Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury


Program skierowany jest do pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich DK (w tym Dyrektorów i Dyrektorek), którzy_re zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, pracą projektową, promocją wydarzeń i wizerunkiem, kontaktami z odbiorcami działań, zajęciami stałymi i dotyczy osób z każdego szczebla hierarchii instytucji.

GŁÓWNY MODUŁ PROGRAMU:

TUTORING DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek DK. Tutor_ka lub mentor_ka w czasie 10-godzinnego procesu pracy indywidualnej będzie towarzyszyć pracownikowi_czce, dzielić się własnym doświadczeniem, służyć radą, zadawać pytania i słuchać. Pomoże opracować strategie działania i plany, a także rozwiązania problemów. Zadaniem tutora będzie przede wszystkim pomoc w rozwoju i wsparcie w pójściu o krok dalej w bieżących procesach zawodowych. Zadaniem osoby uczestniczącej w tutoringu będzie zabezpieczenie sobie warunków i czasu na wejście w proces.

W 2024 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury Staromiejski Dom Kultury kontynuuje tutoring jako główny moduł programu wychodzący naprzeciw potrzebom dotyczącym pogłębiania procesów szkoleniowych oraz tworzenia okazji do pracy skupionej na indywidualnych środowiskach pracy.

Realizowany będzie on w dwóch turach:

I nabór – styczeń-czerwiec
II nabór – lipiec-listopad

wydarzenie fb: https://www.facebook.com/share/g8LeSEn5MVDcVcQ9/

///

MODUŁY TOWARZYSZĄCE:

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY to spotkania rozwojowe, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami codziennej pracy czy relacjom w zespole.

W trakcie superwizji pracowniczki i pracownicy domów kultury będą mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, bądź pracować nad rozwiązaniem konkretnej trudności zespołowej.
Superwizja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Cele superwizji:

  • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole,
  • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania,
  • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek DK,
  • wspieranie efektywnej pracy,
  • integracja zespołów,
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Prowadzenie - Marta Henzler - absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Związana ze stowarzyszeniem BORIS. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.

W 2024 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury z superwizji będą mogły skorzystać grupy (2-8 osób). Zespół rozumiany jest jako dział funkcjonujący często w strukturze domu kultury, ale także jako grupa ludzi powołana do konkretnego zadania np. w ramach jednego projektu.

Przyjmujemy zgłoszenia także od zespołów, które odbyły superwizje w 2023 r.

wydarzenie fb: https://www.facebook.com/share/rV1PCcwxJrjwBYpy/

///

DZIAŁANIA SIECIUJĄCE

Sieciowanie i integracja pracowników i pracowniczek DK – obszar działań związanych z organizacją bezpiecznych warunków do wzajemnego poznawania się, integracji i konsolidacji środowiska pracowników DK. Podstawowym celem spotkań będzie sieciowanie, nawiązywanie współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz kreowanie kultury wzajemnej pomocy, wsparcia i wymiany zasobów między warszawskimi domami kultury. W planach m.in.: wizyty studyjne, spacery, warsztaty ogrodnicze i spotkania kulinarne.

///

WARSZTATY KOMPETENCYJNE

Spotkania o charakterze szkoleniowym skupione na poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i rozwoju tzw. kompetencji miękkich pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich domów kultury. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistę/kę z wybranej dziedziny i prowadzone na żywo lub online dla maksymalnie 20-osobowej grupy osób z różnych domów kultury.

///

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2024 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz treningu elastyczności psychologicznej, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej i psychoterapeutkę w trakcie szkolenia.

Proponujemy następujące formy spotkań:

  • pojedynczą indywidualną konsultację psychologiczną z możliwością kontynuacji do dwóch spotkań, jeśli obopólnie uznamy to za zasadne
  • trening elastyczności psychologicznej w ramach indywidualnej konsultacji psychologicznej, realizowany podczas dwóch cotygodniowych spotkań

Konsultacje psychologiczne to forma spotkania z psycholożką o charakterze wsparciowo-psychoedukacyjnym, nakierowanym na bieżące trudności, doświadczanych w dowolnych dziedzinach życia.

Konsultacje treningowe polegają na praktycznym przećwiczeniu wybranej umiejętności, składającej się na elastyczność psychologiczna – to zdolność do pełnego kontaktu z doświadczeniem, chwilą obecną, myślami i uczuciami, przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od prób ich kontroli czy redukcji. Długoterminowe kształtowanie elastyczności przekłada się na podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami i adekwatną zmianę zachowania.

Konsultacje stacjonarne trwają 50 minut i odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2).
W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.

Kolejny nabór w czerwcu 2024!

///

Więcej informacji:

Anna Sadowska tel. +48 880 787 824, anna.sadowska@sdk.pl
Paulina Andruczyk tel. +48 880 787 821, paulina.andruczyk@sdk.pl
Koordynatorki Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury

///

1 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
2 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
3 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
4 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
5 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
6 obraz w galerii artykułu Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
1 / 6