Tata w telefonie, Kanaplev&Leidik

17.11 — 20.1.24

Wydarzenia towarzyszące:

///

otwarcie wystawy: 17.11.2023, godz. 19:00
kuratorka: Kaja Werbanowska
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury 

Sonia często dzwoni do taty, żeby jej pomógł, kiedy odrabia pracę domową. Czasem mówi: “Chcę pójść na ulicę z tatą!” Bierze wtedy telefon, dzwoni, włącza wideo i wychodzi z nim na zewnątrz. Chodzimy też razem z przyjaciółmi na spacery do parku, tata jest wtedy w telefonie, a my przedstawiamy go wszystkim. To takie życie pół na pół. Na pół tutaj, na pół w Ukrainie – opowiada Oksana, która przyjechała do Polski z córką 21 marca 2022 roku.   

Wiele białoruskich i ukraińskich rodzin, sprzeciwiając się reżimowi Łukaszenki i uciekając przed wojną, zdecydowało się opuścić swoje domy i zamieszkać w Polsce. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku, do Polski mogą przyjeżdżać tylko ukraińskie kobiety i dzieci, przez co wiele rodzin zostało rozdzielonych. 

Julia Leidik i Evgene Kanaplev, para białoruskich fotografów, która emigrowała z Mińska do Warszawy trzy dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, od 2022 roku pracuje nad projektem “Tata w telefonie” portretując ukraińskie rodziny w ich polskich domach. Klasyczne portrety mają jeden niepokojący element – ojciec jest w nich obecny wyłącznie na ekranie smartfona. Dzięki telefonom i komputerom mężczyźni spędzają czas z najbliższymi podczas ważnych uroczystości, ale też najprostszych codziennych czynności: wspólnych spacerów, posiłków czy odrabiania lekcji. 

“Tata w telefonie” to opowieść o dramacie wojny z punktu widzenia rodzin, które przez nią rozdzielone, żyją hybrydowo. O tym, jak ukraińskie rodziny próbują radzić sobie na co dzień w trudnej wojennej rzeczywistości oraz jak dzięki technologii można mieć namiastkę domu na froncie, a zarazem wojnę w domu. Przejmujący projekt zmusza także do refleksji nad rolą kobiet i kategorią współczesnej męskości w postsowieckich krajach. 

Pierwsza w Polsce solowa wystawa pary białoruskich fotografów, którzy w swojej twórczości podejmują tematy wykluczeń, sytuacji społeczno-politycznej czy białoruskiej propagandy, utrwala portrety rodzin uchodźców w ich naturalnym otoczeniu, które często naznaczone są tymczasowością i gotowością powrotu do domu w każdej chwili. 

Organizatorzy: Staromiejski Dom Kultury, Galeria Promocyjna 
Partnerzy: Centrum Mieroszewskiego, Gaude Polonia 

Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/1nkcsQFkO

///

Dad on the Phone, Kanaplev&Leidik 

17 November 2023 - 20 January 2024 
Exhibition opens on 17 November 2023, 7 p.m.
Curator: Kaja Werbanowska  
Promocyjna Gallery, Old Town Cultural Centre 

Sonia often calls her dad to help her when she is doing her homework. Sometimes she says: "I want to go into the street with Dad!" She will then take her phone, make a call, turn on the camera and walk out with him. We also go for walks in the park together with friends, Dad is on the phone then and we introduce him to everyone. It's a half-life of sorts. Half here, half in Ukraine," says Oksana, who arrived in Poland with her daughter on 21 March 2022.   

While opposing Lukashenko's regime and fleeing the war, many Belarusian and Ukrainian families have decided to leave their homes and move to in Poland. Since the Russian aggression against Ukraine in 2022, only Ukrainian women and children have been allowed to come to Poland, leaving many families separated. 

Yulia Leidik and Evgene Kanaplev, a pair of Belarusian photographers who emigrated from Minsk to Warsaw three days after the start of the war in Ukraine, have been working on a project called Dad on the Phone since 2022, portraying Ukrainian families in their Polish homes. The classic portraits have one disturbing element in them - the father is only present on a smartphone screen. Thanks to phones and computers, men spend time with their loved ones during important celebrations and simple daily activities: taking walks together, eating meals or doing homework. 

Dad on the Phone is a story of the drama of war as perceived by families who, separated by it, go on living their hybrid lives. It is about Ukrainian families trying to cope on a daily basis with the harsh reality of war and about technology helping home come to the frontline and the frontline come home. The poignant project also forces us to reflect on the role of women and the category of contemporary masculinity in post-Soviet countries. 

It is the first solo exhibition in Poland by the pair of Belarusian photographers who explore the themes of exclusion, socio-politics and Belarusian propaganda. It captures portraits of refugee families in their natural surroundings, often marked by temporariness and readiness to return home at any time. 

Organisers: Promocyjna Gallery, Old Town Cultural Centre 
Partners: Mieroszewski Centre, Gaude Polonia 

///

Тато в телефоні, Канаплев / Лейдик

17.11.2023-20.01.2024
Відкриття виставки: 17.11.2023, час 19:00
кураторка: Кая Вербановська
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

Соня часто дзвонить татові, щоб той допоміг їй, коли вона робить домашнє завдання. Іноді вона каже: “Я хочу піти з татом на вулицю!”. Потім вона бере слухавку, дзвонить ,вмикає відео і виходить з ним на вулицю. Також ми ходимо на прогулянки в парк з друзями, тато розмовляє по телефону і ми знайомимо його з усіма. Це як життя 50 на 50. Половина тут, половина в Україні,” – каже Оксана, яка приїхала до Польщі з донькою 21 березня 2022 року.

Багато білоруських та українських сімей, які виступають проти режиму Лукашенка та рятуються від війни, вирішили покинути свої домівки та жити у Польщі. Після російської агресії проти України у 2022 році до Польщі можуть приїжджати лише українські жінки та діти, що призвело до того, що багато сімей були розділені.

Юлія Лейдик та Євген Канаплeв, пара білоруських фотографів, які емігрували з Мінська до Варшави через три дні після початку війни в Україні, з 2022 року працюють над проєктом «Тато в телефоні», зображуючи українські сім'ї у їхніх польських домівках. У класичних портретах є один тривожний елемент – батько присутній лише на екрані смартфона. Завдяки телефонам і комп'ютерам чоловіки проводять час зі своїми близькими під час важливих урочистостей, а також під час найпростіших повсякденних справ: спільних прогулянок, прийому їжі або виконання домашніх завдань.

«Тато в телефоні» – це історія про драму війни з точки зору сімей, які розлучені нею та живуть гібридно. Про те, як українські сім'ї щодня намагаються впоратися з суворою реальністю війни та як завдяки технологіям можна мати заміну дому на фронті, а заодно і війну вдома. Пронизливий проект також змушує замислитися над роллю жінки та категорією сучасної маскулінності в пострадянських країнах.

Перша персональна виставка в Польщі пари білоруських фотографів, які у своїх роботах звертаються до тем відчуження, суспільно-політичної ситуації та білоруської пропаганди, фіксує портрети сімей біженців у

їхньому природному оточенні, яке часто відзначається тимчасовістю та готовністю повернутися додому будь-якої миті.

Організатори: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
Партнери: Centrum Mieroszewskiego, Gaude Polonia

///

ТАТА В ТЭЛЕФОНЕ, КАНАПЛЁЎ/ЛЕЙДЗІК

17.11.2023-20.01.2024 
Адкрыццё выставы: 17.11.2023, 19:00 
Куратарка: Кая Вербаноўска  
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury 

Соня часта тэлефануе тату, каб ён дапамог ёй з хатнім заданнем. Часам яна гаворыць: Я хачу пайсці на вуліцу з татам!”. Тады яна бярэ тэлефон, набірае нумар, уключае відэа і выходзіць з ім на вуліцу. Таксама мы таксама ходзім на прагулкі ў парк з сябрамі, тата тады ў тэлефоне, і мы прадстаўляем яго ўсім. Гэта такое жыццё напалову. Напалову тут, напалову ва Украіне, – распавядае Оксана, якая прыехала ў Польшчу з дачкой 21 сакавіка 2022 года.   

Многія беларускія і ўкраінскія сем’і, выступаючы супраць рэжыму Лукашэнкі і ратуючыся ад вайны, вырашылі пакінуць свае дамы і пасяліцца ў Польшчы. Пасля расійскай агрэсіі супраць Украіны ў 2022 годзе ў Польшчу могуць прыязджаць толькі ўкраінскія жанчыны і дзеці, праз што многія сем’і былі раздзеленыя. 

Юлія Лейдзік і Яўген Канаплёў, пара беларускіх фатографаў, якія эмігравалі з Мінска ў Варшаву праз тры дні пасля пачатку вайны ва Украіне, з 2022 года працуюць над праектам “ТАТА В ТЭЛЕФОНЕ”, здымаючы партрэты ўкраінскіх сем’яў у іх польскіх дамах. Класічныя партрэты маюць адзін трывожны элемент – бацька ў іх прысутнічае выключна на экране смартфона. Дзякуючы тэлефонам і камп’ютарам мужчыны праводзяць час са сваімі блізкімі падчас важных урачыстасцяў, а таксама самых простых штодзённых спраў: сумесных прагулак, абедаў або выканання хатніх заданняў. 

“ТАТА В ТЭЛЕФОНЕ” –  гэта гісторыя пра драму вайны з гледзішча сем’яў, якія – падзеленыя ёю – жывуць гібрыдна. Пра тое, як украінскія сем’і спрабуюць штодня спраўляцца з цяжкімі ваеннымі рэаліямі і як з дапамогай тэхналогій можна мець аскепак дома на фронце і адначасова –аскепак вайны дома. Пранізлівы праект таксама прымушае задумацца пра ролю жанчын і катэгорыі сучаснай мужнасці ў постсавецкіх краінах. 

Першая ў Польшчы персанальная выстава пары беларускіх фатографаў, якія ў сваёй творчасці закранаюць тэмы выключэнняў, сацыяльна-палітычнай сітуацыі і беларускай прапаганды, увекавечвае партрэты сем’яў бежанцаў у іх натуральным асяроддзі – часта іх жыццё пазначанае часовасцю і гатоўнасцю вярнуцца дамоў у любую хвіліну. 

Арганізатары: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury 
Партнёры: Centrum Mieroszewskiego, Gaude Polonia 

1 obraz w galerii artykułu Tata w telefonie, Kanaplev&Leidik
1 / 1