Najwyższa forma sztuki

9.9 — 29.10.22

Wydarzenia towarzyszące:
- 10.9.22 / G.13:00 - Najwyższa forma sztuki / oprowadzanie Ihara Hancharuka
- 21.9.22 / G.18:00 - The Highest Art Form / guided tour in English
- 24.9.22 / G.13:00 - НАИВЫСШАЯ ФОРМА ИСКУССТВА / ЭКСКУРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- 8.10.22 / G.13:00 - НАЙВИЩА ФОРМА МИСТЕЦТВА / ЕКСКУРСІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
- 22.10.22 / G.13:00 - НАИВЫСШАЯ ФОРМА ИСКУССТВА: ЭКСКУРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- 29.10.22 / G.13:00 - oprowadzanie kuratorskie Adama Pańczuka

///

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

9 września - 29 października 2022
wernisaż: 9 września 2022 (piątek) godz. 19:00

Uczestnicy i uczestniczki wystawy: Hleb Burnashev, Ihar Hancharuk, Ala Savashevich
Kurator: Adam Pańczuk

Przeniknięcie do dusz i umysłów jest stawiającą największe wyzwania formą sztuki.
— Alaksandr Łukaszenka

Nie musisz sobie tego wyobrażać, to się dzieje tuż za twoją granicą, jakieś dwieście kilometrów od Warszawy. Za włożenie czerwonych skarpetek do białych spodni możesz zostać aresztowany. Jeżeli zaparkujesz swój biały samochód obok jakiegoś czerwonego, to też pójdziesz do aresztu. Jeśli czerwony samochód zaparkujesz obok białego, jesteś dywersantem. Musisz uważać na każdy swój ruch, wciąż się kontrolować, jesteś obserwowany ze wszystkich stron. W każdej chwili możesz zostać posądzony o próbę wysadzenia systemu. Lista przewinień jest bardzo długa. Jeśli pomyślisz, że coś jest niemożliwe, to jest duża szansa, że na Białorusi właśnie to się wydarzy. Kupiłeś sobie telewizor marki LG, wystawiłeś pudełko po nim na balkon (jest biało-czerwone), odwiedzi cię milicja i trafisz do aresztu na piętnaście dni. Biały i czerwony to kolory oporu.

Artyści zaproszeni na wystawę dokonują wiwisekcji tego, jak działa system białoruskiej dyktatury i jak przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce służą formatowaniu i tworzeniu „wzorowego obywatela”. Punktują siermiężną propagandę. Ukazują gradację opresji i mechanizmy kontroli. Zaczyna się z pozoru niewinnie – matki przebierają dzieci w mundury żołnierzy, mówią im, że są obrońcami kraju, i w ten sposób od dzieciństwa oswajają je z wojną. Tworzą doskonałego żołnierza. Czy przekazywane z matki na córkę wzorce kobiecości, które formatują ją pod patriarchalne wzorce.

W kontekście prac pokazanych na wystawie słowa białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki nabierają dosłownego znaczenia. Jego „praktyka artystyczna” składa się z prymitywnej propagandy, bezpodstawnych aresztowań, tortur, obozów pracy i „znikania” osób uznanych za wrogów kraju. Prezentowane prace są formą buntu i protestu. Osobistą rewolucją, manifestem i próbą odcięcia się od zbrodniczego systemu.

Wystawa współorganizowana przez: Sputnik Photos i Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta stołecznego Warszawy.

Partner: Społeczne Centrum Fotografii

Patronat medialny: Reform.by

Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana w ramach Festiwalu Miesiąc Fotografii 2022 w Krakowie.

---

Galeria Promocyjna czynna:
od wtorku do piątku 15:00 - 20:00,
w soboty od 12:00 do 18:00

///

[ENG] The Highest Art Form

Promocyjna Gallery, Staromiejski Dom Kultury in Warsaw

September 9 - October 29, 2022
opening: September 9, 2022 (Friday) 19:00

Artists: Hleb Burnashev, Ihar Hancharuk, Ala Savashevich
Curator: Adam Pańczuk

‘Penetrating souls and minds is the highest form of art.’
—Alexander Lukashenko

You don’t have to imagine it. It’s already happening right across the border, 200 kilometres from Warsaw. For wearing red socks with white pants, you can be arrested. If you park your white car next to a red car, you can also be sent to jail. If you park your red car next to a white car, then you are a saboteur. You have to think carefully about every move you make. You must exercise self-control. Everyone and everything is watching you. You can be accused of conspiring to bring down the system at any moment. The list of offences is long. If you think that even in Belarus something is surely not possible, there is a good chance it will happen. You purchase an LG television. You put the empty box on the balcony. The box is white and red. The police show up to arrest you. You spend fifteen days in jail. White and red are resistance colours.
The artists invited to participate in the exhibition dissect how the apparatus of the Belarusian dictatorship works. How models passed down through generations serve to engineer an ‘exemplary citizen.’ They shed light on crude propaganda. They detail shades of oppression and mechanisms of control. It begins in a seemingly innocent way, mothers dressing their children in soldiers’ uniforms, telling them they are defenders of the country, drilling war into them from childhood. Creating the perfect soldier. Or with a template of femininity passed from mother to daughter, formatting her to comply with the patriarchal model.
Within the context of the works in this exhibition, Belarusian dictator Alexander Lukashenko’s quotation becomes anything but abstract. His ‘artistic practice’ consists of primitive propaganda, summary arrests, torture, labour camps, and the ‘disappearing’ of those deemed enemies of the state. The exhibited works are a form of rebellion and protest. A personal revolution, a manifesto, an attempt to break away from the police state.

The exhibition is co-organized by: Sputnik Photos and Krakow Photomonth.

The project is co-financed by the Capital City of Warsaw.

Partner: Social Center of Photography.

Media patronage: Reform.by

The exhibition was presented for the first time as part of the PhotoMonth 2022 Festival in Kraków.

///

[BY] НАЙВЫШЭЙШАЯ ФОРМА МАСТАЦТВА

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury ў Варшаве

9 верасня - 29 кастрычніка, 2022
Адкрыццё выставы: 9 верасня, пятніца (19:00)

Удзельнікі выставы: Глеб Бурнашеў, Ігар Ганчарук, Ала Савашэвіч
Куратар: Адам Паньчук

Пранікненне ў душы і розумы – самая складаная форма мастацтва.
—Аляксандар Лукашэнка

Табе не трэба гэта ўяўляць, гэта адбываецца побач, недалёка ад тваёй мяжы, усяго ў двухстах кіламетрах ад Варшавы. Ты можаш быць арыштаваны за тое, што апрануў чырвоныя шкарпэткі з белымі штанамі. Калі ты прыпаркуеш свой белы аўтамабіль побач з чырвоным, ты таксама сядзеш ў турму. Калі чырвоны аўтамабіль прыпаркуеш побач с белым – ты дыверсант. Павінен сачыць за кожным сваім рухам, увесь час сябе кантраляваць, за табой сочуць з усіх бакоў. У любы момант цябе могуць абвінаваціц ў спробе падарваць сістэму. Спіс правапарушэнняў вельмі вялікі. Калі падумаеш, што нешта немагчыма, то вялікая верагоднасць, што менавіта гэта адбудзецца ў Беларусі. Ты купіў тэлевізар LG, выставіў пакавальную каробку на балкон (яна бела-чырвоная) – да цябе прыедзе міліцыя і цябе арыштуюць на пятнаццаць сутак. Белы і чырвоны – колер супраціву.

Запрошаныя на выставу мастакі візуалізуюць, як працуе сістэма беларускай дыктатуры і як узоры, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, служаць для фарміравання і стварэння «ўзорнага грамадзяніна». Яны фіксуюць грубую прапаганду. Яны паказваюць градацыю прыгнёту і механізмы кантролю. Пачынаецца, здавалася б, нявінна – маці апранаюць дзяцей у салдацкую форму, кажуць ім, што яны абаронцы краіны, і такім чынам з дзяцінства знаёмяць іх з вайной. Робяць з іх ідэальнага салдата. Ці ўзоры жаноцкасці, якія перадаюцца ад маці да дачкі і фарматуюць яе паводле патрыярхальных узораў.

У кантэксце прац, паказаных на выставе, словы беларускага дыктатара Аляксандра Лукашэнкі набываюць літаральны сэнс. Яго «мастацкая практыка» складаецца з прымітыўнай прапаганды, беспадстаўных арыштаў, катаванняў, працоўных лагераў і «знікнення» людзей, прызнаных ворагамі краіны. Прадстаўленыя працы - гэта форма бунту і пратэсту. Асабістая рэвалюцыя, маніфест і спроба адсячэння ад злачыннай сістэмы.

Суарганізатары выставы: Sputnik Photos і Krakow Photomonth.

Праект суфінансуецца сталічным горадам Варшавай.

Партнёр: Сацыяльны цэнтр фатаграфіі.

Медыяшэфства: Reform.by

Упершыню выстава была прадстаўлена ў рамах фестывалю Месяц Фатаграфіі 2022 у Кракаве.

///

[UA] НАЙВИЩА ФОРМА МИСТЕЦТВА

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury у Варшаві

9 вересня- 29 жовтня, 2022
Відкриття виставки: 9 вересня(п’ятниця), 19:00

Участники виставки: Глєб Бурнашев, Ігар Ганчарук, Ала Савашевич
Куратор: Адам Панчук

Проникнення в душі та уми – найскладніша форма мистецтва
Олександр Лукашенко

Ти не мусиш цього уявляти, тому що це відбувається за межами твоєї країни, за якихось 200 кілометрів від Варшави. Тебе можуть заарештувати за те, що ти вбрав червоні шкарпетки до білих штанів. Якщо запаркуєш своє біле авто поруч з червоним, то теж потрапиш до в’язниці. Якщо червоне авто запаркуєш поруч з білим, ти диверсант. Мусиш пильнувати кожен свій рух, постійно себе контролювати, за тобою стежать з усіх боків. У будь-який момент тебе можуть звинуватити в спробі підірвати систему. Список правопорушень дуже великий. Якщо подумаєш, що щось неможливе, то є велика ймовірність, що саме це станеться в Білорусі. Ти купив телевізор LG, виставив коробку на балкон (вона біло-червона), до тебе приїде міліція і тебе заарештують на п’ятнадцять днів. Білий і червоний – кольори опору.
Запрошені на виставку художники виконують вівісекцію того, як працює система білоруської диктатури та як шаблони, що передаються з покоління в покоління, служать форматуванню і народженню «зразкового громадянина». Вони фіксують примітивну пропаганду. Вони показують градацію пригнічення і механізми контролю. Починається начебто невинно – матері одягають своїх дітей у солдатську форму, кажуть їм, що вони захисники країни, і таким чином з дитинства знайомлять їх з війною. Роблять з них ідеального солдата. Чи передавані від матері до дочки зразки жіночності, які формують її під патріархальні зразки.
У контексті робіт, показаних на виставці, слова білоруського диктатора Олександра Лукашенка набувають буквального значення. Його «художня практика» складається з примітивної пропаганди, безпідставних арештів, катувань, виправних таборів і «зникнення» людей, яких визнали ворогами держави. Презентовані роботи є формою бунту і протесту. Особистою революцією, маніфестом і спробою відсікти себе від злочинної системи.

Співорганізатори виставки: Sputnik Photos і Krakow Photomonth.

Проєкт співфінансується містом-столицею Варшава

Партнер: Соціальний центр фотографії.

Медіа-патронат: Reform.by

Вперше виставку було представлено в рамках фестивалю Фотомісяць 2022 в Кракові.

///

[RU] ВЫСШАЯ ФОРМА ИСКУССТВА

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury в Варшаве

9 сентября - 29 октября, 2022
Открытие выставки: 9 сентября (пятница), 19:00

Участники выставки: Глеб Бурнашев, Игар Ганчарук, Ала Савашевич
Куратор: Адам Панчук

Проникновение в души и умы – самая сложная форма искусства
—Александр Лукашенко

Ты не должен этого представлять, потому что это происходит за пределами твоей страны, в каких-то 200 километрах от Варшавы. Тебя могут арестовать за то, что ты надел красные носки с белыми брюками. Если припаркуешь свой белый автомобиль рядом с красным, то тоже попадешь в тюрьму. Если красный автомобиль припаркуешь рядом с белым - ты диверсант. Должен следить за каждым своим движением, постоянно себя контролировать, за тобой следят со всех сторон. В любой момент тебя могут обвинить в попытке подорвать систему. Список правонарушений очень большой. Если подумаешь, что что-то невозможно, то велика вероятность, что именно это произойдет в Беларуси. Ты купил телевизор LG, выставил коробку на балкон (она бело-красная), к тебе приедет милиция и тебя арестуют на пятнадцать дней. Белый и красный – цвет сопротивления.

Приглашенные на выставку художники выполняют вивисекцию того, как работает система белорусской диктатуры и как передаваемые из поколения в поколение шаблоны служат формированию и рождению «примерного гражданина». Они фиксируют примитивную пропаганду. Они показывают градацию угнетения и механизмы контроля. Начинается вроде бы невинно – матери одевают своих детей в солдатскую форму, говорят им, что они защитники страны, и таким образом с детства знакомят их с войной. Делают из них идеального солдата. Или передаваемые от матери к дочери образы женственности, которые формируют ее под патриархальные образцы.

В контексте работ, показанных на выставке, слова белорусского диктатора Александра Лукашенко приобретают буквальное значение. Его «художественная практика» состоит из примитивной пропаганды, безосновательных арестов, пыток, исправительных лагерей и «исчезновения» людей, признанных врагами государства. Представленные работы являются формой бунта и протеста. Личной революцией, манифестом и попыткой отсечь себя от преступной системы.

Соорганизаторы выставки: Sputnik Photos и Krakow Photomonth.

Проэкт софинансируется городом-столицей Варшава

Партнер: Социальный центр фотографии.

Медиа патронаж: Reform.by

Впервые выставка была представлена в рамках фестиваля Фотомесяц 2022 в Кракове.

1 obraz w galerii artykułu Najwyższa forma sztuki
2 obraz w galerii artykułu Najwyższa forma sztuki
3 obraz w galerii artykułu Najwyższa forma sztuki
4 obraz w galerii artykułu Najwyższa forma sztuki
1 / 4