Cele strategiczne

 • Skupienie się wokół edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztukę
  • stworzenie warunków do podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej
  • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury
  • rozwijanie umiejętności organizowania wolnego czasu
  • stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawniania talentów
  • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu
  • działania umożliwiające awans społeczny dzieciom i młodzieży ze środowisk niedostosowanych społecznie
  • propagowanie wzorców godnego i aktywnego życia na emeryturze
  • upowszechnianie wiedzy o Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • działania umożliwiające społeczeństwu dostęp do kultury
  • promowanie aktywnego i twórczego stylu życia
  • uaktywnienie zasobów twórczych i umysłowych mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu
  • umożliwienie twórcom amatorom prezentacji własnych uzdolnień i efektów ich twórczości
  • działania wspierające kulturalną aktywność organizacji pozarządowych
  • praca na rzecz integracji i promocji stołecznych domów i klubów kultury
 • Integracja społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych
  • wykorzystanie kultury i sztuki w celu promocji rozwoju świadomości obywatelskiej, integracji i poprawy relacji między sąsiadami
 • Poprawa bazy lokalowej umożliwiająca wzbogacenie form pracy

Informacja o zakresie działalności SDK

Klikając na umieszczony poniżej klawisz "Czytaj dalej", otworzysz stronę informacyjną o zakresie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Znajdziesz tam krótki opis, w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, tłumaczenie tego tekstu na polski język migowy (PJM) w postaci filmu z lektorem PJM oraz tłumaczenie opisu na tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR). Zapraszamy.
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności internetowej strony firmowej Staromiejskiego Domu Kultury Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Staromiejskiego Domu Kultury – http://www.sdk.pl • Data publikacji strony internetowej: […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.