Blisko/daleko. Wystawa malarstwa Vasyla Lyakha

8.2.23

Wydarzenia towarzyszące:

///

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury  
8 lutego – 1 kwietnia 2023  

wernisaż: 8 lutego godz. 19:00  
kuratorka: Anita Nemet 

“blisko/daleko to pierwsza indywidualna wystawa Vasyla Lyakha, artysty pochodzącego z Mariupola. Ekspozycja prezentuje wybór obrazów namalowanych w 2022 roku, które są wielkimi, malarskimi ilustracjami jego osobistych doświadczeń od początku rozpoczęcia pełnej inwazji rosyjskiej w Ukrainie. Tytuł wystawy z jednej strony odnosi się do fizycznej odległości, jaka dzieli, mieszkającego obecnie we Lwowie artystę, od jego rodziny i miasta, gdzie urodził się i wychował. Z drugiej - do oglądania wojny z bliska, na co pozwalają szybki obieg informacji, oficjalne i nieoficjalne źródła streamujące live wojnę w Europie po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób. Wystawa “blisko/daleko” stawia też pytania o siłę medium malarskiego w kontekście fali brutalnych obrazów medialnych, które docierają do nas codziennie. 
 
Wystawa nie pokazuje scen batalistycznych czy portretów bohaterów. Lyakh pochyla się nad sytuacją przypadkowych ofiar wojny, cywilów, którzy podobnie jak jego rodzina, zdecydowali się nie opuszczać swoich domów, pomimo grożącego im niebezpieczeństwa. Zaprezentowane na wystawie obrazy to pierwsze monumentalne dzieła malarskie artysty, który wcześniej zajmował się głównie sztuką digitalową i sound artem. Artysta w kontrowersyjny sposób gra z konwencją akademickiego malarstwa, które w Ukrainie ma negatywne konotacje. Poszczególne obrazy, podpisywane datami, są niczym strony w dzienniku. Łączą historię Ukrainy z osobistymi emocjami i afektami artysty. W swoim malarstwie Lyakh stara się przepracowywać “syndrom ocalałego”. Często umieszcza swój wizerunek na płótnie, stając w samym centrum dramatycznych wydarzeń. Artysta czerpie z tradycji sztuki naiwnej, w której artyści nieprofesjonalni przedstawiali świat ze swojej perspektywy jako świadkowie wydarzeń. Tworząc autoportrety wraca do traumatycznych doświadczeń swoich bliskich. 

Partnerzy: Syrena Real Estate, Pinebridge Benson Elliot, Galeria Studio 

Do pobrania - plan wystawy z opisami prac [plik PDF; 255KB]

///

БЛИЗЬКО/ДАЛЕКО. ВИСТАВКА ВАСИЛЯ ЛЯХА 

Galeria Promocyjna, Староміський будинок культури  
8 лютого – 2 квітня 2023 року  
Відкриття: 8 лютого о 19:00  
Кураторка: Аніта Немет  

"Близько/Далеко" - перша персональна виставка Василя Ляха, художника з Маріуполя. Виставка представляє добірку картин, написаних у 2022 році, які є масштабними, живописними ілюстраціями його особистих переживань від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. З одного боку, назва виставки відсилає до фізичної відстані, яка відділяє художника, що нині мешкає у Львові, від його родини та міста, де він народився і виріс. З іншого боку, -побачити війну зблизька, як це дозволяє швидка циркуляція інформації, офіційні та неофіційні джерела, що транслюють війну в Європі в прямому ефірі вперше таким безпосереднім чином. Виставка "Близько/Далеко" також піднімає питання про силу живопису в контексті хвилі насильницьких медіа-зображень, що доходять до нас щодня. На виставці не показані батальні сцени чи портрети героїв. Лях звертаю увагу до ситуації випадкових жертв війни, цивільних, які, як і його сім'я, вирішили не залишати свої домівки, незважаючи на неминучу небезпеку. Представлені на виставці картини є першими монументальними полотнами художника, який до цього працював переважно з цифровим мистецтвом та саунд-артом. Художник контроверсійно грає з конвенцією академічного живопису, яка в Україні має негативні конотації. Окремі картини, підписані датами, схожі на сторінки щоденника. Вони поєднують історію України з особистими емоціями та переживаннями художника. У своїх картинах Лях намагається опрацювати "синдром вижившого". Він часто розміщує на полотні власне зображення, стоячи в самому центрі драматичних подій. Художник надихається з традицій наївного мистецтва, -в якому непрофесійні художники зображували світ зі своєї точки зору, як свідки подій. Створюючи автопортрети, він повертається до травматичного досвіду своїх близьких.  

Партнери: Syrena Real Estate, Pinebridge Benson Elliot, Galeria Studio 

Завантажити - план виставки з описами [PDF файл; 255KB]


///


Near/Far. Vasyl Lyakh Painting Exhibition

Promocyjna Gallery, Old Town Cultural Centre
From 8 February to 1 April 2023

Opening: 8 February at 7:00 p.m.
Curator: Anita Neme

Near/Far is the first solo exhibition of Vasyl Lyakh, an artist from Mariupol, Ukraine. He presents a selection of his 2022 paintings, large-scale visual illustrations of his personal experience since the outbreak of the full-scale Russian invasion of Ukraine. The title of the exhibition makes a reference to the physical distance that separates the artist, now living in the eastern city of Lviv, from his family and the city where he was born and raised. On the other hand, it suggests watching the war directly from a close distance, due to instant communication technologies that support the first ever formal and informal live streams of a war Europe. Furthermore, the Near/Far exhibition raises questions about the power of the medium of painting versus the wave of brutal images fed by media every day.

What the exhibition does not show are battle scenes or portraits of heroes. Lyakh studies the lives of random war victims, civilians who have chosen not to leave their homes despite the imminent danger, just like his own family. Digital and sound artist so far, Lyakh presents his first ever monumental paintings, controversially toying with the academic painting convention, a disreputable proposition in Ukraine. Accurately dated, the paintings are like pages in a diary. They combine the history of Ukraine with the artist's personal emotions and affects. In his paintings, Lyakh attempts to process the 'survivor syndrome'. He often places his own image on the canvas, putting himself at the very centre of dramatic events. The artist draws on the tradition of naïve art, where non-professional artists depict the world from their personal angle as witnesses to events. By creating self-portraits, he revisits the traumatic experiences of his loved ones.

Partners: Syrena Real Estate, Pinebridge Benson Elliot, Studio Gallery

Download - exhibition plan with descriptions of paintings [PDF file; 255KB]

1 obraz w galerii artykułu Blisko/daleko. Wystawa malarstwa Vasyla Lyakha
1 / 1