecture of the State Academy of Civil Engineering and Architecture in Dnipro and from the Faculty of Media Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw. She was a recipient of the Gaude Polonia Scholarship Program of the Minister of Culture and National Heritage of Poland (2016), participant of the Pla(t)form at the Fotomuseum in Winterthur, Switzerland (2018) and nominated for the Pinchuk Art Center Prize for young artists in Ukraine (2018); recipient of the Solidarity Grant of Krytyka Polityczna (2020) as part of curatorial trio ZA*grupa (foreign artists living in Poland); recipient of the Scholarship Program of Warsaw City in 2021. Nominated for Future Photography Platform for emerging artists in 2021, participant of WHW Akademija in Zagreb (2021). Participant of Ukrainian platform at Documenta 15 in Kassel (2022). In her work, she explores issues related to identity, combining elements of activism with collective practices. Her interests include topics related to Eastern Europe, migration and postcolonial theory. She lives in Warsaw. 

Юлія Кривич - візуальна художниця, активістка, співорганізаторка Солідарного Дому Культури "Соняшник" у Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Закінчила архітектурний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у Дніпрі та факультет медіа-мистецтв Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Учасниця Pla(t)form у Фотомузеї у Вінтертурі, Швейцарія (2018) та номінантка на Премію PinchukArtCentre для молодих художників України (2018); стипендіатка Гранту Солідарності Krytyka Polityczna (2020) у складі кураторського тріо ZA*grupa (іноземні художники, які проживають у Польщі); стипендіатка програми міста Варшави у 2021 році. Номінантка Future Photography Platform для молодих художників у 2021 році, учасниця WHW Akademija в Загребі, Хорватія (2021). Учасниця української платформи на Documenta 15 у Касселі (2022). У своїй роботі досліджує питання, пов'язані з ідентичністю, поєднуючи елементи активізму з колективними практиками. До кола її інтересів входять теми, пов'язані зі Східною Європою, міграцією та постколоніальною теорією. Мешкає у Варшаві.

... powrót do strony głównej | back to main page ...