Ziemniaki i

@ziemniaki_i

Ziemniaki i to niekomercyjna przestrzeń gościnna i biblioteka badawcza z siedzibą w Warszawie,

zachęcająca i wspierająca początkujących artystów, projektantów, rzemieślników, pisarzy oraz kuratorów. Celem naszej fundacji jest badanie znaczenia i trwałości mitu i folkloru poprzez umieszczenie ich w konstelacji współczesnego życia, technologii cyfrowych i kreatywności. Podchodzimy do tych tematów poprzez organizowanie wystaw, spotkań interdyscyplinarnych, rozmów, wydarzeń związanych z opowiadaniem historii, warsztatów, rytuałów i nie tylko. Poza tą podstawową i dość specyficzną niszą, chcemy być przestrzenią dla edukacji i uczenia się na poziomie nieakademickim. Nasza biblioteka jest przestrzenią dla pomysłów i eksperymentów, aby wywierać presję na często sztywne granice wiedzy.

Ziemniaki i is a not-for-profit hosting space and research library based in Warsaw, encouraging and nurturing early career artists, designers, craftspeople, writers and curators. Our foundation’s goals are to research the relevance and perseverance of myth and folklore by placing them in the constellation of contemporary life, digital technologies and creativity. We approach these subjects by hosting exhibitions, interdisciplinary meetings, talks, storytelling events, workshops, rituals and more. Outside of this core, and rather specific niche, we want to be a space for education and learning at a non-academic level. Our library is a space for ideas and experimentation to put pressure on the often rigid borders of knowledge.

Ziemniaki i ist eine gemeinnützige Einrichtung und Forschungsbibliothek mit Sitz in Warschau, die Künstlerinnen, Designerinnen, Kunsthandwerkerinnen, Schriftstellerinnen und Kuratoren*innen im Anfangsstadium ihrer Laufbahn unterstützt und fördert. Ziel unserer Stiftung ist es, die Relevanz und Nachhaltigkeit von Mythen und Folklore zu erforschen, indem wir sie in die Konstellation des zeitgenössischen Lebens, der digitalen Technologien und der Kreativität stellen. Wir nähern uns diesen Themen durch die Organisation von Ausstellungen, interdisziplinären Begegnungen, Gesprächen, story telling Events, Workshops, Ritualen und Weiterem. Über diesen Kern und diese spezifische Nische hinaus wollen wir ein Raum für Bildung und Lernen auf nicht-akademischer Ebene sein. Unsere Bibliothek ist ein Raum für Ideen und Experimente, um die oft starren Grenzen des Wissens aufzubrechen.

Ziemniaki i - це некомерційний гостьовий простір та дослідницька бібліотека, що базується у Варшаві, Польща, заохочуючи та підтримуючи початківців художників, дизайнерів, майстрів, письменників та кураторів. Метою нашого фонду є вивчення значення та стійкості міфів та фольклору шляхом розміщення їх у сузір'ї сучасного життя, цифрових технологій та творчості. Ми підходимо до цих тем через виставки, міждисциплінарні зустрічі, бесіди, події сторітелінгу, воркшопи, ритуали тощо. Поза цією базовою і досить специфічною нішею ми хочемо бути простором для освіти та навчання на неакадемічному рівні. Наша бібліотека – це простір для ідей та експериментів, які чинять тиск на часто жорсткі межі знань.

Josh Plough, Katie Zazenski

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu Ziemniaki i
1 / 1