Cele strategiczne

 • Skupienie się wokół edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztukę
  • stworzenie warunków do podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej
  • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury
  • rozwijanie umiejętności organizowania wolnego czasu
  • stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawniania talentów
  • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu
  • działania umożliwiające awans społeczny dzieciom i młodzieży ze środowisk niedostosowanych społecznie
  • propagowanie wzorców godnego i aktywnego życia na emeryturze
  • upowszechnianie wiedzy o Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • działania umożliwiające społeczeństwu dostęp do kultury
  • promowanie aktywnego i twórczego stylu życia
  • uaktywnienie zasobów twórczych i umysłowych mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu
  • umożliwienie twórcom amatorom prezentacji własnych uzdolnień i efektów ich twórczości
  • działania wspierające kulturalną aktywność organizacji pozarządowych
  • praca na rzecz integracji i promocji stołecznych domów i klubów kultury
 • Integracja społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych
  • wykorzystanie kultury i sztuki w celu promocji rozwoju świadomości obywatelskiej, integracji i poprawy relacji między sąsiadami
 • Poprawa bazy lokalowej umożliwiająca wzbogacenie form pracy

HISTORIA BUDYNKU KAMIENICA BORNBACHOWSKA (WINKLEROWSKA)

Narożna ul. Celnej. 1449 wzmiankowany Dom drewniany, który Mikołaj Bornbach, złotnik, sprzedał swemu synowi Jerzemu; w posiadaniu tej rodziny prawie do połowy XVII w. Kamienica wzniesiona około 1451, wzmiankowana 1462, zapewne jednotraktowa (obecnie dwa przednie trakty). W XVI wieku parokrotnie przebudowywana, zapewne najpierw dodano tylny trakt, następnie podzielono i sklepiono piwnice frontowe oraz powiększono zabudowania […]

Zarys Historii Wydarzenia Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu „Krzywego Koła” (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. […]